Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập vật lý 10 về chất khí (kiểm tra 15')

Được đăng lên bởi Đạt Tấn Dương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một số bài tập vật lý 10 về chất khí (kiểm tra 15')
Bài 1 : Một bình dẫn nhiệt chứa 5kg khí lý tưởng ở áp suất 10 7 N/m2. Mở van cho một lượng khí thoát ra ngoài.
Sau một thời gian, nhiệt độ ổn định, áp suất khí trong bình là 2,5.106 N/m2 . Tìm lượng khí đã thoát ra ngoài.
Bài 2 : Nén đẳng nhiệt một lượng khí từ thể tích 9 lít sang 6 lít thì áp suất khí tăng thêm 50 Pa. Áp suất ban đầu
của khí là bao nhiêu ?
Bài 3 : Một khối khí đặt ở một nhiệt độ không đổi, có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình dưới. Khi
áp suất có giá trị 0.5 kN/m2 thì thể tích khối khí bằng bao nhiêu ?

##################################################################################

...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một số bài tập vật lý 10 về chất khí (kiểm tra 15')
Bài 1 : Một bình dẫn nhiệt chứa 5kg khí tưởng áp suất 10
7
N/m
2
. Mở van cho một lượng khí thoát ra ngoài.
Sau một thời gian, nhiệt độ ổn định, áp suất khí trong bình là 2,5.10
6
N/m
2
. Tìm lượng khí đã thoát ra ngoài.
Bài 2 : Nén đẳng nhiệt một lượng khí từ thể tích 9 lít sang 6 lít thì áp suất khí tăng thêm 50 Pa. Áp suất ban đầu
của khí là bao nhiêu ?
Bài 3 : Một khối khí đặt ở một nhiệt độ không đổi,sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình dưới. Khi
áp suất có giá trị 0.5 kN/m
2
thì thể tích khối khí bằng bao nhiêu ?
##################################################################################
Một số bài tập vật lý 10 về chất khí (kiểm tra 15') - Người đăng: Đạt Tấn Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một số bài tập vật lý 10 về chất khí (kiểm tra 15') 9 10 752