Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường

Được đăng lên bởi votahung-94
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Tính cấp thiết của đề tài :
Việt Nam hiện có trên 60 triệu dân sống ở vùng nông thôn, chiếm hơn 73%
dân số trong cả nước. Mỗi năm khu vực nông thôn phát sinh trên 13 triệu tấn rác
thải sinh hoạt, khoảng 1.300 triệu m3 nước thải sinh hoạt và khoảng 7.500 tấn vỏ
bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Khoảng trên 80% khối lượng rác thải, nước
thải sinh hoạt và hầu hết lượng vỏ bao bì thuốc BVTV chưa được thu gom để xử lý
hợp vệ sinh và xả trực tiếp vào môi trường, cùng với sự phát triển của nền kinh tế
đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đang diễn ra hết sức khẩn trương, bộ mặt xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên gia tăng dân số cùng với quá trình công nghiệp hóa đã và đang gây sức
ép lớn cho môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường.
Trong những năm gần đây kinh tế của xã Tiến thành có xu hướng tăng. Tuy
nhiên, bên cạnh những lợi thế to lớn về mặt kinh tế, xã hội đó lại kéo theo nhu cầu
tiêu dùng và sử dụng sản phẩm tăng lên mạnh, làm lượng chất thải sinh họat phát
sinh nhiều, gây ô nhiễm môi trường tăng mạnh. Vì chưa có một biện pháp quản lý
đúng cách nên tình trạng người dân xả rác bừa bãi vẫn diễn ra phổ biến quá sức
chịu tải của môi trường. Tại một số tuyến cầu, kênh, rạch đã bắt đầu có dấu hiệu bị
nhiễm bẩn. Rác thải không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng
tới sức khỏe người dân, tại một số nơi trong xã như chỗ ấp Cầu Rạt. Công tác quản
lý, thu gom, phân loại, quản lý và tái sử dụng chất thải, nếu được thực hiện từ hộ
gia đình, có hệ thống quản lý và công nghệ phù hợp sẽ rất có ý nghĩa trong việc
mang lại lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên cho đất nước.

Xuất phát từ thực trạng trên, nên em quyết định chọn đề tài “Công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã “ làm đề tài báo cáo
môn Bảo vệ môi trường, Bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên ở chính quyền cấp
xã làm bài báo cáo thực tập cho mình .
II. Cơ sở pháp lý .
- Luật Bảo vệ môi trường 2015 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2015 .
- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP, ban hành 14/2/2015 Quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành ngày 17/01/2014 Về việc quy định
phí bảo vệ môi trường đối với chất thái rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 Quy đ...
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài :
Việt Nam hiện trên 60 triệu dân sống vùng nông thôn, chiếm hơn 73%
dân số trong cả nước. Mỗi m khu vực nông thôn phát sinh trên 13 triệu tấn c
thải sinh hoạt, khoảng 1.300 triệu m3 nước thải sinh hoạt khoảng 7.500 tấn vỏ
bao thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Khoảng trên 80% khối lượng rác thải, nước
thải sinh hoạt và hầu hết lượng vỏ bao bì thuốc BVTV chưa được thu gom để xử
hợp vệ sinh xả trực tiếp vào môi trường, cùng với sự phát triển của nền kinh tế
đang những bước chuyển mình mạnh mẽ. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đang diễn ra hết sức khẩn trương, bộ mặt xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên gia tăng dân số cùng với quá trình công nghiệp hóa đã đang gây sức
ép lớn cho môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường.
Trong nhữngm gần đây kinh tế của Tiến thành xu hướng tăng. Tuy
nhiên, bên cạnh những lợi thế to lớn về mặt kinh tế, hội đó lại kéo theo nhu cầu
tiêu dùng sử dụng sản phẩm tăng lên mạnh, làm lượng chất thải sinh họat phát
sinh nhiều, gây ô nhiễm môi trường tăng mạnh. chưa một biện pháp quản
đúng cách nên tình trạng người dân xả rác bừa bãi vẫn diễn ra ph biến quá sức
chịu tải của môi trường. Tại một số tuyến cầu, kênh, rạch đã bắt đầu có dấu hiệu bị
nhiễm bẩn. Rác thải không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị còn ảnh hưởng
tới sức khỏe người dân, tại một số nơi trong xã như chỗ ấp Cầu Rạt. Công tác quản
lý, thu gom, phân loại, quản tái sử dụng chất thải, nếu được thực hiện từ hộ
gia đình, hệ thống quản lý công nghệ phù hợp sẽ rất ý nghĩa trong việc
mang lại lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên cho đất nước.
Môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường - Người đăng: votahung-94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Môi trường 9 10 621