Ktl-icon-tai-lieu

môn toán

Được đăng lên bởi nhimbong29-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lượng giác qua các kỳ thi

Nguyễn Văn Rin

LƯỢNG GIÁC QUA CÁC KỲ THI
A. MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Công thức lượng giác
Trên đường tròn lượng giác, lấy điểm M ( x0 ; y0 ) sao cho
số đo cung AM = α .
Khi đó, cos α = x0

sin α = y0

tan α = AP có nghĩa k.v.c.k α ≠

tan α =

π

y0
x0

cot α =

cot α = BQ có nghĩa k.v.c.k α ≠ kπ

+ kπ

2

sin (α + k 2π ) = sin α

cos (α + k 2π ) = cos α

tan (α + kπ ) = tan α

cot (α + kπ ) = cot α

1. Hệ thức cơ bản giữa các HSLG
sin α
cos α
tan α =
cot α =
cos α
sin α
1
1
1 + tan 2 α =
1 + cot 2 α =
2
cos α
sin 2 α
sin 2 α + cos 2 α = 1
sin 2 α = (1 + cos α )(1 − cos α )

cos 2 α = (1 + sin α )(1 − sin α )
1 ± sin 2α = ( sin α ± cos α )

sin α , k ch½n
sin (α + kπ ) = 
 − sin α , k lÎ
cos α , k ch½n
cos (α + kπ ) = 
 − cos α , k lÎ

2. Giá trị lượng giác của các góc (cung) đặc biệt

α

0

sin α

0

cos α

1

tan α

0

2

sin 4 α + cos 4 α = 1 − 2sin 2 α cos 2 α
sin 6 α + cos6 α = 1 − 3sin 2 α cos 2 α

x0
y0

cot α

π

π

π

π

6
1
2

4
2
2
2
2
1

3
3
2
1
2

2
1

1

3
3

3
2
3
3
3

0

3
0

3. Hàm số lượng giác của những góc (cung) có liên quan đặc biệt
a. Hai góc đối nhau
cos ( −α ) = cos α

b. Hai góc bù nhau
cos (π − α ) = − cos α

d. Hai góc hơn kém π
cos (π + α ) = − cos α

tan (π − α ) = − tan α

tan (π + α ) = tan α

sin ( −α ) = − sin α

sin (π − α ) = sin α

cot ( −α ) = − cot α

cot (π − α ) = − cot α

tan ( −α ) = − tan α

c. Hai góc phụ nhau
π

π

cos  − α  = sin α
sin  − α  = cos α
2

2

π

π

tan  − α  = cot α cot  − α  = tan α
2

2


sin (π + α ) = − sin α
cot (π + α ) = cot α

e. Hai góc hơn kém

π

cos  + α  = − sin α
2

1 π

tan  + α  = − cot α
2


π
2

π

sin  + α  = cos α
2

π

cot  + α  = − tan α
2




Nguyễn Văn Rin

4. Công thức cộng
cos (α ± β ) = cos α cos β ∓ sin α sin β

sin (α ± β ) = sin α cos β ± cos α sin β
tan (α ± β ) =

tan α ± tan β
1 ∓ tan α tan β

5. Công thức nhân đôi
sin 2α = 2sin α cos α
cos 2α = cos 2 α − sin 2 α

6. Công thức nhân ba
sin 3α = 3sin α − 4sin 3 α
cos 3α = 4cos3 α − 3cos α
3tan α − tan 3 α
tan 3α =
1 − 3tan 2 α

= 2cos 2 α − 1 = 1 − 2sin 2 α
2 tan α
tan 2α =
1 − tan 2 α

8. Biểu diễn qua tang góc chia đôi

7. Công thức hạ bậc
1 + cos 2α
1 − cos 2α
cos 2 α =
sin 2 α =
2
2
1
−
cos
2
α
tan 2 α =
1 + cos 2α
3sin α − sin 3α
cos3α + 3cos α
sin 3 α =
cos3 α =
4
4
9. Công thức biến đổi tổng thành tích
α +β
α −β
cos α + cos β = 2cos
cos
2
2
α +β
α −β
cos α − cos β = −2sin
sin
2
2
α +β
α −β
sin α +...
Lượng giác qua các k thi Nguyn Văn Rin
1
LƯỢNG GIÁC QUA CÁC K THI
A. MT S KIN THC CN NH
I. Công thc lượng giác
Trên đường tròn lưng giác, ly đim
( )
0 0
;
M x y
sao cho
s đo cung
AM
α
=
.
tan
AP
α
= có nghĩa k.v.c.k
2
k
π
α π
+
cot
BQ
α
=
có nghĩa k.v.c.k
k
α π
3. Hàm s lượng giác ca nhng góc (cung) có liên quan đặc bit
2. Giá tr lượng giác ca các góc (cung) đặc bit
α
0
6
π
4
π
3
π
2
π
sin
α
0
1
2
2
2
3
2
1
cos
α
1
3
2
2
2
1
2
0
tan
α
0
3
3
1
3
cot
α
3
1
3
3
0
1. H thc cơ bn gia các HSLG
sin
tan
cos
α
α
α
=
cos
cot
sin
α
α
α
=
2
2
1
1 tan
cos
α
α
+ =
2
2
1
1 cot
sin
α
α
+ =
2 2
sin cos 1
α α
+ =
( )( )
2
sin 1 cos 1 cos
α α α
= +
( )( )
2
cos 1 sin 1 sin
α α α
= +
( )
2
1 sin 2 sin cos
α α α
± = ±
4 4 2 2
sin cos 1 2sin cos
α α α α
+ =
6 6 2 2
sin cos 1 3sin cos
α α α α
+ =
a. Hai góc đối nhau
( )
cos cos
α α
=
( )
sin sin
α α
=
( )
tan tan
α α
= −
(
)
cot cot
α α
=
b. Hai góc bù nhau
( )
cos cos
π α α
= −
( )
sin sin
π α α
=
( )
tan tan
π α α
= −
(
)
cot cot
π α α
= −
d. Hai góc hơn kém
π
( )
cos cos
π α α
+ = −
( )
sin sin
π α α
+ = −
( )
tan tan
π α α
+ =
)
cot cot
π α α
+ =
c. Hai góc ph nhau
cos sin
2
π
α α
=
sin cos
2
π
α α
=
tan cot
2
π
α α
=
cot tan
2
π
α α
=
e. Hai góc hơn kém
2
π
cos sin
2
π
α α
+ = −
sin cos
2
π
α α
+ =
tan cot
2
π
α α
+ = −
cot tan
2
π
α α
+ = −
Khi
đ
ó,
0
cos
x
α
=
0
sin
y
α
=
0
0
tan
y
x
α
=
0
0
cot
x
y
α
=
( )
sin 2 sink
α π α
+ =
( )
cos 2 cosk
α π α
+ =
( )
sin ,
sin
sin ,
k
k
k
α
α π
α
+ =
ch½n
( )
tan tank
α π α
+ =
( )
cot cotk
α π α
+ =
( )
cos ,
cos
cos ,
k
k
k
α
α π
α
+ =
ch½n
www.VNMATH.com
môn toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
môn toán - Người đăng: nhimbong29-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
môn toán 9 10 265