Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài Tóan hình học

Được đăng lên bởi Thắng Đức
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
01. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐIỂM, DIỆN TÍCH, KHOẢNG CÁCH – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]

LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP CÓ TẠI WEBSITE MOON.VN
[Tab Toán học – Khóa LTĐH Nâng cao – Chuyên đề Hình học tọa độ phẳng Oxy]
Bài 1: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm A (1; 0 ) , B ( − 2; 4 ) , C ( −1; 4 ) , D ( 3;5 )
và đường thẳng d : 3 x − y − 5 = 0 . Tìm điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng
nhau.

Bài 2: [ĐVH]. Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết A(1; 0), B(0; 2) và trung điểm I của AC
nằm trên đường thẳng y = x. Tìm toạ độ đỉnh C.

Bài 3: [ĐVH]. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(1;1) , B (−2; 5) , đỉnh C nằm trên
đường thẳng x − 4 = 0 , và trọng tâm G của tam giác nằm trên đường thẳng 2 x − 3 y + 6 = 0 . Tính diện
tích tam giác ABC.

Bài 4: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(2;−1) , B (1;− 2) , trọng tâm G
của tam giác nằm trên đường thẳng x + y − 2 = 0 . Tìm tọa độ đỉnh C biết diện tích tam giác ABC bằng
13,5 .

Bài 5: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , xét tam giác ABC vuông tại A, phương trình đường
thẳng BC là : 3 x − y − 3 = 0 , các đỉnh A và B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn nội tiếptam giác

ABC bằng 2 . Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Bài 6: [ĐVH]. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(1; 1) và đường thẳng ∆ : 2x + 3y + 4 = 0. Tìm
tọa độ điểm B thuộc đường thẳng ∆ sao cho đường thẳng AB và ∆ hợp với nhau góc 450.

Bài 7: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho cho hai đường thẳng d1 : 2 x − y + 5 = 0 . d2:
3x +6y – 7 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P(2; -1) sao cho đường thẳng đó cắt hai

đường thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d1, d2.
Bài 8: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho điểm C(2; -5) và đường thẳng :
 5
∆ : 3 x − 4 y + 4 = 0 . Tìm trên ∆ hai điểm A và B đối xứng nhau qua I  2;  sao cho diện tích tam giác
 2
ABC bằng15

Bài 9: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết A(1;-1), B(2; 1), diện tích bằng
11
và trọng tâm G thuộc đường thẳng d : 3x + y – 4 = 0. Tìm tọa độ đỉnh C ?
2

Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2015!

Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Bài 10: [ĐVH]. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(1;1) ...
Khóa hc LTĐH NÂNG CAOThy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán ti Moon.vn để hướng đến kì thi THPT Quc gia 2015!
LI GII CHI TIT CÁC BÀI TP CÓ TI WEBSITE MOON.VN
[Tab Toán hc – Khóa LTĐH Nâng cao – Chuyên đề Hình hc ta độ phng Oxy]
Bài 1: [ĐVH].
Trong mt phng vi h ta độ Oxy cho các đim
(
)
(
)
1; 0 , 2; 4 ,
A B
(
)
(
)
1;4 , 3;5
C D
đường thng
:3 5 0
=
d x y . m đim M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD din tích bng
nhau.
Bài 2: [ĐVH].
Cho hình tam giác ABC din tích bng 2. Biết A(1; 0), B(0; 2) trung đim I ca AC
nm trên đường thng y = x. Tìm to độ đỉnh C.
Bài 3: [ĐVH].
Trong mt phng ta độ Oxy cho tam giác ABC, vi )5;2(,)1;1(
BA , đỉnh C nm trên
đường thng
04
=
x , tr
ng tâm G c
a tam giác n
m trên
đườ
ng th
ng 0632
=
+
yx . Tính di
n
tích tam giác ABC.
Bài 4:
[ĐVH].
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy cho tam giác ABC, v
i )2;1(,)1;2(
BA , tr
ng tâm G
c
a tam giác n
m trên
đườ
ng th
ng 02
=
+
yx . Tìm t
a
độ
đỉ
nh C bi
ế
t di
n tích tam giác ABC b
ng
13,5 .
Bài 5:
[ĐVH].
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy , xét tam giác ABC vuông t
i A, ph
ươ
ng trình
đườ
ng
th
ng BC:
=
x y , các đỉnh AB thuc trc hoành và bán kính đường tròn ni tiếptam giác
ABC bng 2 . Tìm ta độ trng tâm G ca tam giác ABC.
Bài 6: [ĐVH].
Trong mt phng ta độ Oxy cho đim A(1; 1) đường thng
: 2x + 3y + 4 = 0. m
ta độ đim B thuc đường thng
sao cho đường thng AB và
hp vi nhau góc 45
0
.
Bài 7: [ĐVH].
Trong mt phng vi h trc to độ Oxy cho cho hai đường thng
052:
1
=+ yxd
. d
2
:
3x +6y 7 = 0. Lp phương trình đường thng đi qua đim P(2; -1) sao cho đường thng đó ct hai
đường thng d
1
và d
2
to ra mt tam giác cân có đỉnh là giao đim ca hai đường thng d
1
, d
2
.
Bài 8: [ĐVH].
Trong mt phng vi h to độ Oxy cho đim C(2; -5) đường thng :
:3 4 4 0
x y
+ =
. Tìm trên
hai đim A B đối xng nhau qua
5
2;
2
I
sao cho di
n tích tam giác
ABC b
ng15
Bài 9:
[ĐVH].
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy, cho tam giác ABC bi
ế
t A(1;-1), B(2; 1), di
n tích b
ng
11
2
và tr
ng tâm
G
thu
c
đườ
ng th
ng
d
: 3
x
+
y
– 4 = 0. Tìm t
a
độ
đỉ
nh
C
?
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
01. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐIỂM, DIỆN TÍCH, KHOẢNG CÁCH – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH]
Một số bài Tóan hình học - Trang 2
Một số bài Tóan hình học - Người đăng: Thắng Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số bài Tóan hình học 9 10 53