Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ và BÀI TOÁN GTLN & GTNN CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TRONG CÁC ĐỀ THI CĐ - ĐH

Được đăng lên bởi loc-nguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 6256 lần   |   Lượt tải: 6 lần
                                                                              TỔ TOÁN - TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THAM LUẬN
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ và BÀI TOÁN GTLN & GTNN
CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TRONG CÁC ĐỀ THI CĐ - ĐH
Bất đẳng thức là một mảng kiến thức khó của toán học phổ thông, nó thường xuyên
xuất hiện trong các đề thi HSG cũng như thi tuyển sinh CĐ - ĐH. Đã có rất nhiều tác giả,
nhiều tài liệu đề cập về bất đẳng thức; hôm nay, trong khuôn khổ của một buổi sinh hoạt
chuyên môn cụm 6, chúng tôi xin được phép giới thiệu lại một số bất đẳng thức và bài toán
GTLN & GTNN của một số biểu thức đại số đã được ra thi hoặc tương tự với các dạng trong
đề thi CĐ - ĐH trong những năm vừa qua .
I. Dạng sử dụng bất đẳng thức Cauchy (AM - GM) cho 2 số :
a+b
≥ ab ; đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi : a = b
∀ a, b ≥ 0 :
2
1
1
1
Ví dụ 1 : Cho a, b, c là các số dương thỏa : + + = 4 .
a
b
c
1
1
1
+
+
≤ 1
Chứng minh rằng :
2a + b + c
a + 2b + c
a + b + 2c
(TSĐH - Khối A - Năm 2005)
1
x+y
1
11
1
≤
⇔
≤  + ÷
 Nhận xét : Với x, y > 0, ta có 4xy ≤ (x + y)2 ⇔
x+y
4xy
x+y
4 x
y
Dấu (=) xảy ra ⇔ a = b
 Áp dụng kết quả trên, ta có :
1
1 1
1 
1 1
11
1  1  1
1
1 
≤ 
+
+  + ÷ =  +
+
÷ ≤ 
÷
2a + b + c
4  2a
b + c
4  2a
4 b
c  8  a
2b
2c 
(1)
1
1 1
1
1 
≤ 
+ +
Tương tự :
÷ (2)
a + 2b + c
8  2a
b
2c 
1
1 1
1
1
≤ 
+
+ ÷ (3)
a + b + 2c
8  2a
2b
c
1
1
1
11
1
1
+
+
≤
 Từ (1), (2) và (3) suy ra :
 + + ÷=1
2a + b + c
a + 2b + c
a + b + 2c
4a
b
c
a = b = c
3

⇔ a=b=c=
Dấu (=) xảy ra ⇔  1
1
1
4
a + b + c = 1

1
4
9
+
+ = 1 . Tìm GTNN của biểu thức :
x
y
z
P=x+y+z.
1
4
9
+ ÷
 Ta có :P = x + y + z = (x + y + z).  +
y
z
x
Ví dụ 2 : Cho x, y, z là các số dương thỏa :

 4x
y   9x
z   9y
4z 
+ ÷+ 
+ ÷ +
+
= 14 + 
÷
x  z
x  z
y 
 y
4x y
9x z
9y 4z
≥ 14 + 2
. +2
. +2
.
= 14 + 4 + 6 + 12 = 36
y x
z x
z y

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Một số Bất Đẳng Thức đại số và bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ - ĐH

96

                                                                              TỔ TOÁN - TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
TỔ TOÁN - TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------
THAM LUẬN
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ và BÀI TOÁN GTLN & GTNN
CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TRONG CÁC ĐỀ THI CĐ - ĐH
Bất đẳng thức một mảng kiến thức khó của toán học phổ thông, thường xuyên
xuất hiện trong các đề thi HSG cũng như thi tuyển sinh - ĐH. Đã rất nhiều tác giả,
nhiều tài liệu đề cập về bất đẳng thức; hôm nay, trong khuôn khổ của một buổi sinh hoạt
chuyên môn cụm 6, chúng tôi xin được phép giới thiệu lại một số bất đẳng thức bài toán
GTLN & GTNN của một số biểu thức đại số đã được ra thi hoặc tương tự với các dạng trong
đề thi CĐ - ĐH trong những năm vừa qua .
I. Dạng sử dụng bất đẳng thức Cauchy (AM - GM) cho 2 số :
a, b 0 :
a + b
ab
2
; đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi : a = b
Ví dụ 1 : Cho a, b, c là các số dương thỏa :
1 1 1
+ + = 4
a b c
.
Chứng minh rằng :
1 1 1
+ + 1
2a + b + c a + 2b + c a + b + 2c
(TSĐH - Khối A - Năm 2005)
Nhận xét : Với x, y > 0, ta có 4xy ≤ (x + y)
2
1 x + y 1 1 1 1
+
x + y 4xy x + y 4 x y
÷
Dấu (=) xảy ra a = b
Áp dụng kết quả trên, ta có :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + = + +
2a + b + c 4 2a b + c 4 2a 4 b c 8 a 2b 2c
÷ ÷ ÷
(1)
Tương tự :
1 1 1 1 1
+ +
a + 2b + c 8 2a b 2c
÷
(2)
1 1 1 1 1
+ +
a + b + 2c 8 2a 2b c
÷
(3)
Từ (1), (2) và (3) suy ra :
1 1 1 1 1 1 1
+ + + + = 1
2a + b + c a + 2b + c a + b + 2c 4 a b c
÷
Dấu (=) xảy ra
a = b = c
3
a = b = c =
1 1 1
4
+ + = 1
a b c
Ví dụ 2 : Cho x, y, z là các số dương thỏa :
. Tìm GTNN của biểu thức :
P = x + y + z .
Ta có :P = x + y + z = (x + y + z).
1 4 9
+ +
x y z
÷
=
4x y 9x z 9y 4z
14 + + + + + +
y x z x z y
÷ ÷
÷
4x y 9x z 9y 4z
14 + 2 . + 2 . + 2 .
y x z x z y
= 14 + 4 + 6 + 12 = 36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một số Bất Đẳng Thức đại số và bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ - ĐH 96
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ và BÀI TOÁN GTLN & GTNN CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TRONG CÁC ĐỀ THI CĐ - ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ và BÀI TOÁN GTLN & GTNN CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TRONG CÁC ĐỀ THI CĐ - ĐH - Người đăng: loc-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ và BÀI TOÁN GTLN & GTNN CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ TRONG CÁC ĐỀ THI CĐ - ĐH 9 10 494