Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp cơ bản giải quy hoạch lồi

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN ANH TUẤN

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN
GIẢI QUY HOẠCH LỒI

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN ANH TUẤN

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN
GIẢI QUY HOẠCH LỒI
Chuyên ngành:

TOÁN ỨNG DỤNG

Mã số : 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TSKH. LÊ DŨNG MƯU

Thái Nguyên - Năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

Mục lục
Trang phụ bìa
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii

Lời cảm ơn

1

Mở đầu

1

1 Kiến thức cơ bản về tập lồi và hàm lồi

3

1.1

Tập lồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.2

Hàm lồi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.2.1

Hàm lồi và hàm lõm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.2.2

Hàm lồi liên tục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2.3

Dưới vi phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.4

Hàm lồi mạnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Các phương pháp giải quy hoạch lồi không ràng buộc

20

2.1

Bài toán quy hoạch lồi và các tính chất cơ bản . . . . . . . 20

2.2

Thuật toán hướng đạo hàm (dốc nhất) giải quy hoạch lồi. . 25

2.3

Phương pháp Newton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3 Phương pháp giải quy hoạch lồi có ràng buộc
3.1

31

Bài toán quy hoạch lồi có ràng buộc và điều kiện tối ưu . . 31

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênii

3.2

3.3

3.1.1

Bài toán quy hoạch lồi có ràng buộc . . . . . . . . . 31

3.1.2

Điều kiện tối ưu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.1.3

Định lý (Karush-Kuhn-Tucker) . . . . . . . . . . . . 35

3.1.4

Định lý (Kuhn-Tucker) . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Phương pháp hàm phạt giải quy hoạch lồi có ràng buộc. . . 41
3.2.1

Phương pháp hàm phạt điểm trong

. . . . . . . . . 42

3.2.2

Phương pháp hàm phạt điểm ngoài. . . . . . . . . . 45

Phương pháp Frank – Wolfe . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Kết luận

49

Tài liệu tham khảo

51

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Lời cảm ơn
Nghiên cứu khoa học là một chặng đường đầy khó khăn và thử thách.
Sau hơn một năm làm luận văn, tôi đã trải nghiệm được rất nhiều điều,
rút ra được những bài học bổ ích cho cuộc sống.
Công trình được hoàn thành bên...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN ANH TUẤN
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢN
GIẢI QUY HOCH LỒI
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Một số phương pháp cơ bản giải quy hoạch lồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp cơ bản giải quy hoạch lồi - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Một số phương pháp cơ bản giải quy hoạch lồi 9 10 215