Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Thanh Tú
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA
HỌC
NẮM VỮNG CÔNG THỨC GẢI NHANH SẼ GIÚP LÀM NHANH CÁC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2
Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2
( 1< n<6)
2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3
( 2< n<7)
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : C n
H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3
( 2< n<7)
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2
Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2
( 1< n<5)
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O
( n − 1).( n − 2)
Số đồng phân Cn H2n+2O =
( 2< n<5)
2
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO
( n − 2).( n − 3)
Số đồng phân Cn H2nO =
( 3< n<7)
2
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N
Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1
( n<5)
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít
béo :
n ( n + 1)
Số tri este = 2
9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
2

Số ete =

n ( n + 1)
2

Số C của ancol no hoặc ankan =

nCO2
n H 2O − nCO2

( Với nH

2

O

> n CO )
2

11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn
chức no theo khối lượng CO2 và khối lượng H2O :
mancol = mH

2

O -

mCO2
11

b−a
m

14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH 2 và m nhóm –
COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho
dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.
mA = MA

Mx
H% = 2- 2.
My

18.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức.
Mx
H% = 2- 2
My

19.Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách.
MA
%A = M - 1
X

20.Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách.
VhhX
MX
MA =
VA
21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch HCl giải phóng khí H2
mMuối clorua = mKL + 71. nH
22.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2
mMuối sunfat = mKL + 96. nH
23.Công thức tính khối lượng muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch H2SO4 đặc tạo sản phẩm khử SO2 , S, H2S và H2O
96
mMuối sunfát = mKL + 2 .( 2nSO + 6 nS + 8nH S ) = mKL +96.( nSO + 3 nS + 4nH S )
* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua
* n H SO = 2nSO + 4 nS + 5nH S
24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch HNO3 giải phóng khí : NO2 ,...
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA
HỌC
NẮM VỮNG CÔNG THỨC GẢI NHANH SẼ GIÚP LÀM NHANH CÁC
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O
2
= 2
n- 2
( 1 < n < 6 )
2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Số đồng phân C
n
H
2n
O = 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 3
( 2 < n < 7 )
4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
2
Số đồng phân C
n
H
2n
O
2
= 2
n- 2
( 1 < n < 5 )
5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+2
O
Số đồng phân C
n
H
2n+2
O =
2
)2).(1( nn
( 2 < n < 5 )
6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n
O
Số đồng phân C
n
H
2n
O =
2
)3).(2( nn
( 3 < n < 7 )
7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : C
n
H
2n+3
N
Số đồng phân C
n
H
2n+3
N = 2
n-1
( n < 5 )
8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol hỗn hợp n axít
béo :
Số tri este =
2
)1(
2
+nn
9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức :
Số ete =
2
)1( +nn
10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản
ứng cháy :
Số C của ancol no hoặc ankan =
22
2
COOH
CO
nn
n
( Với n
H
2
O
> n
CO
2
)
11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn
chức no theo khối lượng CO
2
và khối lượng H
2
O :
m
ancol
= m
H
2
O
-
11
2
CO
m
12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x
amino axit khác nhau :
Số n peptit
max
= x
n
13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH
2
và m nhóm
COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho
dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.
m
A
= M
A
m
ab
14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH
2
và m nhóm
COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho
dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.
m
A
= M
A
n
ab
15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối
của hỗn hợp anken và H
2
trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
Anken ( M
1
) + H
2
A (M
2
) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn )
Số n của anken (C
n
H
2n
) =
)(14
)2(
12
12
MM
MM
16. Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử
khối của hỗn hợp ankin và H
2
trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.
Ankin ( M
1
) + H
2
A (M
2
) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn )
Số n của ankin (C
n
H
2n-2
) =
)(14
)2(2
12
12
MM
MM
17.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken.
H% = 2- 2.
My
Mx
18.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức.
H% = 2- 2
My
Mx
19.Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách.
%A =
X
A
M
M
- 1
20.Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách.
M
A
=
X
A
hhX
M
V
V
21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch HCl giải phóng khí H
2
m
Muối clorua
= m
KL
+ 71. n
H
2
22.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch H
2
SO
4
loãng giải phóng khí H
2
m
Muối sunfat
= m
KL
+ 96. n
H
2
23.Công thức tính khối lượng muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch H
2
SO
4
đặc tạo sản phẩm khử SO
2
, S, H
2
S và H
2
O
m
Muối sunfát
= m
KL
+
2
96
.( 2n
SO
2
+ 6 n
S
+ 8n
H
2
S
) = m
KL
+96.( n
SO
2
+ 3 n
S
+ 4n
H
2
S
)
* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua
* n
H
2
SO
4
= 2n
SO
2
+ 4 n
S
+ 5n
H
2
S
24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung
dịch HNO
3
giải phóng khí : NO
2
,NO,N
2
O, N
2
,NH
4
NO
3
m
Muối Nitrat
= m
KL
+ 62( n
NO
2
+ 3n
NO
+ 8n
N
2
O
+10n
N
2
+8n
NH
4
NO
3
)
* Lưu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua
* n
HNO
3
= 2n
NO
2
+ 4 n
NO
+ 10n
N
2
O
+12n
N
2
+ 10n
NH
4
NO
3
25.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với
dung dịch HCl
giải phóng khí CO
2
và H
2
O
m
Muối clorua
= m
Muối cacbonat
+ 11. n
CO
2
26.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối cacbonat tác dụng với
dung dịch H
2
SO
4 loãng
giải phóng khí CO
2
và H
2
O
m
Muối sunfat
= m
Muối cacbonat
+ 36. n
CO
2
27.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối sunfit tác dụng với
dung dịch HCl
giải phóng khí SO
2
và H
2
O
m
Muối clorua
= m
Muối sunfit
- 9. n
SO
2
28.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối sunfit tác dụng với
dung dịch H
2
SO
4 loãng
giải phóng khí CO
2
và H
2
O
m
Muối sunfat
= m
Muối cacbonat
+ 16. n
SO
2
29.Công thức tính số mol oxi khi cho oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối
và H
2
O
n
O (Oxit)
= n
O ( H
2
O)
=
2
1
n
H ( Axit)
30.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với
dung dịch H
2
SO
4 loãng
tạo muối sunfat và H
2
O
Oxit + dd H
2
SO
4
loãng Muối sunfat + H
2
O
m
Muối sunfat
= m
Oxit
+ 80 n
H
2
SO
4
31.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với
dung dịch HCl tạo muối clorua và H
2
O
Oxit + dd HCl Muối clorua + H
2
O
m
Muối clorua
= m
Oxit
+ 55 n
H
2
O
= m
Oxit
+ 27,5 n
HCl
32.Công thức nh khối lượng kim loại khi cho oxit kim loại tác dụng với các
chất khử như : CO, H
2
, Al, C
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Trang 2
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC - Người đăng: Thanh Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9 10 871