Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài tập về Nhôm (Al)

Được đăng lên bởi flippy-boi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1631 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV : Nguyễn Vũ Minh

NHÔM

CÁC DẠNG BÀI TÂP NHÔM
A. BÀI TOÁN NHIỆT NHÔM:
Thường gặp là phản ứng nhiệt nhôm: Gọi a là số mol của Al; b là số mol của oxit sắt.(Fe2O3)
2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
I. Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn: Thường do không biết số mol Al và Fe2O3 là bao nhiêu
nên phải xét đủ 3 trường hợp rồi tìm nghiệm hợp lí:
1. Trường hợp 1: Al và Fe2O3 dùng vừa đủ: 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
a

a
2

→

Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: a mol; Al2O3:

→

a
2

→ a

a
mol
2

2. Trường hợp 2: Al dùng dư: 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
2b → b → b → 2b
Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: 2b mol; Al2O3: b mol; Aldư: (a-2b) mol.
Điều kiện: (a-2b>0)
3. Trường hợp 3: Fe2O3 dùng dư: 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

a
→ a
2
a
a
a
Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: a mol; Al2O3: ; Fe2O3: (b- )mol. Điều kiện: (b- )>0)
2
2
2

a

→

a
2

→

II. Nếu phản ứng xảy ra không hoàn toàn: Gọi x là số mol Fe2O3 tham gia phản ứng
2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
2x → x → x → 2x
Hỗn hợp sau phản ứng: Fe: 2x mol; Al2O3: x mol; Fe2O3 dư: (b-x)mol; Al dư: (a-2x)mol
Chú ý: Nếu đề yêu cầu tính hiệu suất phản ứng ta giải trường hợp phản ứng xảy ra không hoàn
toàn.
B. BÀI TOÁN LƯỠNG TÍNH NHÔM:
Cần chú ý đến 2 kim loại sau: Al, Zn. Phương trình phản ứng khi tác dụng với bazơ:
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 +

3
H2
2

và

Zn + 2NaOH

→ Na2ZnO2 + H2

- Oxit của 2 kim loại này đóng vai trò là oxit acid và tác dụng với bazơ như sau:
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O
- Hidroxit(bazơ) của 2 kim loại này đóng vai trò là acid và tác dụng với bazơ như sau:
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O
- Kết tủa Al(OH)3 tan trong dung dịch kiềm mạnh và acid nhưng không tan trong dung dịch kiềm
yếu như dung dịch NH3.
- Kết tủa Zn(OH)2 tan lại trong dung dịch NH3 do tạo phức chất tan.
Ví dụ: Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4
- Do đó khi cho muối của một kim loại có hidroxit lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm, lượng kết
tủa sẽ được tạo thành theo 2 hướng:
+ Lượng kiềm dùng thiếu hoặc vừa đủ nên chỉ có một phần muối đã phản ứng. Nghĩa là có sự
tạo kết tủa Al(OH)3, HOẶC Zn(OH)2 nhưng kết tủa không bị tan lại.
+ Lượng kiềm dùng dư nên muối đã phản ứng hết để tạo kết tủa tối đa sau đó kiềm hòa tan một
phần hoặc hoàn toàn kết tủa.
Các PT quan trọng của Nhôm :
Phương trình 1 : AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl
và Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → Al(OH)3 ↓ + 3(NH4)2SO4
Đt : 0919.008.716

