Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY THƯỜNG GẶP

Được đăng lên bởi Mút Ma
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY THƯỜNG GẶP
Bài viết tháng 12 năm 2011
Thầy giáo Trần Duy Thảo
Như các bạn đã biết bất đẳng thức là một vấn đề được giáo viên và học sinh thâm nhập
với một lượng thời gian khá nhiều vì đây có thể phát triển khả năng tư duy toán học cho học
sinh.
Qua tìm hiểu vấn đề này trong quá trình dạy học và đề thi đại học, cao đẳng của các
năm tôi thấy hầu hết các bài toán về bất đằng thức trong đề thi đại học, cao đằng chỉ xoay
quanh hai lớp bài toán sau: Lớp 1: “Sử dụng bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki”, Lớp 2:
“Đưa về biến và giải quyết bằng phương pháp hàm số”. Mặc dù đã có rất nhiều phương pháp
giải, nhưng bất đẳng thức là một dạng toán khó được xem là một thử thách cho học sinh trong
quá trình học tập và thi cử, đặc biệt là kỳ thi Đại học - Cao đẳng. Với hướng khắc phục hạn
chế như trên, tôi đã tìm cách hệ thống hóa các kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy, đặt
cho mỗi kỹ thuật một cái tên nhằm giúp học sinh dễ dàng hơn trong tư duy để tìm ra hướng
giải, nhằm khơi dậy trí tìm tòi của học sinh trong quá trình tự học, khơi dậy niềm say mê tìm
kiếm những cái mới.
Dưới đây tôi xin được trao đổi một số kỹ thuật dùng bất đẳng thức Cauchy (thường là
những bài toán bất đẳng thức khó, xảy ra trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi đại học).

Phần 1. Kỹ thuật trong bất đẳng thức Cauchy
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bất đẳng thức Cauchy cho n số không âm: cho n số không âm x1 , x2 ,...., xn
x1  x2  ...  xn  n n x1.x2 ...xn
Ta có:
Dấu bằng xảy ra  x1  x2  ...  xn .
2. Bất đẳng thức Bunhiacopxki: Cho hai bộ  x1 , x2 ,..., xn    y1 , y2 ,..., yn 

2
2
2
2
2
2
Ta có:  x1. y1  x2 . y2  ...  xn . yn    x1  x2  ...  xn   y1  y2  ...  yn 
2

Dấu bằng xảy ra 

x1 x2
x

 ...  n .
y1 y2
yn

3. Bất đẳng thức Svac-sơ:

x12 x22
xn2  x1  x2  ...  xn 

 ... 

với y1 , y2 , y3 ,... yn  0,  n  2 
y1 y2
yn
y1  y2  ...  yn
x1 x2
x

 ...  n .
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi :
y1 y2
yn
II. CÁC KỸ THUẬT TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY
1. Đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân kết hợp chọn điểm rơi
2

Bài 1.

Cho a1 , a2 ,...a2011  0 và a1  a2  ...  a2011  1 .
1

 1

 1 
1 
 1
1 ...
 1  2010 2011
 a1   a2 
 a2011 

Chứng minh: 

Nhận xét:
Ở bài toán này thuộc lớp bất đẳng thức có điều kiện. Đối với lớp bất đẳng thức này ta
thường có 3 hướng khai thác điều kiện như sau: Khai thác điều kiện kết hợp với bất đẳng
thức kinh điển để giới hạn miền giá trị của biến hoặc khai thác bằng cách thế vào...
MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY THƯỜNG GẶP
Bài viết tháng 12 năm 2011
Thầy giáo Trần Duy Thảo
Như các bạn đã biết bất đẳng thức là một vấn đề được giáo viên và học sinh thâm nhập
với một lượng thời gian khá nhiều đây thể phát triển khả năng duy toán học cho học
sinh.
Qua tìm hiểu vấn đề này trong q trình dạy học đề thi đại học, cao đẳng của các
năm tôi thấy hầu hết các bài toán về bất đằng thức trong đề thi đại học, cao đằng chỉ xoay
quanh hai lớp bài toán sau: Lớp 1:Sử dụng bất đẳng thức Cauchy – Bunhiacopxki”, Lớp 2:
Đưa về biến và giải quyết bằng phương pháp hàm số”. Mặc dù đã có rất nhiều phương pháp
giải, nhưng bất đẳng thức là một dạng toán khó được xem là một thử thách cho học sinh trong
quá trình học tập thi cử, đặc biệt kỳ thi Đại học - Cao đẳng. Với hướng khắc phục hạn
chế như trên, tôi đã tìm cách hệ thống hóa c kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy, đặt
cho mỗi kỹ thuật một i tên nhằm giúp học sinh dễ dàng hơn trong duy để tìm ra hướng
giải, nhằm khơi dậy trí tìm tòi của học sinh trong quá trình tự học, khơi dậy niềm say tìm
kiếm những cái mới.
Dưới đây tôi xin được trao đổi một số kỹ thuật dùng bất đẳng thức Cauchy (thường
những bài toán bất đẳng thức khó, xảy ra trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi đại học).
Phần 1. Kỹ thuật trong bất đẳng thức Cauchy
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Bất đẳng thức Cauchy cho n số không âm: cho n số không âm
1 2
, ,....,
n
x x x
Ta có:
1 2 1 2
... . ...
n
n n
x x x n x x x
Dấu bằng xảy ra
1 2
...
n
x x x
.
2. Bất đẳng thức Bunhiacopxki: Cho hai bộ
1 2 1 2
, ,..., , ,...,
n n
x x x y y y
Ta có:
2
2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2
. . ... . ... ...
n n n n
x y x y x y x x x y y y
Dấu bằng xảy ra
1 2
1 2
...
n
n
x x x
y y y
.
3. Bất đẳng thức Svac-sơ:
2
2 2 2
1 2
1 2
1 2 1 2
...
...
...
n
n
n n
x x x
x x x
y y y y y y
với
1 2 3
, , ,... 0, 2
n
y y y y n
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi :
II. CÁC KỸ THUẬT TRONG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY
1. Đánh giá từ trung bình cộng sang trung bình nhân kết hợp chọn điểm rơi
Bài 1. Cho
1 2 2011
, ,... 0a a a
1 2 2011
... 1a a a
.
1
MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY THƯỜNG GẶP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY THƯỜNG GẶP - Người đăng: Mút Ma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
MỘT SỐ DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY THƯỜNG GẶP 9 10 818