Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập và lý thuyết HSG môn Sinh 9 THCS

Được đăng lên bởi viettinhxn-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 71 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái lý thuyÕt vµ bµi tËp tæng hîp(thi tØnh)
C©u 1. (1,0 ®iÓm)
a) T¹i sao ë c¸c c©y giao phÊn, ngêi ta tiÕn hµnh tù thô phÊn b¾t buéc liªn tiÕp qua nhiÒu thÕ hÖ thÊy x¶y ra sù tho¸i hãa gièng,
trong khi ë c¸c c©y tù thô phÊn nghiªm ngÆt khi tù thô phÊn kh«ng dÉn ®Õn tho¸i hãa gièng? Cho vÝ dô minh häa.
b) Vai trß cña tù thô phÊn b¾t buéc vµ giao phèi cËn huyÕt trong chän gièng?
a) + ë c¸c c©y giao phÊn, ngêi ta tiÕn hµnh tù phÊn b¾t buéc liªn tiÕp qua nhiÒu thÕ hÖ thÊy x¶y ra sù tho¸i ho¸ gièng v×:
* Tû lÖ thÓ ®ång hîp t¨ng, tû lÖ thÓ dÞ hîp gi¶m,c¸c gen lÆn cã h¹i gÆp nhau ë thÓ ®ång hîp g©y h¹i, g©y ra sù tho¸i ho¸ gièng.
* VÝ dô: ë ng« tù thô phÊn b¾t buéc qua nhiÒu thÕ hÖ cã hiÖn tîng n¨ng suÊt, phÈm chÊt gi¶m => tho¸i ho¸ gièng.
+ ë c¸c c©y tù thô phÊn nghiªm ngÆt th× sù tù thô phÊn lµ ph¬ng thøc sinh s¶n tù nhiªn nªn c¸c c¸ thÓ ®ång hîp tréi vµ lÆn ®· ®îc
gi÷ l¹i thêng Ýt hoÆc kh«ng ¶nh hëng g©y h¹i ®Õn c¬ thÓ sinh vËt, kh«ng g©y ra sù tho¸i ho¸ gièng.
VÝ dô: Cµ chua, ®Ëu Hµ Lan cã kh¶ n¨ng tù thô phÊn nghiªm ngÆt nªn khi tù thô phÊn kh«ng bÞ tho¸i ho¸ gièng v× hiÖn t¹i chóng
mang c¸c cÆp gen ®ång hîp kh«ng g©y h¹i cho chóng.
b) Vai t cña thô pn b¾t buéc giao phèi n huyÕt trong chän gièng:
+ Duy tr× vµ cñng cè mét sè tÝnh tr¹ng mong muèn.
+ T¹o dßng thuÇn (cã c¸c cÆp gen ®ång hîp),thuËn lîi cho ®¸nh gi¸ kiÓu gen cña tõng dßng,ph¸t hiÖn c¸c gen xÊu ®Ó lo¹i ra
khái quÇn thÓ.
C©u 2. (1,0 ®iÓm) Nªu c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh lÝ ph©n biÖt thùc vËt a s¸ng vµ a bãng?
§Æc ®iÓm h×nh th¸i, sinh lý ph©n biÖt thùc vËt a s¸ng vµ thùc vËt a bãng:
§Æc ®iÓm cña c©y C©y a s¸ng C©y a bãng
* §Æc ®m h×nh ti:
- L¸ - PhiÕn n, hÑp, mµu xanh nt. - PhiÕn l¸ lín, mµu xanh thÉm.
- Th©n - Th©n thÊp, sè cµnh nhiÒu. - ChiÒu cao th©n bÞ h¹n chÕ bëi vËt c¶n, sè cµnh Ýt.
* §Æc ®iÓm sinh lÝ
- Quang hîp - Cêng ®é quang hîp cao trong ®iÒu kiÖn ¸nh
s¸ng m¹nh.
- khn¨ng quang hîp trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng yÕu,
quang hîp yÕu trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng m¹nh.
- Tho¸t h¬i níc.