1

Email : ngvuminh249@yahoo.com

GV : Nguyễn Vũ Minh
NHÔM
( muối nhôm tác dụng dd NH3 tạo kết tủa và kết tủa k...
GV : Nguyn Vũ Minh NHÔM
Đt : 0919.008.716 Email : ngvuminh249@yahoo.com
1
CÁC DNG BÀI TÂP NHÔM
A. BÀI TOÁN NHIT NHÔM:
Thường gp là phn ng nhit nhôm: Gi a là s mol ca Al; b là s mol ca oxit st.(Fe
2
O
3
)
2Al + Fe
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Fe
I. Nếu phn ng xy ra hoàn toàn: Thường do không biết s mol Al và Fe
2
O
3
là bao nhiêu
nên phi xét đủ 3 trường hp ri tìm nghim hp lí:
1. Trường hp 1: Al và Fe
2
O
3
dùng va đủ: 2Al + Fe
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Fe
a
2
a
2
a
a
B Hn hp sau phn ng: Fe: a mol; Al
2
O
3
:
2
a
mol
2. Trường hp 2: Al dùng dư: 2Al + Fe
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Fe
2b b b 2b
B Hn hp sau phn ng: Fe: 2b mol; Al
2
O
3
: b mol; Al
dư
: (a-2b) mol.
Điu kin: (a-2b>0)
3. Trường hp 3: Fe
2
O
3
dùng dư: 2Al + Fe
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Fe
a
2
a
2
a
a
B Hn hp sau phn ng: Fe: a mol; Al
2
O
3
:
2
a
; Fe
2
O
3
: (b-
2
a
)mol. Điu kin: (b-
2
a
)>0)
II. Nếu phn ng xy ra không hoàn toàn: Gi x là s mol Fe
2
O
3
tham gia phn ng
2Al + Fe
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Fe
2x x x 2x
B Hn hp sau phn ng: Fe: 2x mol; Al
2
O
3
: x mol; Fe
2
O
3
dư: (b-x)mol; Al dư: (a-2x)mol
Chú ý: Nếu đề yêu cu tính hiu sut phn ng ta gii trường hp phn ng xy ra không hoàn
toàn.
B. BÀI TOÁN LƯỠNG TÍNH NHÔM:
Cn chú ý đến 2 kim loi sau: Al, Zn. Phương trình phn ng khi tác dng vi bazơ:
Al + NaOH + H
2
O NaAlO
2
+
2
3
H
2
và Zn + 2NaOH Na
2
ZnO
2
+ H
2
- Oxit ca 2 kim loi này đóng vai trò là oxit acid và tác dng vi bazơ như sau:
Al
2
O
3
+ 2NaOH 2NaAlO
2
+ H
2
O ZnO + 2NaOH Na
2
ZnO
2
+ H
2
O
- Hidroxit(bazơ) ca 2 kim loi này đóng vai trò là acid và tác dng vi bazơ như sau:
Al(OH)
3
+ NaOH NaAlO
2
+ 2H
2
O Zn(OH)
2
+ 2NaOH Na
2
ZnO
2
+ 2H
2
O
- Kết ta Al(OH)
3
tan trong dung dch kim mnh và acid nhưng không tan trong dung dch kim
yếu như dung dch NH
3
.
- Kết ta Zn(OH)
2
tan li trong dung dch NH
3
do to phc cht tan.
Ví d: Al
2
(SO
4
)
3
+ 6NH
3
+ 6H
2
O 2Al(OH)
3
+ 3(NH
4
)
2
SO
4
- Do đó khi cho mui ca mt kim loi có hidroxit lưỡng tính tác dng vi dung dch kim, lượng kết
ta s được to thành theo 2 hướng:
+ Lượng kim dùng thiếu hoc va đủ nên ch có mt phn mui đã phn ng. Nghĩa là có s
to kết ta Al(OH)
3
, HOC Zn(OH)
2
nhưng kết ta không b tan li.
+ Lượng kim dùng dư nên mui đã phn ng hết để to kết ta ti đa sau đó kim hòa tan mt
phn hoc hoàn toàn kết ta.
Các PT quan trng ca Nhôm :
Phương trình 1 : AlCl
3
+ 3NH
3
+ 3H
2
O Al(OH)
3
+ 3NH
4
Cl
và Al
2
(SO
4
)
3
+ 6NH
3
+ 6H
2
O Al(OH)
3
+ 3(NH
4
)
2
SO
4
Một số bài tập về Nhôm (Al) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài tập về Nhôm (Al) - Người đăng: flippy-boi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Một số bài tập về Nhôm (Al) 9 10 300