Ktl-icon-tai-lieu

Một bài giải hay

Được đăng lên bởi Nham Ngoc Lan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bất đẳng thức AM-GM được phát biểu như sau:
với

(*) là các số thực không

âm bất kì.
Còn gọi là bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức AM-GM tổng quát có
nhiều cách chưng minh rất độc đáo và ngắn gọn. Đây là một cách chứng
minh của Kong-Ming-Chong (Malaysia) (trích báo toán học tuổi trẻ):
Trước hết, đặt
đương với

, khi đó bất đẳng thức trên tương
.

Nếu
vì:
Nếu

thì (*) trở thành đẳng thức,
.
không bằng nhau thì phải có bất đẳng thức thực sự:
(1).

Ta chứng minh (1) bằng qui nạp.
Dễ thấy (1) đúng với

, tức là

.

Giả sử (1) đúng với
số không bằng nhau tất cả có trung bình cộng
là . Ta phải chứng minh (1) đúng với .
Thật vậy, trong các số
bé hơn và một số lớn hơn

không bằng nhau tất cả phải có một số
, giả sử là
và :
. Do đó ta

có
hay là
âm sau đây:
. Dễ thấy
bằng nhau tất cả nên theo giả thiết quy nạp
thì:
Vậy

.
(đpcm).

. Ta xét
số không
số nói trên không

...
Bt đng thc AM-GM được phát biu như sau:
vi (*) là các s thc không
âm bt kì.
Còn gi là bt đng thc Cauchy, bt đng thc AM-GM tng quát có
nhiu cách chưng minh rt đc đáo và ngn gn. Đây là mt cách chng
minh ca Kong-Ming-Chong (Malaysia) (trích báo toán hc tui tr):
Trước hết, đt , khi đó bt đng thc trên tương
đương vi .
Nếu thì (*) tr thành đng thc,
vì: .
Nếu không bng nhau thì phi có bt đng thc thc s:
(1).
Ta chng minh (1) bng qui np.
D thy (1) đúng vi , tc là .
Gi s (1) đúng vi s không bng nhau tt c có trung bình cng
. Ta phi chng minh (1) đúng vi .
Tht vy, trong các s không bng nhau tt c phi có mt s
bé hơn và mt s ln hơn , gi s : . Do đó ta
hay là . Ta xét s không
âm sau đây: . D thy s nói trên không
bng nhau tt c nên theo gi thiết quy np
thì: .
Vy (đpcm).
Một bài giải hay - Người đăng: Nham Ngoc Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một bài giải hay 9 10 830