Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài toán lượng giác  hay và khó 

Được đăng lên bởi halongnurisahin
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 4365 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN 
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh 

ĐỀ TÀI KHOA HỌC : 
Một số bài toán lượng giác 
hay và khó 

Tổ 4 
Lớp   :  Toán 2 
Niên khoá : 2008 – 2011 

Tp.Tuy Hoà, tháng 1 năm 2010 

Mục lục :

Chương I    :   Biến đổi lượng giác 
Chương II  :  Ứng dụng của lượng giác trong hình học 
Chương III :   Phương trình lượng giác 
Chương IV :   Bất phương trình lượng giác 
Chương V   :   Bất đẳng thức lượng giác

­ 1 ­ 

CHƯƠNG I: 
BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC 
a
2

Bài 1: Cho  S n  = tan 2 tan a + 2 tan 2

a
a
a
a 
tan + ... + 2 n -1 tan 2  n tan  n -1  .  Tìm  lim S n 
2
n ®¥ 
2
2
2
2 

Giải: 
2 tan x 
1 - tan 2  x
Û tan 2 x - tan 2 x tan 2  x = 2 tan x
Û tan 2  x tan 2 x = tan 2 x - 2 tan x

Ta có  tan 2 x =

(1) 

Thay  vào (1) rồi cộng vế theo vế, ta được: 
a 
ì 2  a
ï tan 2 tan a = tan a - 2 tan 2 
ï
ï2 tan 2 a tan a = 2 tan a - 22  tan  a 
ï
22
2
2
2 2 
ï
a
a
a
a 
ï
+ í22 tan 2 3 tan 2 = 22 tan 2 - 23  tan  3 
2
2
2
2 
ï
ï.......................................................... 
ï
ï2n-1 tan 2 a tan a = 2n -1  tan a - 2n  tan  a
ï
2n
2n -1
2n -1 
2 n 
ïî 
S n  = ta n a -  2 n  ta n 

a 
2 n 

a  ö
æ
Þ lim S n  = tan a - lim ç 2n  tan  n  ÷
n ®¥
n ®¥
2  ø 
è
S n  = tan a - a
x
x
x 
Bài 2: 
Cho  Pn  = cos cos 2  ....cos  n  . Tìm  lim Pn 
n ®¥ 
2
2
2 

Giải: 
sin 2 a 
Từ  sin 2a = 2sin a cos a Þ cos a = 
2sin a
x 
ì
s in 
ï
x
s in  x
x 
2 
, c o s  2  =
ï cos =
x
x 
2
2 
ï
2 sin
2 s i n  2 
2
2 
ï
ï
x 
s in  2 
ïï
x 
2  , ........................ 
í c o s 3  =
x 
2 
ï
s in  3 
2 
ï
ï
x 
s in  n - 1 
ï
x 
2 
ï c o s  n  =
x
2 
ï
2 s i n  n 
ïî
2 

­ 2 ­ 

sin x 
x
2n  sin  n 
2 
sin x 
Þ  lim P n  = lim 
n ®¥
n ®¥ n 
x
2 sin  n 
2 
sin x 
sin x 
= lim 
= 
n ®¥ æ
x  ö
x 
ç sin 2 n  ÷
ç x ÷ x 
ç n  ÷
è 2  ø 

Nhân vế theo vế ta được:  P n  =

Bài 3: Rút gọn biểu thức: 
An  = 2 + 2 + 2 + ....... 2 
1444
424444
3 
n 

Giải: 
Ta có với n=1: 
p

A1  = 2 = 2 cos 

4 

Ta sẽ chứng minh:  An  = 2 cos 

p

2 n 

(*) 

Với n=1 , đẳng thức đúng 
Giả sử (*) đúng tới n=k, tức là : 
p
Ak  = 2 cos  k 
2 

Ta chứng minh (*) đúng với n=k+1, tức là 
p
Ak +1  = 2 cos  k +1 
2 

Thật vậy: 
Ak +1  = 2 + 2 + .... 2 
1442443 
k +1 

= 2 + Ak 

=  2(cos 2p + cos 

p

2 k

= 4 cos(

p
k +1

+ p ) cos(

p

2
2 k +1 
p
= 2 cos  k +1  (đpcm) 
2 

- p ) 

Vậy theo nguyên lí quy nạp, ta có : 
p
An  = 2 cos  n 
2 

­ 3 ­ 

Bài 4:  Cho vài ( hoặc tất cả) các số  a1 , a2 , a3 ,....., a n  bằng +1 và các số còn lại của chúng bằng ­1. 
Chứng tỏ rằng: 
a a  a a a
a a a ...
SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠOTỈNHPHÚYÊN
TrườngTHPTChunLươngVănChánh
ĐỀTÀIKHOAHỌC:
Mộtsốbàitoánlượnggiác
hayvàkhó
Tổ4
Lớp: Toán2
Niênkhoá:2008 –2011
Tp.TuyHoà,tháng1năm2010
Mụclục:
Một số bài toán lượng giác  hay và khó  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài toán lượng giác  hay và khó  - Người đăng: halongnurisahin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Một số bài toán lượng giác  hay và khó  9 10 246