Ktl-icon-tai-lieu

Môn Phân tích chính sách công

Được đăng lên bởi huuchunghde
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH CÔNG
C©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh s¸ch c«ng lµ g×? Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng cô nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi. Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi
sèng cña níc ta?
C©u 2: Tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, trong c¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt, t¹i sao vµ cho vÝ dô minh ho¹
C©u3: Anh,chÞ cho biÕt nh thÕ nµo lµ mét chÝnh s¸ch tèt. §Ó cã ®îc mét chÝnh s¸ch tèt cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø nµo?
C©u4: Khi ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo nh÷ng néi dung nµo? Liªn hÖ thùc tÕ níc ta.
C©u5: Anh, chÞ h·y cho biÕt ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nµo?
C©u6: Tr×nh bµy nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt, liªn hÖ thùc tÕ.
C©u7: H·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng? Liªn hÖ thùc tÕ víi níc ta.
C©u8: Khi t×m kiÕm vÊn ®Ò chÝnh s¸ch, ngêi ta thêng dùa vµo nh÷ng ®Æc trung chñ yÕu nµo?
C©u9: Anh, chÞ h·y tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt. Cho vÝ dô minh ho¹.
C©u10: H·y cho biÕt néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch c«ng.
c©u11: Anh, chÞ h·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch? Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta.
C©u12: Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo c¬ b¶n nhÊt.
c©u13: Anh chÞ h·y cho biÕt ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ g×? V× sao ph¶i PTCS?
c©u14: Khi thùc thi chÝnh s¸ch sÏ cã nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng nµo? Trong ®ã yÕu tè nµo lµ quyÕt ®Þnh? liªn hÖ thùc tÕ níc ta.
C©u15: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch.
C©u16: Th«ng tin cã vai trß g× trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch? Nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn qu¶n lý vµ xö lý th«ng tin nh thÕ nµo?
C©u17: Anh chÞ tr×nh bµy c¸c lý do lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch.
C©u18: Trong thùc tÕ anh chÞ ®· sö dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch? H·y cho biÕt kÕt qu¶ sö dông ph¬ng ph¸p ®ã (hay lµ liªn hÖ
thùc tÕ).
C©u19: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ níc ta hiÖn nay.
c©u20: Anh, chÞ h·y cho biÕt vai trß cña tiªu chÝ trong ph©n tÝch. Cho vÝ dô minh ho¹?
C©u21: §Ó duy tr× chÝnh s¸ch cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ yÕu nµo ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta.
C©u22: H·y cho biÕt khi thµnh lËp tiªu chÝ ph©n tÝch cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo?
C©u23: Anh,chÞ tr×nh bµy vÞ trÝ, ý nghÜa cña thùc thi chÝnh s¸ch.
C©u24: Khi ph©n tÝch ch...
HO ẠCH ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH SÁCH CÔNG
C©u 1: Anh (chÞ) h·y cho biÕt chÝnh s¸ch c«ng lµ g×? Tr×nh bµy t¸c dông cña lo¹i c«ng nµy ®èi víi ®êi sèng x· héi. Liªn hÖ mét sè chÝnh s¸ch trong ®êi
sèng cña níc ta?
C©u 2: Tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch, trong c¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt, t¹i sao vµ cho vÝ dô minh ho¹
C©u3: Anh,chÞ cho biÕt nh thÕ nµo lµ mét chÝnh s¸ch tèt. §Ó cã ®îc mét chÝnh s¸ch tèt cÇn ph¶i dùa vµo nh÷ng c¨n cø nµo?
C©u4: Khi ph©n tÝch tÝnh hÖ thèng cña chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo nh÷ng néi dung nµo? Liªn hÖ thùc tÕ níc ta.
C©u5: Anh, chÞ h·y cho biÕt ho¹t ®éng ph©n tÝch chÝnh s¸ch ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nµo?
C©u6: Tr×nh bµy nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt, liªn hÖ thùc tÕ.
C©u7: H·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng? Liªn hÖ thùc tÕ víi níc ta.
C©u8: Khi t×m kiÕm vÊn ®Ò chÝnh s¸ch, ngêi ta thêng dùa vµo nh÷ng ®Æc trung chñ yÕu nµo?
C©u9: Anh, chÞ h·y tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ cho biÕt nguyªn t¾c nµo lµ c¬ b¶n nhÊt. Cho vÝ dô minh ho¹.
C©u10: H·y cho biÕt néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch c«ng.
c©u11: Anh, chÞ h·y cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh hëng ®Õn ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch? Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta.
