Ktl-icon-tai-lieu

một số câu hỏi trắc nghiệm toán A2

Được đăng lên bởi susidhisusidhi-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/26/2013

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

0 1 2 0
Caâu 1. Tính ñònh thöùc  

2 2 7 0
7 3 4 1

Caâu 2. Cho hai ma traän
2 3
1 3 
A
; B  
.
 1 1 
1 0 

.

0 4 4 0
a)   4

b)   4

c)   8

d)   8

Tìm ma traän X thoûa XA=B.

2 3
a) X  

 1 3 

 2 3
b) X  

 2 3 

 2 3 
c) X  

 1 3 

 2 3 
d) X  
.
 2 3 

1

2

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Caâu 4. Giaûi heä phöông trình tuyeán tính

2
Caâu 3. Cho   m

m
0

3

4
0

5x  12y  12z  2

 2x  5y  5z  1
 3x  7y  7z  1.


. Tìm m ñeå

m1 4 m

  0.

a) x  2  2, y  , z  1  ;   

a) m  2, m  0

b) m  2, m  0

c) m  2, m  2

d) m  2, m  0 .

b) x  2, y  1  , z  ;   
c) x  2  , y  1  , z  ;   
3

Bài tập trắc nghiệm
Caâu 5. Cho hai ñònh thöùc:

1 

Caâu 6. Tìm soá nghieäm phaân bieät r cuûa phöông

3

4

2 5

4

7

2 5

4

7

1 2

3

4

3 6

8

4

4 8 12 17

4 8 12 17
3 6

4

Bài tập trắc nghiệm

1 2

; 2 

d) x  2, y  1, z  0.

8

trình:

.

1

Khaúng ñònh naøo ñuùng ?
b) 1   2

c) 2  21

d) 2  21

1 1

2

1 1

1 x

4

0
0

a) 1   2

x

5

1
2

1
0

1
2

 0.

a) r  1

b) r  2

c) r  3

d) r  4 .
6

1

9/26/2013

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm
Caâu 8. Tính haïng r  A  cuûa ma traän

Caâu 7. Ma traän naøo sau ñaây khaû nghòch ?

1 1
2


a)  2 2 4 
1
2 0 


 1 1 0


b)  2 0 0 
 3 0 2



1 1 2


c)  2 0 2 
 3 0 3



 1 1 2 


d)  2 3 1  .
 1 4 1 



1 3

2 1
A
 3 5

 1 17

2

5

3 2
.
4 1 

4 21 

a) r  A   1;

b) r  A   2;

c) r  A   3 ;

d) r  A   4 .

7

8

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Caâu 9. Ñònh m ñeå heä coù voâ soá nghieäm:

Caâu 10. Ñònh m ñeå heä coù nghieäm duy nhaát :

 m  1  x  y  m  2;

 x   m  1  y  0.

a) m  0

b) m  1

c) m  1

d) m  2.

 x  2y  2z  2

3x  7y  z  5
2x  4y  mz  7.

a) m  7

b) m  7

c) m  4

d) m  4 .

9

Bài tập trắc nghiệm

10

Bài tập trắc nghiệm
Caâu 12. Cho hai ma traän

Caâu 11. Ñònh m ñeå heä voâ nghieäm:
 x  my  z  m

 x  2y  2z  1
2x  (m  2)y  (m2  2)z  m 2  m.


1 1
A

 2 0

vaø

 1 1 1
B
 . Khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng?
 0 2 1
a) AB = BA.

a) m  1

b) m  2

b) AB xaùc ñònh nhöng BA khoâng xaùc ñònh.

c) m  1

d) m  2, m  1 .

1 1 1 
c) BA  
.
2 2 2
11

d) Caùc khaúng ñònh treân ñeàu sai.

12

2

9/26/2013

Bà...
9/26/2013
1
Caâu 1. Tính ñònh thöùc
0 1 2 0
2 2 7 0
7 3 4 1
0 4 4 0
.
a)
4
b)
4
c)
8
d)
8
Bài tập trắc nghiệm
1
Caâu 2. Cho hai ma traän
2 3 1 3
A ; B
1 1 1 0
.
Tìm ma traän X thoûa XA=B.
a)
X
1 3
b)
2 3
X
2 3
c)
2 3
X
1 3
d)
X
2 3
.
Bài tập trắc nghiệm
2
Caâu 3. Cho
2 m 4
m 0 0
3 m 1 4 m
. Tìm
m
ñeå
0
.
a)
m 2,m 0
b)
m 2,m 0
c)
m 2,m 2
d)
m 2,m 0
.
Bài tập trắc nghiệm
3
Caâu 4. Giaûi heä phöông trình tuyeán tính
5x 12y 12z 2
2x 5y 5z 1
3x 7y 7z 1.
a)
x 2 2 , y , z 1 ;
b)
x 2, y 1 , z ;
c)
x 2 , y 1 , z ;
d)
x 2,y 1,z 0
.
Bài tập trắc nghiệm
4
Caâu 5. Cho hai ñònh thöùc:
1 2
1 2 3 4 2 5 4 7
2 5 4 7 1 2 3 4
;
3 6 8 4 4 8 12 17
4 8 12 17 3 6 8 4
.
Khaúng ñònh naøo ñuùng ?
a)
1 2
b)

c)
2 1
2
d)
2 1
2
 
Bài tập trắc nghiệm
5
Caâu 6. Tìm snghieäm phaân bieät
r
cuûa phöông
trình:
2
1 x 1 1
1 x 1 1
0
0 1 1 1
0 2 0 2
.
a)
r 1
b)
r 2
c)
r 3
d)
r 4
.
Bài tập trắc nghiệm
6
một số câu hỏi trắc nghiệm toán A2 - Trang 2
một số câu hỏi trắc nghiệm toán A2 - Người đăng: susidhisusidhi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
một số câu hỏi trắc nghiệm toán A2 9 10 671