Ktl-icon-tai-lieu

Một số dạng bài tập hóa học mới trong đề thi THPT Quốc Gia

Được đăng lên bởi nguyentan000
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1474 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Tập huấn đổi ôn thi THPT Quốc Gia năm 2015
I. Bài tập tìm khoảng giá trị.
Câu 1: Thổi CO2 vào 100 ml dd Ba(OH)2 0,2M sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Hỏi m
biến đổi trong khoảng nào nếu : 0,005  nCO2  0,024 mol .
A. 0,985  m  3,94
B. 0,985  m  3,152


C. 0,985
m
1,97
D. 1,97  m  3,94
Câu 2: Thổi CO2 vào 1 lit dd Ca(OH)2 0,2M sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Hỏi m
biến đổi trong khoảng nào nếu : 0,25  nCO2  0,35 mol .
A. 5  m  25
B. 5  m  15


C. 10
m
25
D. 25  m  35
Câu 3: Thổi CO2 vào 1 lit dd (Ca(OH)2 0,1M, NaOH 0,04M ) sau phản ứng thu được m(g)
kết tủa. Hỏi m biến đổi trong khoảng nào nếu : 0,08 mol  nCO2  0,2 mol .
A. 4  m 12
B. 8  m  10


C. 8
m
12
D. 4  m  10
Câu 4: Một dd hỗn hợp A chứa 0.5 mol NaHCO 3 và 0.3 mol Na 2CO3. dd B chứa 0.7
mol HCl. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc khi trộn nhanh hai dd này với nhau.
A. 2,24 < V < 11,2 (l)
B. 8,96 < V < 13,44
C. 6,72 < V < 13,44
D. 6,72 < V < 11,2
Câu 5: Cho từ từ từng giọt dung dịch chứa a mol H2SO4 vào cốc đựng ( 0,1 mol Na2CO3 và
0, 2 mol NaHCO3) sau phản ứng thu được dung dịch X . Cho 0,12 mol Ba(OH)2 vào dung
dịch X thu được m(g) kết tủa. Tìm khoảng biến đổi của m nếu 0,05 mol  a  0,2 mol
A. 27,96  m  59,48 (g)
B. 27,96  m  70,75


C. 59,48
m
70,75
D. 0  m  59,1
Câu 6: Cho từ từ V (l) dd NaOH 2M vào 200 mol dd AlCl3 1,5M sau phản ứng thu được
a(g) kết tủa. Tìm khoảng biến đổi của a nếu giá trị của V năm trong khoảng
0,15  V  0,5 lit
A. 7,8  a  15,6
B. 15,6  a  23,4
C. 7,8  a  23,4
D. 0  a  23,4
Câu 7: Cho 350 ml dd NaOH 2M vào 100 ml dd AlCl3 1,5 M . Sau phản ứng thu được dung
dịch A. Cho từ từ V ml dd HCl 1M vào dung dịch A thu được m (g) kết tủa.
Nếu giá trị V nằm trong khoảng từ
50 ml  V  400 ml thì giá trị x nằm trong khoảng
nào?
A. 0  m  11,7
B. 3,9  m  11,7


