Ktl-icon-tai-lieu

Một số đề ôn tập môn Phương Pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Thông Điệp Tri Ân
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thơ cute

Đề thi môn Phương PPNCKH của TS. Lê Văn Huy
Câu 1: Mục tiêu nghiên cứu (2 điểm)
Từ đề tài nghiên cứu đã được triển khai tại lớp, hãy nêu các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
tương ứng?
Câu 2: Thiết kế câu hỏi (2 điểm)
Hãy đặt tương ứng 4 câu hỏi theo các thang đo lường sau:
B1. Thang điểm theo khoản mục
B2. Thang điểm xếp hạng theo thứ tự
B3. Thang điểm có ý nghĩa đối nghịch nhau
B4. Thang điểm Likert
Câu 3: (2 điểm) Sau đây là một số câu hỏi được trích ra từ một bản câu hỏi, hãy trả lời các
câu hỏi liên quan. Cho biết câu hỏi này đã sử dụng thang đo lường nào?
Q1. Anh/chị thường đến siêu thị cùng với ai?
• Người trong gia đình • Bạn bè • Một mình
Q2. Anh/chị thường đến siêu thị vào thời gian nào?
• Buổi sáng • Buổi trưa • Buổi chiều • Buổi tối
Q3. Tuổi của anh, chị là:
• Ít hơn 25 tuổi • Từ 25 đến 30 • Từ 30 đến 40 • Trên 40
Q4. Công việc của anh/chị
• Giáo viên • Công nhân • Bộ đội • Sinh viên
Câu 4: (4 điểm)
Bạn hãy nêu và phân tích sơ lược các bước để thực hiện một nghiên cứu khoa học?
Bài làm:
Câu 2:
Câu hỏi thang điểm theo khoản mục:
Hãy xem xét mọi mặt của sản phẩm này, chọn câu nào mô tả chính xác nhất mức độ thích
hoặc không thích sản phẩm bột ngọt Aone của bạn bằng cách đánh dấu  vào ô trống.
Rất thích

Thích vừa phải

Không gét cũng
không thích

Ghét vừa phải

Rất gét

Câu hỏi thang điểm xếp hạng theo thứ tự:
Khi ghi danh vào học ngành Kế toán, bạn có nhiều lý do, hãy xếp thứ tự chúng từ quan trọng
nhất (1) đến ít quan trọng nhất (5)
Do ý thích bản thân
1

Thơ cute

Do sự hướng dẫn, gợi ý của người thân
Do ảnh hưởng từ các anh chị sinh viên
ảnh hưởng của bạn bè
Uy tín của giảng viên

Câu hỏi thang điểm có ý nghĩa đối nghịch nhau:
Hãy cho biết suy nghĩ của anh (chị) về nhà hàng A bằng cách khoanh tròn số tương ứng với sự
lựa chọn của anh (chị)
Bẩn

1

2

3

4

5

6

7

Sạch sẽ

Rẻ

1

2

3

4

5

6

7

Đắt

Phục vụ nhanh chóng

1

2

3

4

5

6

7

Phục vụ chậm

Ngon

1

2

3

4

5

6

7

Dở

Câu hỏi thang điểm Likert
Thang điểm Likert được dùng để nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng về hoạt động của
một cửa hàng
Hoàn toàn
đồng ý

Nói
chung là
đồng ý

Không có
ý kiến

Không
đồng ý

Hoàn toàn
không đồng
ý

Nhiều loại mặt hàng

1

2

3

4

5

Nhãn hiệu mỗi mặt
hàng ít

1

2

3

4

5

Chất lượng cao

1

2

3

4

5

Câu 3:
Q1 dùng cấp độ thang đo biểu danh
Q2 dùng cấp độ thang đo biểu danh
Q3 dùng cấp độ thang đo khoảng
Q4 dùng cấp độ thang đo biểu danh
2

Thơ cute

Câu 4: Bạn hãy nêu và phân tích sơ lược các bước để thực hiện một ngh...
Thơ cute
Đề thi môn Phương PPNCKH của TS. Lê Văn Huy
Câu 1: Mục tiêu nghiên cứu (2 điểm)
Từ đề tài nghiên cứu đã được triển khai tại lớp, hãy nêu các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu
tương ứng?
Câu 2: Thiết kế câu hỏi (2 điểm)
Hãy đặt tương ứng 4 câu hỏi theo các thang đo lường sau:
B1. Thang điểm theo khoản mục
B2. Thang điểm xếp hạng theo thứ tự
B3. Thang điểm có ý nghĩa đối nghịch nhau
B4. Thang điểm Likert
Câu 3: (2 điểm) Sau đây là một số câu hỏi được trích ra từ một bản câu hỏi, hãy trả lời các
câu hỏi liên quan. Cho biết câu hỏi này đã sử dụng thang đo lường nào?
Q1. Anh/chị thường đến siêu thị cùng với ai?
• Người trong gia đình • Bạn bè • Một mình
Q2. Anh/chị thường đến siêu thị vào thời gian nào?
• Buổi sáng • Buổi trưa • Buổi chiều • Buổi tối
Q3. Tuổi của anh, chị là:
• Ít hơn 25 tuổi • Từ 25 đến 30 • Từ 30 đến 40 • Trên 40
Q4. Công việc của anh/chị
• Giáo viên • Công nhân • Bộ đội • Sinh viên
Câu 4: (4 điểm)
Bạn hãy nêu và phân tích sơ lược các bước để thực hiện một nghiên cứu khoa học?
Bài làm:
Câu 2:
Câu hỏi thang điểm theo khoản mục:
Hãy xem xét mọi mặt của sản phẩm này, chọn câu nào mô tả chính xác nhất mức độ thích
hoặc không thích sản phẩm bột ngọt Aone của bạn bằng cách đánh dấu vào ô trống.
Rất thích Thích vừa phải Không gét cũng
không thích
Ghét vừa phải Rất gét
Câu hỏi thang điểm xếp hạng theo thứ tự:
Khi ghi danh vào học ngành Kế toán, bạn có nhiều lý do, hãy xếp thứ tự chúng từ quan trọng
nhất (1) đến ít quan trọng nhất (5)
Do ý thích bản thân
1
Một số đề ôn tập môn Phương Pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số đề ôn tập môn Phương Pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: Thông Điệp Tri Ân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Một số đề ôn tập môn Phương Pháp nghiên cứu khoa học 9 10 361