Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập trọng điểm hóa học năm 2012

Được đăng lên bởi kanghibeung
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số bài tập trọng điểm hóa học năm 2012
Bài 1. Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào 375 ml dung dịch CuSO 4aM. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc, thu được 10,35 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Thêm dung
dịch NaOH dư vào Z. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 6,75 gam chất rắn. Giá trị của a là
A. 0,15.
B. 0,2.
C. 0,3.
D. 0,25.
Bài 2. Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3 và 6,4 gam Cu bằng 225 ml dung dịch HCl 2M.
Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn thu được là
A. 6,4 gam. B. 3,0 gam.
C. 3,2 gam.
D. 5,6 gam.
Bài 3. Hòa tan hỗn hợp gồm 9,6 gam CuO và 24 gam Fe2O3 trong 240 ml dung dịch
H2SO4 2M đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Giá trị
lớn nhất của m là
A. 4,8.
B. 6,2.
C. 7,6.
D. 7,2.
Bài 4: Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO 3 1M, NaOH 3M khuấy đều
cho đến khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại. Thể tích khí thoát ra ở (đktc) là
A. 22,68 lít.
B. 15,12 lít.
C. 5,04 lít.
D. 20,16 lít.
Bài 5: Cho 6,5 gam Zn tác dụng vừa hết với dung dịch chứa m gam hỗn hợp NaOH và
NaNO3 thu được 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí NH 3 và H2. Giá trị của m là
A. 1,7.
B. 7,2.
C. 3,4.
D. 8,9.
Bài 6. Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO 4 và 0,2 mol NaCl. Kết thúc điện phân thu được
dung dịch X có khả năng hòa tan hết 1,02 gam Al2O3. Giá trị của x là
A. 0,09 hoặc 0,1. B. 0,09 hoặc 0,13. C. 0,02 hoặc 0,1. D. 0,02 hoặc 0,13.
Bài 7: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 6,4 gam kim loại không tan và dung dịch X. Cho NH 3 tới dư vào
dung dịch X, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 32 gam
chất rắn. Giá trị của m là
A. 35,2
B. 25,6
C. 70,4
D.51,2
Bài 8: Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,044 mol HNO 3 thấy thoát ra khí NO duy
nhất. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng muối thu được bằng :
A. 3,444 gam. B. 2,886 gam.
C. 3,63 gam.
D. 5,12 gam.
Bài 9: Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3. Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,03 mol
HNO3 và 0,18 mol H2SO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,01 mol khí NO (sản
phẩm khử duy nhất). Cho 0,04 mol Cu vào X, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là
A. 19,44.
B. 23,76.
C. 28,00.
D. 16,94.
Bài 10: Một hỗn hợp X gồm N2 và H2, có tỉ khối so với H2 bằng 6,2 được dẫn vào một bình
có xúc tác thích hợp. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ
khối so với H2 là 6,74. Hiệ...
Một số bài tập trọng điểm hóa học năm 2012
Bài 1. Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào 375 ml dung dịch CuSO
4
aM. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc, thu được 10,35 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Thêm dung
dịch NaOH dư vào Z. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi đ-
ược 6,75 gam chất rắn. Giá trị của a là
A. 0,15. B. 0,2. C. 0,3. D. 0,25.
Bài 2. Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe
2
O
3
và 6,4 gam Cu bằng 225 ml dung dịch HCl 2M.
Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn thu được là
A. 6,4 gam. B. 3,0 gam. C. 3,2 gam. D. 5,6 gam.
Bài 3. Hòa tan hỗn hợp gồm 9,6 gam CuO và 24 gam Fe
2
O
3
trong 240 ml dung dịch
H
2
SO
4
2M đến phản ứng hoàn toàn. Sau phản ứng thấy có m gam chất rắn không tan. Giá trị
lớn nhất của m là
A. 4,8. B. 6,2. C. 7,6. D. 7,2.
Bài 4: Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO
3
1M, NaOH 3M khuấy đều
cho đến khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại. Thể tích khí thoát ra ở (đktc) là
A. 22,68 lít. B. 15,12 lít. C. 5,04 lít. D. 20,16 lít.
Bài 5: Cho 6,5 gam Zn tác dụng vừa hết với dung dịch chứa m gam hỗn hợp NaOH và
NaNO
3
thu được 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí NH
3
và H
2.
Giá trị của m là
A. 1,7. B. 7,2. C. 3,4. D. 8,9.
Bài 6. Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO
4
và 0,2 mol NaCl. Kết thúc điện phân thu được
dung dịch X có khả năng hòa tan hết 1,02 gam Al
2
O
3
. Giá trị của x là
A. 0,09 hoặc 0,1. B. 0,09 hoặc 0,13. C. 0,02 hoặc 0,1. D. 0,02 hoặc 0,13.
Bài 7: Cho m gam hỗn hợp Cu và Fe
2
O
3
vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 6,4 gam kim loại không tan và dung dịch X. Cho NH
3
tới dư vào
dung dịch X, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 32 gam
chất rắn. Giá trị của m là
A. 35,2 B. 25,6 C. 70,4 D.51,2
Bài 8: Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,044 mol HNO
3
thấy thoát ra khí NO duy
nhất. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng muối thu được bằng :
A. 3,444 gam. B. 2,886 gam. C. 3,63 gam. D. 5,12 gam.
Bài 9: Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp FeO, Fe
2
O
3
. Fe
3
O
4
trong dung dịch chứa 0,03 mol
HNO
3
và 0,18 mol H
2
SO
4
, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,01 mol khí NO (sản
phẩm khử duy nhất). Cho 0,04 mol Cu vào X, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m
gam muối khan. Giá trị của m là
A. 19,44. B. 23,76. C. 28,00. D. 16,94.
Bài 10: Một hỗn hợp X gồm N
2
và H
2
, có tỉ khối so với H
2
bằng 6,2 được dẫn vào một bình
có xúc tác thích hợp. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ
khối so với H
2
là 6,74. Hiệu suất tổng hợp NH
3
A. 40 % B. 25% C. 20% D. 10%
Bài 11: Một bình kín dung tích 1 lít chứa 1,5 mol H
2
và 1,0 mol N
2
(có xúc tác và nhiệt độ
thích hợp). Ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH
3
tạo thành. Muốn hiệu suất đạt 25% cần
phải thêm vào bình bao nhiêu mol N
2
?
A. 1,5 B. 2,25 C. 0,83 D. 1,71
Bài 12: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO
3
1M. Sau khi kết
thúc phản ứng thu được dung dịch Y gồm 3 muối (không chứa AgNO
3
) có khối lượng giảm
50 gam so với ban đầu. Giá trị của m là
A. 64,8 B. 14,8 C. 17,6 D. 114,8
Một số bài tập trọng điểm hóa học năm 2012 - Trang 2
Một số bài tập trọng điểm hóa học năm 2012 - Người đăng: kanghibeung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số bài tập trọng điểm hóa học năm 2012 9 10 914