C©u12: Tr×nh bµy c¸c nguyªn t¾c ph©n tÝch chÝnh s¸ch. H·y cho biÕt nguyªn t¾c nµo c¬ b¶n nhÊt.
c©u13: Anh chÞ h·y cho biÕt ph©n tÝch chÝnh s¸ch lµ g×? V× sao ph¶i PTCS?
c©u14: Khi thùc thi chÝnh s¸ch sÏ cã nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng nµo? Trong ®ã yÕu tè nµo lµ quyÕt ®Þnh? liªn hÖ thùc tÕ níc ta.
C©u15: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy néi dung ph©n tÝch diÔn biÕn chÝnh s¸ch.
C©u16: Th«ng tin cã vai trß g× trong ph©n tÝch chÝnh s¸ch? Nhµ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cÇn qu¶n lý vµ xö lý th«ng tin nh thÕ nµo?
C©u17: Anh chÞ tr×nh bµy c¸c lý do lùa chän ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch.
C©u18: Trong thùc anh chÞ ®· dông ph¬ng ph¸p nµo ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch? H·y cho biÕt kÕt qu¶ dông ph¬ng ph¸p ®ã (hay lµ liªn
thùc tÕ).
C©u19: Anh,chÞ h·y tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ níc ta hiÖn nay.
c©u20: Anh, chÞ h·y cho biÕt vai trß cña tiªu chÝ trong ph©n tÝch. Cho vÝ dô minh ho¹?
C©u21: §Ó duy tr× chÝnh s¸ch cÇn cã nh÷ng ®iÒu kiÖn chñ yÕu nµo ph©n tÝch c¸c ®iÒu kiÖn ®ã. Liªn hÖ víi thùc tÕ níc ta.
C©u22: H·y cho biÕt khi thµnh lËp tiªu chÝ ph©n tÝch cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo?
C©u23: Anh,chÞ tr×nh bµy vÞ trÝ, ý nghÜa cña thùc thi chÝnh s¸ch.
C©u24: Khi ph©n tÝch chÝnh s¸ch, nhµ ph©n tÝch thêng sö dông c¸c tiªu chÝ nµo? Liªn hÖ thùc tÕ ViÖt Nam?
C©u25: Anh chÞ h·y cho biÕt sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c ph©n tÝch chÝnh s¸ch.
C©u26: Tr×nh bµy néi dung tæ chøc hÖ thèng phan tÝch chÝnh s¸ch. Liªn hÖ thùc tÕ ë nøoc ta.
C©u27: Anh,(chÞ) h·y tr×nh bµy c¸c bưíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Trong c¸c bưíc ®ã, bưíc nµo lµ quan träng nhÊt. V× sao?
C©u28: Ngêi lµm ph©n tÝch chÝnh s¸ch c«ng cÇn ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn nµo vÒ phÈm chÊt, n¨ng lùc.
C©u29: Anh chÞ h·y cho biÕt nh÷ng néi dung cña mét chÝnh s¸ch. cho vÝ dô minh ho¹?
C©u30: Trang thiÕt thuËt cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch vai trß g×? CÇn tæ chøc qu¶n dông trang thiÕt thuËt cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch nh thÕ
nµo ®Ó cã hiÖu qu¶.
C©u31: Anh chÞ h·y tr×nh bµy c¸c m« h×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ cho biÕt u, nhîc ®iÓm cña mçi lo¹i m« h×nh.
C©u32: C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch ®îc lùa chän vµ sö dông trªn c¬ së khoa häc nµo? H·y ph©n tÝch nh÷ng c¬ së khoa häc ®ã.
C©u33: Anh, chÞ cho biÕt khi ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn ph¶i tu©n theo quy tr×nh nµo?
C©u34: V× sao c©n ph¶i x©y dùng thÓ chÕ cho ph©n tÝch chÝnh s¸ch . Khi x©y dùng hÖ thèng thÓ chÕ nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo?
C©u35: Anh, chÞ h·y tr×nh bµy c¸c m« h×nh tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. ë níc ta hiÖn nay nªn tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch theo m« h×nh nµo?
C©u 36: v× sao cÇn ph¶i x©y dùng thÓ chÕ ph©n tÝch chÝnh s¸ch? Khi x©y dùng hÖ thèng thÓ chÕ nµy cÇn phØa ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo?
C©u 37: Anh (chÞ) h·y tr×nh bµy chøc n¨ng t¸c dông cña c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chÝnh s¸ch cho vÝ dô minh ho¹.
C©u 38: theo anh (chÞ) gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p ®ã cã mèi quan hÖ g× víi nhau trong qu¸ tr×nh sö dông?
