Ktl-icon-tai-lieu

Một số chú ý giúp học sinh giả bài tập tích phân

Được đăng lên bởi hangk52spt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ CHÚ Ý GIÚP HỌC SINH YẾU GIẢI BÀI TẬP TÍCH PHÂN
A.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong chương trình Giải tích lớp 12 có chương III: Nguyên hàm-Tích phân và ứng dụng. Khi gặp phải bài
toán tính tích phân, đa số những học sinh học yếu gặp rất nhiều khó khăn. Định nghĩa tích phân ( hay tích
phân xác định) được xây dựng nhờ khái niệm nguyên hàm. Do đó, nếu học sinh tìm được nguyên hàm thì
công việc tính tích phân hoặc các bài toán ứng dụng của tích phân cũng được giải quyết dễ dàng. Vì vậy,
chúng tôi thống nhất đưa ra một số vấn đề cần chú ý cho học sinh khi giải quyết một bài toán tính tích
phân.
B.NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
I.Xây dựng bảng nguyên hàm:
1) Bảng nguyên hàm từ định nghĩa:
Thực ra việc đưa ra khái niệm nguyên hàm nhằm giải bài toán ngược của phép tính đạo hàm hay phép
tính vi phân. Tuy nhiên, đối với phép tính đạo hàm có công thức tìm đạo hàm của tích, thương các hàm
số; còn nguyên hàm thì không. Do đó, trong quá trình nêu định nghĩa nguyên hàm và xây dựng các tính
chất ta cần thực hiện sao cho học sinh thấy được từ bảng đạo hàm, nếu biết đạo hàm của một hàm số, có
thể suy ngược lại được hàm số “gốc” của đạo hàm ấy.
Bảng nguyên hàm:

 1dx  x  C

ax
 C (0  a  1)
ln a
 cos xdx  sin x  C


 x dx 

 sin xdx   cos x  C

 0dx  C

1

x
 a dx 

x 1
 C (  1)
 1

1

 x dx  ln x  C

 cos

 e dx  e

 sin

x

x

C

2

x

1
2

x

dx  tan x  C
dx   cot x  C

2) Bảng nguyên hàm bổ sung:
Áp dụng hệ quả từ định lý 1 trong phần phương pháp đổi biến số:
1
Với u = ax + b (a  0) ta có:  f (ax  b)dx  F (ax  b)  C
a
ta cần cho ví dụ minh họa

1

1 2 x
2 x
a)  cos(2 x  )dx  sin(2 x  )  C
b)  e dx   e  C
3
2
3
2
1
x
x
3 x
dx  2 cot  C
5
6
c)  2 x
d)  (  1) dx  (  1)  C
2
sin
3
6 3
2
Tuy nhiên, đối với đa số học sinh thường không hiểu được ý nghĩa của hệ quả hoặc hiểu nhưng kỹ năng
vận dụng kém. Vì vậy ta cần bổ sung thêm công thức cho học sinh vận dụng tốt hơn.

1

Bảng nguyên hàm bổ sung: a  0
1 ( ax  b) 1
 (ax  b) dx  a   1  C
1
1
 ax  b dx  a ln ax  b  C
1 ax b
ax  b
 e dx  a e  C
a mx  n
mx  n
a
dx

 C (m  0, 0  a  1)

m ln a

1

 cos(ax  b)dx  a sin(ax  b)  C



1

 sin(ax  b)dx   a cos(ax  b)  C
1

1

 cos (ax  b) dx  a tan(ax  b)  C
2

 sin

2

1
1
dx   cot(ax  b)  C
(ax  b)
a

Chú ý: Nhắc lại vi phân: u   ( x)  du   '( x)dx
Ví dụ:
a) 2u 2  3x  4udu  3dx
c) u  x  1  u 2  x  1  2udu  dx
x
1
1
2
t  tan  dt 
dx
 du  
dx
b)
d) u 
2
2 x
2 cos
2x...
MỘT SỐ CHÚ Ý GIÚP HỌC SINH YẾU GIẢI BÀI TẬP TÍCH PHÂN
A.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong chương trình Giải tích lớp 12 có chương III: Nguyên hàm-Tích phân và ứng dụng. Khi gặp phải bài
toán tính tích phân, đa số những học sinh học yếu gặp rất nhiều khó khăn. Định nghĩa tích phân ( hay tích
phân xác định) được xây dựng nhờ khái niệm nguyên hàm. Do đó, nếu học sinh tìm được nguyên hàm thì
công việc tính tích phân hoặc các bài toán ứng dụng của tích phân cũng được giải quyết dễ dàng. Vì vậy,
chúng tôi thống nhất đưa ra một số vấn đề cần chú ý cho học sinh khi giải quyết một bài toán tính tích
phân.
B.NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
I.Xây dựng bảng nguyên hàm:
1) Bảng nguyên hàm từ định nghĩa:
Thực ra việc đưa ra khái niệm nguyên hàm nhằm giải bài toán ngược của phép tính đạo hàm hay phép
tính vi phân. Tuy nhiên, đối với phép tính đạo hàm có công thức tìm đạo hàm của tích, thương các hàm
số; còn nguyên hàm thì không. Do đó, trong quá trình nêu định nghĩa nguyên hàm và xây dựng các tính
chất ta cần thực hiện sao cho học sinh thấy được từ bảng đạo hàm, nếu biết đạo hàm của một hàm số, có
thể suy ngược lại được hàm số “gốc” của đạo hàm ấy.
Bảng nguyên hàm:
0dx C
(0 1)
ln
x
x
a
a dx C a
a
1dx x C
cos sinxdx x C
1
( 1)
1
x
x dx C
 
sin cosxdx x C
1
lndx x C
x
2
1
tan
cos
dx x C
x
2
1
cot
sin
dx x C
x
 
2) Bảng nguyên hàm bổ sung:
Áp dụng hệ quả từ định lý 1 trong phần phương pháp đổi biến số:
Với u = ax + b (a
0) ta có:
1
( ) ( )f ax b dx F ax b C
a
ta cần cho ví dụ minh họa
a)
1
cos(2 ) sin(2 )
3 2 3
x dx x C
b)
2 2
1
2
x x
e dx e C
 
c)
2
1
2cot
2
sin
2
x
dx C
x
 
d)
5 6
3
( 1) ( 1)
3 6 3
x x
dx C
Tuy nhiên, đối với đa số học sinh thường không hiểu được ý nghĩa của hệ quả hoặc hiểu nhưng kỹ năng
vận dụng kém. Vì vậy ta cần bổ sung thêm công thức cho học sinh vận dụng tốt hơn.
1
Một số chú ý giúp học sinh giả bài tập tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số chú ý giúp học sinh giả bài tập tích phân - Người đăng: hangk52spt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Một số chú ý giúp học sinh giả bài tập tích phân 9 10 188