Ktl-icon-tai-lieu

Một số dạng BT đại cương kim loại

Được đăng lên bởi insanocgv-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 47 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
I.
LÝ THUYẾT
1.11a Câu 58: Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 ; AgNO3 +
Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag
Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là:
A.Fe2+, Ag+, Fe3+. B. Ag+, Fe2+, Fe3+. C. Fe2+, Fe3+, Ag+. D. Ag+, Fe3+, Fe2+.
2.10a Câu 47: Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với
dung dịch AgNO3 là:
A.MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn.
C. Zn, Cu, Fe. D. CuO, Al, Mg.
3.09a Câu 5: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau:
Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có
thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là
A.3.
B. 2. C. 1.
D. 4.
4.09a Câu 24: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi
tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn
trước là:
A.I, II và IV. B. I, II và III.
C. I, III và IV. D. II, III và IV.
5.07a Câu 7: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện
hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):
A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.
B. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+.
+
C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2 .
D. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.
6.07a Câu 41: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO
nung ở nhiệt độ cao.Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:
A. Cu, Fe, Zn, MgO.
B. Cu, Fe, ZnO, MgO.
C. Cu, Fe, Zn, Mg.
D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
7.07a Câu 46: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương
pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:
A.Na, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn.
C. Na, Cu, Al. D. Fe, Ca, Al.
8.07a Câu 49: Mệnh đề không đúng là:
A. Fe2+ oxi hoá được Cu. B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch.
C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.
D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo
thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.
9.Cd11Câu 29: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm
khối là:
A.Na, K, Ca, Ba.
B. Na, K, Ca, Be.
C. Li, Na, K, Mg.
D. Li, Na, K, Rb.
10.Cd11Câu 30: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá
trình ăn mòn
A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.
B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá.
C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa. D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi
hoá.
11.Cd11Câu 36: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:
A.FeO, MgO, CuO.
B. PbO, K2O, SnO.
C. Fe3O4, SnO, BaO.
D. FeO, CuO, Cr2O3.
12.Cd11Câu 44: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là
A.Fe3+, Cu2+, Ag+.
B. Zn2+, Cu2+, Ag+.
C. Cr2+, Au3+, Fe3+.
D. Cr2+, Cu2+, Ag+.
13.Cd11Câu 45: Cho phản ứng...
ÔN TẬP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
I. LÝ THUYẾT
1.11a Câu 58: Cho các phn ng sau: Fe + 2Fe(NO
3
)
3
3Fe(NO
3
)
2
; AgNO
3
+
Fe(NO
3
)
2
Fe(NO
3
)
3
+ Ag
Dãy sp xếp theo tht tăng dn tính oxi hoá ca các ion kim loi là:
A.Fe
2+
, Ag
+
, Fe
3+
. B. Ag
+
, Fe
2+
, Fe
3+
. C. Fe
2+
, Fe
3+
, Ag
+
. D. Ag
+
, Fe
3+
, Fe
2+.
2.10a Câu 47: Các cht vừa tác dng đưc vi dung dch HCl va tác dng đưc với
dung dch AgNO
3
là:
A.MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn. C. Zn, Cu, Fe. D. CuO, Al, Mg.
3.09a Câu 5: Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn có s mol bng nhau:
Na
2
O và Al
2
O
3
; Cu và FeCl
3
; BaCl
2
và CuSO
4
; Ba và NaHCO
3
. S hn hp có
th tan hoàn toàn trong nưc (dư) ch to ra dung dch là
A.3. B. 2. C. 1. D. 4.
4.09a Câu 24: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi
tiếp xúc vi dung dch cht đin li thì các hợp kim mà trong đó Fe đu b ăn mòn
trưc là:
A.I, II và IV. B. I, II và III. C. I, III và IV. D. II, III và IV.
5.07a Câu 7: Dãy các ion xếp theo chiu gim dn tính oxi hoá là (biết trong dãy đin
hóa, cp Fe
3+
/Fe
2+
đng trưc cp Ag
+
/Ag):
A. Ag
+
, Cu
2+
, Fe
3+
, Fe
2+
. B. Fe
3+
, Cu
2+
, Ag
+
, Fe
2+
.
C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2
+
. D. Fe
3+
, Ag
+
, Cu
2+
, Fe
2+
.