C©u39: Anh,(chÞ) h·y tr×nh bµy c¸c bíc tæ chøc thùc thi chÝnh s¸ch. Trong c¸c bíc ®ã, bíc nµo lµ quan träng nhÊt. V× sao?
C©u40: §Ó ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi th× vÒ mÆt chÝnh trÞ nhµ ph©n tÝch cÇn sö dông c¸c tiªu chÝ nµo? Cho vÝ dô minh ho¹
Câu1: Anh, chị hãy cho biết chính sách công gì? Trình bày tác dụng của loại công cụ này đối với đời sống hội. Liên hệ 1 schính sách trong đời
sống của nước ta.
Quan niÖm vÒ chÝnh s¸ch c«ng cã nhiÒu c¸ch tiÕp cËn:
- C¸ch tiÕp cËn thø nhÊt:
+ ChÝnh s¸ch c«ng lµ quyÕt ®Þnh lùa chän cña NN.
+ ChÝnh s¸ch c«ng lµ c¸ch xøng xö cña NN ®èi víi c¸ch qu¸ tr×nh kinh tÕ – x· héi.
+ ChÝnh s¸ch c«ng lµ nh÷ng g× NN nªn lµm hay kh«ng nªn lµm.
- C¸ch tiÕp cËn thø hai: ChÝnh s¸ch c«ng th¸I ®é, quan ®iªm, lËp trênc cña NN ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh kinh héi ®îc thÓ hiÖn b»ng mét thèng c¸c
biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn mét môc tiªu cô thÓ trong qu¸ tr×nh tiÕn tíi môc tiªu chung.
=>Chính sách công là những quy định về ứng xử của Nhà nước với những hiện tượng nảy sinh trong đời sống cộng đồng, được thể hiện dưới những hình
thức khác nhau 1 cách ổn định nhằm đạt được mục tiêu định hướng.
-Chính sách công có đặc điểm:
+Do Nhà nước ban hành.
#Chính sách công phải tác động đến đời sống của cộng đồng, có mục tiêu và ổn định.
#Chính sách công phải đựng cả mục tiêu và biện pháp chính trị và đặc biệt là phải phù hợp với đường lối của Nhà nước.
-Chính sách công cấu trúc gồm 2 bộ phận: đó mục tiêu của chính sách những giá trị trong tươmg lai Nhà nước theo đuổi phù hợp với thái độ
ứng xử của Nhà nước, đây là bộ phận cơ bản của chính sách.
+Biện pháp chính sách: là những cách thức, việc làm mà cơ quan quản lý các cấp dùng, dùng để thực hiện mục tiêu của chính sách.
*Trình bày tác dụng của loại công cụ này đối với đời sống xã hội.
-Dây 1 công cụ các Nhà nước dùng để quản kinh tế hội bởi các chính sách này tạo sự điều khiển đồng bộ, theo định hướng nhất định để Nhà
nước quản lý đất nước.
-Chính sách thể chuyển tải được ý chí của Nhà nước đối với các đối tượng quản lý, nghĩa những mục tiêu của chính sách Nhà nước đang theo
đuổi, sẽ đến được với đối tượng trong xã hội và với mọi người biết được nguyện vọng, mong muốn của Nhà nước có phù hợp với mình hay không.
-Chính sách phản ánh mối quan hệ Nhà nước với người dân, đó việc xem xét những giá trị Nhà nước theo đuổi phù hợp với nguyện vọng, mong
muốn của dân chúng hay không, phản ánh mối quan hệ chặt chẽ hay không giữa Nhà nước nhân dân; nếu cuộc sống tốt thì sẽ phù hợp được
người dân ủng hộ.
-Chính sách có thể đánh giá được kết quả quản lý, điều hành của Nhà nước, đó là Nhà nước quản lý tốt, điều hành trôi chẩy sẽ thể hiện qua các chính sách
hiệu quả và khả thi.
-Đặc biệt trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước thì chính sách có via trò hết sức quan trọng đó là:
+Khuyến khích các hoạt động kinh tế xã hội để mọi thành viên trong xã hội có thể đóng góp sức mình, kìm hãm hay hạn chế các mặt tiêu cực của xã hội.
+Đảm bảo cho sự cân đối, ổn định về mọi mặt của xã hội.
+Phát huy được mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của kinh tế thị trường.
+Tạo lập sự cân đối, phân phối nguồn lực cho quá trình phát triển của đất nước. Ví dụ như chính sách phân bố nguồn nhân lực.
1
Môn Phân tích chính sách công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Môn Phân tích chính sách công - Người đăng: huuchunghde
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Môn Phân tích chính sách công 9 10 840