C. 0
m
7,8
D. 3,9  m  7,8
Câu 8: Cho 47,4 (g) phèn chua có công thức KAl(SO4)2. 12H2O vào 1 lit dung dịch chứa a
mol Ba(OH)2 sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Hỏi m biến đổi trong khoảng nào nếu
0,03 mol  a  0,18 mol.
A. 8,55  m  24,48
B. 8,55  m  28,4
C. 0  m  23,3
D. 8,55  m  31,1
Câu 9: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết
tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 4.
B. a : b < 1 : 4.
C. a : b = 1 : 5.
D. a : b > 1 : 4.
Câu 10: Trộn dung dịch chứa ( 0,2 mol AlCl3, 0,1 mol HCl ) với dung dịch chứa b mol
NaOH. Để sau phản ứng thu được kết tủa thì khoảng giá trị gần nhất của b là ?
A. b < 0,9
B. 0,1 < b < 0,9
C. 0 < b < 0,8
...
Tập huấn đổi ôn thi THPT Quốc Gia năm 2015
I. Bài tập tìm khoảng giá trị.
Câu 1: Thổi CO
2
o 100 ml dd Ba(OH)
2
0,2M sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Hỏi m
biến đổi trong khoảng nào nếu : 0,005
n
CO2
0,024 mol .
A. 0,985
m
3,94 B. 0,985
m
3,152
C. 0,985
m
1,97 D. 1,97
m
3,94
Câu 2: Thổi CO
2
vào 1 lit dd Ca(OH)
2
0,2M sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Hỏi m
biến đổi trong khoảng nào nếu : 0,25
n
CO2
0,35 mol .
A. 5
m
25 B. 5
m
15
C. 10
m
25 D. 25
m
35
Câu 3: Thổi CO
2
o 1 lit dd (Ca(OH)
2
0,1M, NaOH 0,04M ) sau phản ứng thu được m(g)
kết tủa. Hỏi m biến đổi trong khoảng nào nếu : 0,08 mol
n
CO2
0,2 mol .
A. 4
m
12 B. 8
m
10
C. 8
m
12 D. 4
m
10
u 4: Một dd hn hợp A cha 0.5 mol NaHCO
3
và 0.3 mol Na
2
CO
3
. dd B chứa 0.7
mol HCl. Tính th tích khí thoát ra đktc khi trộn nhanh hai dd này với nhau.
A. 2,24 < V < 11,2 (l) B. 8,96 < V < 13,44
C. 6,72 < V < 13,44 D. 6,72 < V < 11,2
Câu 5: Cho từ từ từng giọt dung dịch chứa a mol H
2
SO
4
vào cốc đựng ( 0,1 mol Na
2
CO
3
0, 2 mol NaHCO
3
) sau phản ứng thu được dung dịch X . Cho 0,12 mol Ba(OH)
2
vào dung
dịch X thu được m(g) kết tủa. Tìm khoảng biến đổi của m nếu 0,05 mol
a
0,2 mol
A. 27,96
m
59,48 (g) B. 27,96
m
70,75
C. 59,48
m
70,75 D. 0
m
59,1
Câu 6: Cho từ từ V (l) dd NaOH 2M vào 200 mol dd AlCl
3
1,5M sau phản ứng thu được
a(g) kết tủa. Tìm khoảng biến đổi của a nếu giá trị của V năm trong khoảng
0,15
V
0,5 lit
A. 7,8
a
15,6 B. 15,6
a
23,4
C. 7,8
a
23,4 D. 0
a
23,4
Câu 7: Cho 350 ml dd NaOH 2M vào 100 ml dd AlCl
3
1,5 M . Sau phản ứng thu được dung
dịch A. Cho từ từ V ml dd HCl 1M vào dung dịch A thu được m (g) kết tủa.
Nếu giá trị V nằm trong khoảng từ 50 ml
V
400 ml thì giá trị x nằm trong khoảng
nào?
A. 0
m
11,7 B. 3,9
m
11,7
C. 0
m
7,8 D. 3,9
m
7,8
Câu 8: Cho 47,4 (g) phèn chua có công thức KAl(SO
4
)
2
. 12H
2
O vào 1 lit dung dịch chứa a
mol Ba(OH)
2
sau phản ứng thu được m(g) kết tủa. Hỏi m biến đổi trong khoảng nào nếu
0,03 mol
a
0,18 mol.
A. 8,55
m
24,48 B. 8,55
m
28,4
C. 0
m
23,3 D. 8,55
m
31,1
Câu 9: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl
3
với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết
tủa thì cần có tỉ lệ
A. a : b = 1 : 4. B. a : b < 1 : 4.
C. a : b = 1 : 5. D. a : b > 1 : 4.
Câu 10: Trộn dung dịch chứa ( 0,2 mol AlCl
3
, 0,1 mol HCl ) với dung dịch chứa b mol
NaOH. Để sau phản ứng thu được kết tủa thì khoảng giá trị gần nhất của b là ?
A. b < 0,9 B. 0,1 < b < 0,9
C. 0 < b < 0,8 D. 0,1 ≤ b ≤0,9
Một số dạng bài tập hóa học mới trong đề thi THPT Quốc Gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số dạng bài tập hóa học mới trong đề thi THPT Quốc Gia - Người đăng: nguyentan000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số dạng bài tập hóa học mới trong đề thi THPT Quốc Gia 9 10 710