6.07a Câu 41: Cho lung khí H
2
(dư) qua hn hp các oxit CuO, Fe
2
O
3
, ZnO, MgO
nung nhit đ cao.Sau phn ng hn hp rn còn li là:
A. Cu, Fe, Zn, MgO. B. Cu, Fe, ZnO, MgO.
C. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, FeO, ZnO, MgO.
7.07a Câu 46: Dãy gm các kim loi đưc điu chế trong công nghip bng phương
pháp đin phân hp chất nóng chy của chúng, là:
A.Na, Ca, Al. B. Na, Ca, Zn. C. Na, Cu, Al. D. Fe, Ca, Al.
8.07a Câu 49: Mnh đ không đúng là:
A. Fe
2+
oxi hoá đưc Cu. B. Fe kh đưc Cu
2+
trong dung dch.
C. Fe
3+
có tính oxi hóa mạnh hơn Cu
2+
. D. Tính oxi hóa ca c ion tăng theo
th t: Fe
2+
,
H+
, Cu
2+
, Ag
+
.
9.Cd11u 29: Dãy gm các kim loi đu có cu to mạng tinh th lp phương m
khi là:
A.Na, K, Ca, Ba. B. Na, K, Ca, Be.
C. Li, Na, K, Mg. D. Li, Na, K, Rb.
10.Cd11Câu 30: Nếu vt làm bng hp kim Fe-Zn b ăn mòn điện hoá thì trong quá
trình ăn mòn
A. km đóng vai trò catot và b oxi hóa. B. st đóng vai trò anot và b oxi hoá.
C. st đóng vai trò catot và ion H+ b oxi hóa. D. km đóng vai trò anot và b oxi
hoá.
11.Cd11Câu 36: Dãy gm các oxit đu b Al kh nhit đ cao là:
A.FeO, MgO, CuO. B. PbO, K
2
O, SnO.
C. Fe
3
O
4
, SnO, BaO. D. FeO, CuO, Cr
2
O
3
.
12.Cd11Câu 44: Dãy gm các ion đu oxi hóa được kim loi Fe là
A.Fe
3+
, Cu
2+
, Ag
+
. B. Zn
2+
, Cu
2+
, Ag
+
.
C. Cr
2+
, Au
3+
, Fe
3+
. D. Cr
2+
, Cu
2+
, Ag
+
.
13.Cd11Câu 45: Cho phn ng:
6FeSO
4
+ K
2
Cr
2
O
7
+ 7H
2
SO
4
3Fe
2
(SO
4
)
3
+ Cr
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ 7H
2
O
Trong phn ng trên, cht oxi hóa và cht khln lưt là
K
2
Cr
2
O
7
và FeSO
4
. B. K
2
Cr
2
O
7
và H
2
SO
4
.
C. H
2
SO
4
và FeSO
4
. D. FeSO
4
và K
2
Cr
2
O
7
.
14.Cd07Câu 13: Cho khí CO (dư) đi vào ng s nung nóng đng hn hp X gm
Al
2
O
3
, MgO, Fe
3
O
4
, CuO thu đưc cht rắn Y. Cho Y vào dung dch NaOH (dư),
khuy kĩ, thy còn lại phn không tan Z. Gi s các phn ng xy ra hoàn toàn.
Phn không tan Z gm
A.MgO, Fe, Cu. B. Mg, Fe, Cu. C. MgO, Fe
3
O
4
, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu.
15. 12CD Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau:
Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng
Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;
Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)2 và HNO3;
Cho lá Zn vào dung dịch HCl;
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
16. 12B Câu 46: Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai
muối trong X là
A. Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2. B. Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2.
C. AgNO3 và Mg(NO3)2. D. Fe(NO3)2 và AgNO3.
17. 12A Câu 3: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim.
B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần.
D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp.
18. 12A Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hoá:
Fe(NO3)3
T
FeCl
COt
ZYX
3
0 0
t(d),
Fe(NO3)3
Các chất X và T lần lượt là
A. FeO và NaNO3. B. FeO và AgNO3.
C. Fe2O3 và Cu(NO3)2. D. Fe2O3 và AgNO3
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
2.1/ Kim loại phản ứng với muối
19. 12B Câu 15: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3
0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m
gam chất rắn X. Giá trị của m là
A. 4,72. B. 4,48. C. 3,20. D. 4,08.
20.10a Câu 10: Cho 19,3 gam hn hp bt gm Zn và Cu có t l mol tương ng là 1 : 2
vào dung dch cha 0,2 mol Fe
2
(SO
4
)
3
. Sau khi các phn ứng xy ra hoàn toàn, thu
đưc m gam kim loi. Giá tr ca m là
A.12,80. B. 12,00. C. 6,40. D. 16,53.
