Ktl-icon-tai-lieu

Môi trường và hệ sinh thái

Được đăng lên bởi Rin Ren
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần I:MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI
I.MÔI TRƯỜNG
1. Khái niệm
* Môi trường là tất cả các hoàn cảnh hoặc điều kiện bao quanh một hay một
nhóm sinh vật hoặc môi trường là tổng hợp các điều kiện xã hội hay văn hóa ảnh
hưởng tới cá thể hoặc cộng đồng.
* Môi trường là tập hợp các yếu tố vât lý, hóa học, sinh học, kinh tế-xã hội
bao quanh và tác động tới đời sống và sự phát triển của một cá thể hoặc một cộng
đồng người(UNEP-Chương trình môi trường của liên hợp quốc, 1980)
* Môi trường là tất cả các hoàn cảnh bên ngoài tác động lên một cơ thể sinh
vật hoặc một cơ thể nhất định đang sống:là mọi vật bên ngoài một cơ thể nhất
định(G.Tyler Miler, Environmental Science, USA, 1988).

2.Phân loại và thành phần môi trường
2.1.Phân loại
2.1.1.Môi trường tự nhiên:bao gồm các yếu tố tự nhiên như vật lý, hóa học,
sinh học tồn tại khách quan, ngoài ý muốn con người hoặc ít chịu tác động chi
phối của con người.
2.1.2.Môi trường nhân tạo:gồm các yếu tố vật lý, sinh học, xã hội... do con
người tạo nên và chịu sự chi phối của con người.
2.1.3.Môi trường xã hội:gồm mối quan hệ giữa con người với con người
(con người với tư cách là cá nhân và nhân cách nghĩa là quan hệ giữa con người
với con người,con người với cộng đồng,cộng đồng với cộng đồng.

2.2.Thành phần môi trường
Môi trường nói chung bao gồm tập hợp tất cả các thành phần của thế giới
vật chất bao quanh có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mọi sinh
vật (Pepa, 1997)
Môi trường sống của con người thường bao gồm các thành phần môi
trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân tạo.
Ba thành phần môi trường này cùng tồn tại, xen lẫn vào nhau và tương tác
chặt chẽ với nhau. Các thành phần môi trường luôn chuyển hóa và diễn ra theo
chu kỳ. Thông thường là ở dạng cân bằng động. Sự cân bằng này đảm bảo ho sự
sống trên trái đất phát triển ổn định.
Sinh vật và môi trường xung quanh luôn có quan hệ tương hỗ với nhau về
vật chất và năng lượng thông qua các thành phần môi trường như: khí quyển, thủy
quyển, địa quyển và sinh quyển, cùng các hoạt động của hệ mặt trời
Sống là phương thức tồn tại với những thuộc tính đặc biệt của vật chất
trong điều kiện nhất định của môi trường
Trong quá trì...



 !"#$%&'('')%'()*'+,-./0)1-02032
4567)*' !"#$%8#9:''+,-.;<2036=40(
!>#?'@)*''2#+A#
 !"#$%7:9:''3B-C6D$EF40G'F5G'F.BH;<2
/0)1-06%'+2#?+"5C#6%5I: @'J02'@)*'2'2#
+A##!" !"#$
 !"#$%&'('')%'(/K#)%'+2#$K2'L@5
67)*'2'L@&+M+0#5C#$%G67/K#)%2'L@&
+M%&'()*)+,)-))-. !""$&
ND$)O6%%: !"#
ND$)O
N !"#IK/0)#A''3B-CIK!67$EF40G'F
5G'AO.'1-0F#)%E-C')#!")*'P'M-'+2#'
:C'J0')#!"
NN !"#DO)#A''3B-C67$EF5G'F;<2Q)')
#!"O)K6%'M-5I':C'J0')#!"
NR !"#;<2#AC1-0#S0')#!"6?')#!"
T')#!"6?!''$%'D6%D''#U0$%1-0#S0')#!"
6?')#!"F')#!"6?'2#+A#F'2#+A#6?'2#+A#
NN%: !"#
 !"#4'-#/0)#A7:9:&'(''%:'J0B#?
67'&/0)1-0'4.(=#'+2#+B5IAO6%: @'J0G5
67TV:0FWWXY
 !"#5C#'J0')#!"!"#/0)#A''%:
 !"#IKF !"#;<2F !"#DO)
Z0%: !"#%3'[#AOF;V$\6%)0-6%!L#'
'*']6?0-^'%: !"#$-'-3@406%Q_ 0V)
'-.`#!"#$%>QO#'D/a#+2#I'D/a#%3+(/())5I
5C# K +&: @8+M
676% !"#;-#1-0$-'41-0!L#b6?0-6,
67'&6%=#$!9##1-0''%: !"#!.P1-3@FJ3
1-3@F+M01-3@6%51-3@F'[#'')O+2#'J0* "
C#$%:!L#c'AO6?S#-2'P+*'/'J067'&
 )#+,-.&+M'J0 !"#
 )#1- d;-&F: @FB40F5I5C#$-#e'*6?
 !"#%4AOf.#,'45I5C#AO#)% !"#6%#!9'
$OF'g#.#'4 !"#.#'45I5C##,'45I5C#AO
 )# !"#%$O.#P'c#
Môi trường và hệ sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môi trường và hệ sinh thái - Người đăng: Rin Ren
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Môi trường và hệ sinh thái 9 10 149