Ktl-icon-tai-lieu

Một số bài toán tìm điểm trong mặt phẳng Oxy

Được đăng lên bởi Thao Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM TRONG MẶT PHẲNG Oxy.
ĐẶT VẤN ĐỀ
I – Lý do chọn đề tài
Bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng là bài toán thường xuất hiện trong
các kỳ thi, nhất là kỳ thi Đại học, THPT Quốc Gia. Nó có thể coi như là điểm thứ 8
của đề thi, là câu khó với nhiều đối tượng học sinh, nhất là học sinh có năng lực trung
bình và là câu có tính phân loại học sinh. Học sinh muốn đạt điểm tốt môn Toán cần
phải biết cách vượt qua bài toán dạng này. Vì vậy nó luôn là sự quan tâm đặc biệt đối
với học sinh và các thầy, cô dạy toán.
Các bài toán hình học giải tích phẳng thường gắn liền với một số tính chất nào
đó của hình học phẳng thuần túy. Việc khó khăn nhất là trong mỗi bài toán, cần phải
sử dụng tính chất hình học nào, tính chất đó có ngay khi phát biểu bài toán hay phải
phán đoán tính chất có lợi cho bài toán và chứng minh nó. Một việc nữa là phải
chuyển từ ngôn ngữ hình học phẳng sang ngôn ngữ hình giải tích phẳng sao cho
thuận tiện và dễ hiểu.
Để giúp các thầy, cô có cái nhìn rõ hơn về đề thi đại học những năm gần đây,
dạy học ôn thi hiệu quả; cũng là để giúp các em học sinh tiếp thu dạng toán này dễ
dàng hơn.
II – Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu những khó khăn và thuận lợi khi các thầy cô giảng dạy bài toán hình
học giải tích phẳng, thông qua hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm với đồng
nghiệp và sự tìm tòi của bản thân.
Đưa ra một số tính chất hình học thường dùng, hệ thống các bài tập áp dụng;
khái quát hóa, đặc biệt hóa, tương tự hóa từ một số bài toán cơ bản của hình học
phẳng sang bài toán hình học giải tích phẳng.
III – Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Giáo viên giảng dạy môn toán THPT.
- Học sinh khối 10 THPT.
- Học sinh khối 12 ôn thi kỳ thi THPT Quốc gia
IV – Phương pháp nghiên cứu
- Trao đổi với đồng nghiệp để đề xuất biện pháp thực hiện
- Tìm kiếm tài liệu liên quan đến hình học phẳng, hình học giải tích phẳng;
những sáng kiến kinh nghiệm của các đồng nghiệp thuộc bộ môn toán.
V – Cơ sở lí luận
1

1. Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề
2. Phương pháp tương tự hóa, khái quát hóa, đặc biệt hóa.
3. Một số bài toán cơ bản
Bài toán 1. Lập phương trình đường thẳng
1. Qua hai điểm phân biệt
2. Qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước
3. Qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước
4. Qua một điểm và tạo với một đường thẳng cho trước một góc không đổi
5. Qua một điểm và cách một điểm một khoảng không đổi
6. Là phân giác tạo bởi hai đường thẳng cắt nhau
7. Là phân giác của một góc của một tam giác cho trước.
Bà...


 !"#$%&'()

 !"#$"%&'()*++,-,./
0(-12+341-&566+78
32+2!6)#6&-!-,&9":
;35<(=!>)?3@>+968<(2--&
3463:>9=!>)
AB134C6&
-+0(:D>)?+7E:
6F=G-++(>,(>
-+53.+)HC3I(
>,J9I6(9I6(
@3=K,)
,D:>9+LM31-1-!I7:-2>
=!>9<NO-,DP6;=!>=K
=M)
*!%+!"$,")-$!./
",I+73@5:>9=!>
9<(C>Q-1(-R34-S
368T0(2)
((C6&=U&@=GN
<+(-+(M8+(JC6&M0(
6()
0)'12$,3(4"563)$,")-$!./
V'3Q=!>9"#$")
V#6&WX"#$")
V#6&WY9"#$"%&(
"17$,4"84$,")-$!./
V"(-R34-S-,-18
V";Q<(-;N
I6;0(-SCC9)
97:;<+</=$
W
Một số bài toán tìm điểm trong mặt phẳng Oxy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số bài toán tìm điểm trong mặt phẳng Oxy - Người đăng: Thao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Một số bài toán tìm điểm trong mặt phẳng Oxy 9 10 366