21.08a Câu 44: Cho hn hp bt gm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dch
AgNO
3
1M. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu đưc m gam cht rn. Giá tr
ca m là (biết th t trong dãy thế đin hoá: Fe
3+/
Fe
2+
đng trưc Ag
+
/Ag)
A.59,4. B. 64,8. C. 32,4. D. 54,0.
22.10cd u 13: Cho 29,8 gam hn hp bt gm Zn và Fe vào 600 ml dung dch CuSO
4
0,5M. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu đưc dung dch X và 30,4 gam hn
hp kim loi. Phn trăm v khi lượng ca Fe trong hn hp ban đu là
A.56,37%. B. 64,42%. C. 43,62%. D. 37,58%.
23.09cd u 4: Cho m
1
gam Al vào 100 ml dd gm Cu(NO
3
)
2
0,3M và AgNO
3
0,3M.
Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn thì thu đưc m
2
gam cht rn X. Nếu cho m
2
gam X tác dng vi lưng dư dung dch HCl thì thu đưc 0,336 lít khí ( đktc). Giá tr
ca m
1
và m
2
ln lượt là
A.8,10 và 5,43. B. 1,08 và 5,43.
C. 0,54 và 5,16. D. 1,08 và 5,16.
24.09cd u 59: Cho 100 ml dung dch FeCl
2
1,2M tác dng vi 200 ml dung dch
AgNO
3
2M, thu đưc m gam kết ta. Giá tr ca m là
A.34,44. B. 47,4. C. 30,18. D. 12,96.
25.11b Câu 46: Cho m gam bt Zn vào 500 ml dung dch Fe
2
(SO
4
)
3
0,24M. Sau khi các
phn ng xy ra hoàn toàn, khi lưng dung dch tăng thêm 9,6 gam so vi khi
lưng dung dch ban đu. Giá tr ca m là
A.20,80. B. 29,25. C. 48,75. D. 32,50.
26.11b Câu 51: Cho m gam bt Cu vào 400 ml dung dch AgNO
3
0,2M, sau mt thi
gian pư thu đưc 7,76 gam hn hp cht rn X và dung dch Y. Lc tách X, ri thêm
5,85 gam bt Zn vào Y, sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu đưc 10,53 gam cht
rn Z. G tr ca m là
A.5,12. B. 3,84. C. 5,76. D. 6,40.
27.09b Câu 5: Cho 2,24 gam bt st vào 200 ml dung dch cha hn hp gm AgNO
3
0,1M và Cu(NO
3
)
2
0,5M. Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn, thu đưc dung dch
X và m gam cht rn Y. Giá tr của m là
A. 2,80. B. 2,16. C. 4,08. D. 0,64.
2.2/ Khử oxit kim loại bằng CO, C, H
2
, Al…
28.08a Câu 22: Cho V lít hn hp khí ( đktc) gm CO và H
2
phn ng vi mt lượng
dư hn hp rn gm CuO và Fe
3
O
4
nung nóng. Sau khi các phn ng xy ra hoàn
toàn, khi lưng hn hp rn gim 0,32 gam. Giá tr ca V là
A.0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560.
29.CD08Câu 17: Dn t t V lít khí CO ( đktc) đi qua mt ng s đng lượng dư hn
hp rn gm CuO, Fe
2
O
3
( nhit đ cao). Sau khi các phn ng xy ra hoàn toàn,
thu được khí X. Dn toàn b khí X trên vào lưng dư dung dch Ca(OH)
2
thì to
thành 4 gam kết ta. Giá tr ca V là
A.1,120. B. 0,896. C. 0,448. D. 0,224.
30.Cd07Câu 46: Cho 4,48 lít khí CO ( đktc) ttđi qua ng sứ nung nóng đng 8 gam
mt oxit st đến khi phn ng xy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phn ng có t khi
so vi hiđro bng 20. Công thc của oxit st và phn trăm th tích ca khí CO
2
trong
hn hợp khí sau phn ứng là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Fe = 56)
A.FeO; 75%. B. Fe
2
O
3
; 75%. C. Fe
2
O
3
; 65%. D. Fe
3
O
4
; 75%.
Một số dạng BT đại cương kim loại - Trang 2
Một số dạng BT đại cương kim loại - Người đăng: insanocgv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số dạng BT đại cương kim loại 9 10 125