Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường và con người

Được đăng lên bởi Gisnguyendai Nguyễn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
04-Jan-13

Giới thiệu môn học

Chiến lược và
Chính sách Môi trường
PGS.TS. Nguyễn Xuân Cự
Khoa Môi trƣờng, Trƣờng ĐHKHTN,
ĐHQGHN
Đt. 0913023097
Email. cunx@vnu.edu.vn

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
KH.KM.515
CHƢƠNG 1. MÔI TRƢỜNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ MT
CHƢƠNG 2. NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ HÌNH THÀNH
KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG LUẬT QUỐC TẾ VỀ MÔI
TRƢỜNG
CHƢƠNG 4. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC QUỐC GIA VỀ MÔI
TRƢỜNG VÀ PTBV
CHƢƠNG 5. THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƢỜNG Ở
VIỆT NAM

Giới thiệu môn học
CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
KH.KM.515


Kiểm tra-đánh giá:
– Điểm tự học và seminar
– Điểm kiểm tra giữa kỳ
– Điểm thi hết môn



20%
30%
50%.

Học liệu tham khảo
– Lê Văn Khoa, Chiến lược và chính sách môi trường,
Nxb.ĐHQG Hà Nội, 2006.
– Nguyễn Đình Hoè. Môi trường và phát triển bền vững,
Nxb. Giáo dục 2006

1.1-

CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ MT

1.1. Các khái niệm chung về MT
1.2. Các chức năng của MT
1.3. Tác động của con ngƣời đến môi trƣờng
1.4. Các vấn đề môi trƣờng toàn cầu
1.5. Xu hƣớng diễn biến Mt toàn cầu

Một số khái niệm về MT

- Khái niệm về Môi trường:
M«i tr-êng theo nghÜa réng nhÊt lµ tæng hîp c¸c
®iÒu kiÖn bªn ngoµi cã ¶nh h-ëng tíi mét vËt thÓ
hoÆc mét sù kiÖn. BÊt cø mét vËt thÓ, mét sù kiÖn
nµo còng tån t¹i vµ diÔn biÕn trong mét m«i tr-êng.

Theo ®Þnh nghÜa cña UNESCO (1981) th× m«i
tr-êng cña con ng-êi bao gåm toµn bé c¸c hÖ
thèng tù nhiªn vµ c¸c hÖ thèng x· héi do con
ng-êi t¹o ra (tËp qu¸n, niÒm tin,...), trong ®ã
con ng-êi sèng vµ lao ®éng, hä khai th¸c c¸c
tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m tho¶ m·n nh÷ng
nhu cÇu cña m×nh.

1

04-Jan-13

Nh- vËy, m«i tr-êng sèng cña con ng-êi theo
nghÜa réng lµ tÊt c¶ c¸c nh©n tè tù nhiªn vµ x· héi
cÇn thiÕt cho sù sinh sèng, s¶n xuÊt cña con ng-êi
nh- tµi nguyªn thiªn nhiªn, kh«ng khÝ, ®Êt, n-íc,
¸nh s¸ng, c¶nh quan, quan hÖ x· héi,...
Víi nghÜa hÑp, th× m«i tr-êng sèng cña con ng-êi
chØ bao gåm c¸c nh©n tè tù nhiªn vµ nh©n tè x· héi
trùc tiÕp liªn quan tíi chÊt l-îng cuéc sèng cña con
ng-êi.

M«i tr-êng sèng cña con ng-êi th-êng ®-îc
CHIA thµnh:


M«i tr-êng tù nhiªn: Bao gåm c¸c nh©n tè thiªn
nhiªn nh- vËt lý, ho¸ häc, sinh häc, tån t¹i ngoµi ý
muèn cña con ng-êi nh-ng còng Ýt nhiÒu chÞu t¸c
®éng cña con ng-êi. §ã lµ ¸nh s¸ng MÆt Trêi, nói,
s«ng, biÓn c¶, kh«ng khÝ, ®éng vµ thùc vËt, ®Êt vµ
n-íc,... M«i tr-êng tù nhiªn cho ta kh«ng khÝ ®Ó
thë, ®Êt ®Ó x©y nhµ cöa, trång cÊy, ch¨n nu«i, cung
cÊp cho con ng-êi c¸c lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n
phôc vô cho s¶n xuÊt...
04-Jan-13
1
Chiến lược và
Chnh sách Môi trường
PGS.TS. Nguyn Xuân Cự
Khoa Môi trƣờng, Trƣờng ĐHKHTN,
ĐHQGHN
Đt. 0913023097
Email. cunx@vnu.edu.vn
Giới thiệu môn học
CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
KH.KM.515
CHƢƠNG 1. MÔI TRƢỜNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ MT
CHƢƠNG 2. NHNG HOT ĐNG QUC T HNH THÀNH
KHÁI NIM PHÁT TRIỂN BỀN VNG
CHƢƠNG 3. THỰC TRNG LUT QUC TVMÔI
TRƢỜNG
CHƢƠNG 4. XÂY DỰNG CHIN LƢC QUC GIA VMÔI
TRƢỜNG VÀ PTBV
CHƢƠNG 5. THCH VÀ CHNH SÁCH MÔI TRƢỜNG Ở
VIT NAM
Kim tra-đánh giá:
Điểm tự học và seminar 20%
Điểm kiểm tra giữa kỳ 30%
Điểm thi hết môn 50%.
Học liệu tham khảo
Lê Văn Khoa, Chiến lược và chính sách môi trường,
Nxb.ĐHQG Hà Nội, 2006.
Nguyn Đình Hoè. Môi trường và phát triển bền vững,
Nxb. Giáo dục 2006
Giới thiệu môn học
CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
KH.KM.515
CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ MT
1.1. Các khái niệm chung về MT
1.2. Các chức năng của MT
1.3. Tác động của con ngƣời đến môi trƣờng
1.4. Các vấn đề môi trƣờng toàn cầu
1.5. Xu hƣớng din biến Mt toàn cầu
1.1- Một số khái niệm về MT
- Khái niệm về Môi trưng:
M«i tr-êng theo nghÜa réng nhÊt tæng hîp c¸c
®iÒu kiÖn bªn ngoµi nh h-ëng tíi mét vËt thÓ
hoÆc mét kiÖn. BÊt mét vËt thÓ, mét kiÖn
nµo còng tån t¹i diÔn biÕn trong mét m«i tr-êng.
Theo ®Þnh nghÜa cña UNESCO (1981) th× m«i
tr-êng cña con ng-êi bao gåm toµn c
thèng nhiªn c¸c thèng héi do con
ng-êi t¹o ra (tËp qu¸n, n iÒm tin,...), trong ®ã
con ng-êi sèng lao ®éng, khai th¸c c
tµi nguyªn thiªn nhiªn nh»m th m·n nh÷ng
nhu cÇu cña m×nh.
Môi trường và con người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường và con người - Người đăng: Gisnguyendai Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Môi trường và con người 9 10 177