Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi anhdangts
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hỏi về nhượng quyền thương mại
Hỏi bởi: Phan Văn H., Công ty TMDV HK, TP.HCM
Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh về nhà hàng. Chúng tôi có bí quyết và
có một mặt hàng khá uy tín (xin được không nói ra). Hiện nay, công ty chúng tôi đang
muốn mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Có người khuyên chúng tôi nên “nhượng
quyền thương mại” như cà phê Trung Nguyên hay Phở 24. Xin hỏi: Nhượng quyền
thương mại là gì ? Văn bản pháp luật nào hướng dẫn về việc này? Muốn nhượng quyền
cần phải có điều kiện gì không và Hợp đồng nhượng quyền thương mại có nội dung ra
sao?
Trả lời bởi: Văn phòng Luật sư Giải Phóng
Nhượng quyền thương mại là một hoạt động kinh doanh đã có từ lâu ở nước ngoài. Tuy
nhiên ở Việt Nam thì vẫn còn khá mới mẻ. Trường hợp như công ty bạn có thể tiến hành
việc nhượng quyền thương mại. Theo đó Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên
nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều
kiện do Bên nhượng quyền qui định. Và tất nhiên, công ty bạn sẽ “bán” quyền thương
mại của mình cho đối tác với một giá cả nào đó mà hai bên có thể chấp nhận được. Thông
thường, trong nhượng quyền thương mại, các doanh nghiệp (nhượng quyền và nhận
quyền nhượng) thường thỏa thuận về các nội dung sau:
• Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh
doanh do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương
mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của
Bên nhượng quyền;
• Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều
hành công việc kinh doanh.
Luật áp dụng và điều chỉnh trong lĩnh vực này tại Việt Nam (cho tới nay) là Luật Thương
mại 2006, Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết
Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại và Thông tư số 9/2006/TTBTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền
thương mại.
Để được phép cấp quyền thương mại (để nhượng quyền), thương nhân phải có đủ các
điều kiện sau:
- Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.
- Hệ thống mà thương nhân dự định nhượng quyền phải hoạt động ít nhất là một năm.
Nội dung cơ bản của Hợp đồng nhượng quyền thương mại gồm :
- Nội dung của quyền thương mại.
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
- Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
- Vấn đề sở hữu trí tuệ: Phần nội dung về chuyển gi...
Hỏi về nhượng quyền thương mại
Hỏi bởi: Phan Văn H., Công ty TMDV HK, TP.HCM
Chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh về nhà hàng. Chúng tôi cóquyết và
một mặt hàng khá uy tín (xin được không nói ra). Hiện nay, công ty chúng tôi đang
muốn mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Có người khuyên chúng tôi nên “nhượng
quyền thương mại” như phê Trung Nguyên hay Phở 24. Xin hỏi: Nhượng quyền
thương mại ? Văn bản pháp luật nào hướng dẫn về việc này? Muốn nhượng quyền
cần phải điều kiện không Hợp đồng nhượng quyền thương mại nội dung ra
sao?
Trả lời bởi: Văn phòng Luật sư Giải Phóng
Nhượng quyền thương mại một hoạt động kinh doanh đã từ lâu nước ngoài. Tuy
nhiên Việt Nam thì vẫn còn khá mới mẻ. Trường hợp ncông ty bạn thể tiến hành
việc nhượng quyền thương mại. Theo đó Bên nhượng quyền cho phép yêu cầu Bên
nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều
kiện do Bên nhượng quyền qui định. tất nhiên, công ty bạn sẽ “bán” quyền thương
mại của mình cho đối tác với một giá cả nào đó mà hai bên có thể chấp nhận được. Thông
thường, trong nhượng quyền thương mại, các doanh nghiệp (nhượng quyền nhận
quyền nhượng) thường thỏa thuận về các nội dung sau:
Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh
doanh do Bên nhượng quyền quy định được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương
mại, quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của
Bên nhượng quyền;
Bên nhượng quyền quyền kiểm soát trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều
hành công việc kinh doanh.
Luật áp dụng và điều chỉnh trong lĩnh vực này tại Việt Nam (cho tới nay) là Luật Thương
mại 2006, Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết
Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại Thông số 9/2006/TT-
BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng hoạt động nhượng quyền
thương mại.
Để được phép cấp quyền thương mại (để nhượng quyền), thương nhân phải đủ các
điều kiện sau:
- Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.
- Hệ thống mà thương nhân dự định nhượng quyền phải hoạt động ít nhất là một năm.
Nội dung cơ bản của Hợp đồng nhượng quyền thương mại gồm :
- Nội dung của quyền thương mại.
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền.
- Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền.
- Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán.
- Vấn đề sở hữu trí tuệ: Phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí
tuệ trong hợp đồng nhượng quyền tuân theo các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
Phần chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể được lập thành
MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI - Trang 2
MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI - Người đăng: anhdangts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI 9 10 189