- §iÒu tiÕt tho¸t h¬i níc linh ho¹t: Tho¸t h¬i níc
t¨ng cao trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng m¹nh, tho¸t
h¬i níc gi¶m khi c©y thiÕu níc.
- §iÒu tiÕt tho¸t h¬i níc kÐm: tho¸t h¬i níc t¨ng cao
trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng m¹nh, khi thiÕu níc y
hÐo.
C©u 3. (1,5 ®iÓm)
a) Trong c¸c ®Æc trng cña quÇn thÓ, ®Æc trng nµo lµ ®Æc trng c¬ b¶n nhÊt? T¹i sao?
b) Nh÷ng yÕu tè nµo ®· ®iÒu chØnh tèc ®é sinh trëng cña quÇn thÓ lµm cho mËt ®é cña quÇn thÓ trë vÒ møc c©n b»ng?
c) §é ®a d¹ng vµ ®é nhiÒu cña quÇn x· kh¸c nhau c¨n b¶n ë ®iÓm nµo? Liªn quan víi nhau nh thÕ nµo?
d) Muèn nu«i ®îc nhiÒu c¸ trong mét ao vµ ®Ó cã n¨ng suÊt cao th× chóng ta cÇn ph¶i nu«i c¸c loµi c¸ nh thÕ nµo cho phï hîp ?
a) §Æc trng cña quÇn thÓ gåm:
- Tû lÖ giíi tÝnh.
- Thµnh phÇn nhãm tuæi.
- MËt ®é quÇn thÓ.
* Trong ®ã mËt ®é quÇn thÓ lµ ®Æc trng c¬ n nhÊt v× mËt ®énh hëng ®Õn:
+ Møc sö dông nguån sèng.
+ TÇn sè gÆp nhau gi÷a c¸ thÓ ®ùc vµ c¸ thÓ c¸i.
+ søc sinh s¶n vµ sù tö vong.
+ tr¹ng th¸i c©n b»ng cña quÇn thÓ.
b) + C¸c ®iÒu kiÖn sèng cña m«i trêng (khÝ hËu, thæ nhìng, thøc ¨n, n¬i ë) ®· ¶nh hëng ®Õn søc sinh s¶n vµ tö vong cña quÇn thÓ.
+ Sù thèng nhÊt mèi t¬ng quan gi÷a tØ lÖ sinh s¶n vµ tØ lÖ tö vong lµm cho mËt ®é quÇn thÓ c©n b»ng.
c) §é ®a d¹ng vµ ®é nhiÒu cña quÇn x· kh¸c nhau ë nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n sau:
- §é ®a d¹ng thÓ hiÖn møc ®é phong phó vÒ sè lîng loµi trong quÇn x·, ®é nhiÒu thÓ hiÖn mËt ®é c¸ thÓ cña mçi loµi trong quÇn x·.
- Mèi quan hÖ: Quan hÖ thuËn – nghÞch. Sè lîng loµi cµng ®a d¹ng th× sè lîng c¸ thÓ cña mçi loµi gi¶m ®i vµ ngîc l¹i.
d) Muèn nu«i ®îc nhiÒu c¸ trong ao vµ ®Ó cã n¨ng suÊt cao th× cÇn ph¶i chän nu«i c¸c loµi c¸ phï hîp:
- Nu«i c¸ sèng ë c¸c tÇng níc kh¸c nhau: ¨n næi, ¨n ®¸y... => gi¶m møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c loµi c¸.
- Nu«i nhiÒu loµi c¸ ¨n c¸c lo¹i thøc ¨n kh¸c nhau, tËn dông ®îc nguån thøc ¨n trong tù nhiªn do ®ã ®¹t n¨ng suÊt cao.
 (2 điểm)
a- Quan hệ giữa các thể trong hiện ợng tự tỉa ở thực vật mối quan hệ gì? Trong điều kiện
nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?
1
Một số bài tập và lý thuyết HSG môn Sinh 9 THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài tập và lý thuyết HSG môn Sinh 9 THCS - Người đăng: viettinhxn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Một số bài tập và lý thuyết HSG môn Sinh 9 THCS 9 10 832