Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi toán Olympic trắc nghiệm

Được đăng lên bởi Tài Anh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 CÂU HỎI MÔN TOÁN THI OLYMPIC
Câu 1: Đẳng thức sau đúng hay sai?
6151
615161516151
=
5577
557755775577

 Đúng.

 Sai.

Câu 2: Biết rằng: 12 + 22 + 32 + 42 + … + 112 = 506. Vậy giá trị của biểu thức:
A = 22 + 42 + 62 + 82 + … + 222 = ?
A. 1012
B. 2024
C. 4048
D. 4506
Câu 3: Một nền nhà hình vuông được lát gạch men
hình vuông cùng cỡ. Các miếng gạch men nằm trên hai
đường chéo nền nhà có màu đen, các miếng còn lại có
màu trắng. Có tất cả 101 miếng gạch men đen, thế thì
số miếng gạch men dùng để lát nền nhà là bao nhiêu:
A. 625
B. 676
C. 2500
D. 2601
Câu 4: Một đa giác có 27 đường chéo, hỏi đa giác đó có mấy cạnh?
A. 7 cạnh
B. 8 cạnh
C. 9 cạnh
D. 10 cạnh
Câu 5: Số đo mỗi góc của hình 12 –giác đều là:
A. 1200
B. 1500
C. 1400
D. 1600
Câu 6: Số 1 có phải là phân thức đại số không?
 Có.
 Không.
Câu 7: Với mọi số tự nhiên n > 1 thì n3 – n có chia hết cho 6 không?
 Có.
 Không.
Câu 8: Khẳng định sau đúng hay sai?
Xét hàm số y = ax2, với a > 0. Khi đó có thể xảy ra trường hợp x 1 < x2
nhưng f(x1) = f(x2).
 Đúng.
 Sai.
Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (O; 3). Điểm nào sau
đây nằm trong đường tròn (O)?
A. M(1; 2)
B. N(3; 1)
C. P(-3; -1) D. Q(3; - 2).
Câu 10: Biết đường thẳng 7x + by = 0 là đường phân giác của góc phần tư
thứ III. Khi đó, giá trị của b là:
A. -7
B. - 1
C. 1
D. 7.

GỢI Ý ĐÁP ÁN

Câu 1: Đúng, vì

615161516151
615161516151: 100010001
6151
=
=
557755775577
557755775577 : 100010001 5577

Câu 2: Đáp án: B. 2024
Biết rằng: 12 + 22 + 32 + 42 + … + 112 = 506. Vậy giá trị của biểu thức:
Vì: A = 22 + 42 + 62 + 82 + … + 222 = 22.(12 + 22 + 32 + 42 + … + 112)
= 4.506 = 2024
Câu 3: Đáp án đúng là: D. 2601
Vì: Miếng gạch men trung tâm nằm trên hai đường
chéo, nên có tất cả 51 miếng gạch men màu đen trên
mỗi đường chéo. Do đó có 51 miếng gạch men trên
mỗi cạnh. Suy ra có: 512 = 2601 miếng gạch men tất cả.
Câu 5: Đáp án đúng là: B. 1500
Với hình 12 – giác đều ta có n =12, nên số đo mỗi góc là:
(12  2).1800
 1500
12

Câu 6: Đáp án là:  Có. Vì, Số 1 viết được dưới dạng phân số có mẫu là 1.
Câu 7: Đáp án là:  Có. Vì, n3 – n = (n – 1).n.(n + 1) với n  N
Mà (n – 1); n; (n + 1) là ba số tự nhiên liên tiếp
Nên tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6
Vậy n3 – n chia hết cho 6 với n  N .
Câu 8: Đáp án là:  Đúng. Vì, Xét hàm số y = ax2, với a > 0.

NÕu x1 < x 2 th× x12 = x 22 (tr êng hîp x1 vµ x 2 lµ hai sè ®èi nhau)
Nªn: ax12 = ax 22 (víi a > 0)

Suy ra: f  x1  = f  x 2 

...
10 CÂU HỎI MÔN TOÁN THI OLYMPIC
Câu 1: Đẳng thức sau đúng hay sai?
6151 615161516151
=
5577 557755775577
Đúng. Sai.
Câu 2: Biết rằng: 1
2
+ 2
2
+ 3
2
+ 4
2
+ … + 11
2
= 506. Vậy giá trị của biểu thức:
A = 2
2
+ 4
2
+ 6
2
+ 8
2
+ … + 22
2
= ?
A. 1012 B. 2024 C. 4048 D. 4506
Câu 3: Một nền nhà hình vuông được lát gạch men
hình vuông cùng cỡ. Các miếng gạch men nằm trên hai
đường chéo nền n màu đen, các miếng còn lại
màu trắng. tất cả 101 miếng gạch men đen, thế thì
số miếng gạch men dùng để lát nền nhà là bao nhiêu:
A. 625 B. 676 C. 2500 D. 2601
Câu 4: Một đa giác có 27 đường chéo, hỏi đa giác đó có mấy cạnh?
A. 7 cạnh B. 8 cạnh C. 9 cạnh D. 10 cạnh
Câu 5: Số đo mỗi góc của hình 12 –giác đều là:
A. 120
0
B. 150
0
C. 140
0
D. 160
0
Câu 6: Số 1 có phải là phân thức đại số không?
Có. Không.
Câu 7: Với mọi số tự nhiên n > 1 thì n
3
– n có chia hết cho 6 không?
Có. Không.
Câu 8: Khẳng định sau đúng hay sai?
Xét hàm s y = ax
2
, với a > 0. Khi đó thể xảy ra trường hợp x
1
< x
2
nhưng f(x
1
) = f(x
2
).
Đúng. Sai.
Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (O; 3). Điểm nào sau
đây nằm trong đường tròn (O)?
A. M(1; 2) B. N(3; 1) C. P(-3; -1) D. Q(3; - 2).
Câu 10: Biết đường thẳng 7x + by = 0 đường phân giác của góc phần
thứ III. Khi đó, giá trị của b là:
A. -7 B. - 1 C. 1 D. 7.
GỢI Ý ĐÁP ÁN
Một số câu hỏi toán Olympic trắc nghiệm - Trang 2
Một số câu hỏi toán Olympic trắc nghiệm - Người đăng: Tài Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số câu hỏi toán Olympic trắc nghiệm 9 10 162