Ktl-icon-tai-lieu

Một số Bài tập Phương trình lượng giác - Nguyễn Minh Đức

Được đăng lên bởi minhduck2pi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN MINH ĐỨC-THPT LÊ QUẢNG CHÍ (HÀ TĨNH)

Bài Viết Toán Học

Phöông
Trình
Löôïng
Giaùc
BÀI TẬP PTLG

MINHDUCK2PI@GMAL.COM

NGUYỄN MINH ĐỨC-THPT LÊ QUẢNG CHÍ (HÀ TĨNH)
2 3 sin 2 x(1  cos 2 x)  4cos 2 x.sin 2 x  3
0
2sin 2 x  1

Bài Toán 1: Giải phương trình sau:

Giải:

ĐK: sin 2 x 

1
2

Khi đó phương trình đã cho tương đương với:

2 3 sin 2 x(1  cos 2 x)  4 cos 2 x sin 2 x  3  0
 2 3 sin 2 x  2 3 sin 2 x cos 2 x  2 cos 2 x(1  cos 2 x)  3(sin 2 2 x  cos 2 2 x)  0
 2( 3 sin 2 x  cos 2 x)  (3sin 2 2 x  2 3 sin 2 x cos 2 x  cos 2 2 x)  0
 2( 3 sin 2 x  cos 2 x)  ( 3 sin 2 x  cos 2 x) 2  0
 ( 3 sin 2 x  cos 2 x)( 3 sin 2 x  cos 2 x  2)  0
 3 sin 2 x  cos 2 x  0

 3 sin 2 x  cos 2 x  2
Vì sin 2 x 

1
3
nên cos 2 x 
suy ra:
2
2

(*)
(**)
3 sin 2 x  cos 2 x  0 .Vậy (*) vô nghiệm.

Ta có:



(**)  sin  2 x    1
6

x
Vậy phương trình có nghiệm x 


3

Bài Toán 2:Giải phương trình sau:


3

 k ( k  )

 k ( k  ) .

5  cos 2 x
 2cos x
3  2 tan x

Giải:
3

 tan x 
ĐK: 
2
cos x  0

Khi đó,phương trình đã cho tương đương với:

5  cos 2 x  6cosx  4sin x
 5  cos 2 x  sin 2 x  6cos x  4sin x

BÀI TẬP PTLG

MINHDUCK2PI@GMAL.COM

NGUYỄN MINH ĐỨC-THPT LÊ QUẢNG CHÍ (HÀ TĨNH)

 cos 2 x  6 cos x  9  (sin 2 x  4sin x  4)  0
  cos 2 x  3   sin x  2   0
2

2

cos x  3  sin x  2

cos x  3   sin x  2
cos x  sin x  5

cos x  sin x  1



 2 cos  x  4   5 (*)






(**)
 2 sin  x    1
4


Vì



2 cos  x    2  5 suy ra (*) vô nghiệm.
4


Ta có:




(**)  sin  x    sin
4
4

 x  k 2

(k  )
 x    k 2
2

So sánh với điều kiện ta suy ra nghiệm của phương trình là k 2 (k  )
x
x
x

x 
Bài Toán 3: Giải phương trình sau: 2 2  sin 3  cos3  cos  (2  sin x) cos   
2
2
2

2 4

Giải:
Phương trình đã cho tương đương với:
x
x 
x
x
x
x
x


4  sin  cos 1  sin cos  cos  (2  sin x)  cos  sin 
2
2 
2
2
2
2
2


x
x  1
x
x
x



 4  sin  cos 1  sin x  cos  (2  sin x)  sin  cos   0
2
2  2
2
2
2



x
x
x 


  sin  cos  (2  sin x)  2 cos  1  0
2
2
2 


 x
x

x 
sin 2  cos 2  0  sin  2  4   0  x  2  k 2 (k  )



  2  sin x  0 (VN )

 2 cos x  1  0  cos x  1  x  4  k 4
(k  )

2
2 2
3

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x 
BÀI TẬP PTLG


2

 k 2 , x 

4
 k 4
3

(k  )
MINHDUCK2PI@GMAL.COM

NGUYỄN MINH ĐỨC-...
BÀI TẬP PTLG
MINHDUCK2PI@GMAL.COM
NGUYỄN MINH ĐỨC-THPT LÊ QUẢNG CHÍ (HÀ TĨNH)
Bài Viết Toán Học
Phöông
Trình
Löôïng
Giaùc
Một số Bài tập Phương trình lượng giác - Nguyễn Minh Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số Bài tập Phương trình lượng giác - Nguyễn Minh Đức - Người đăng: minhduck2pi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Một số Bài tập Phương trình lượng giác - Nguyễn Minh Đức 9 10 209