Ktl-icon-tai-lieu

Một số phương pháp giải PT, BPT mũ và lôgarit

Được đăng lên bởi huyenlgng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT
----I. Phương pháp đưa về cùng cơ số.
1. Cơ sở lý thuyết: Sử dụng các kết quả sau:
+ Với 0  a  1 : loga f(x)  loga g(x)  f(x)  g(x)  0 và a f (x)  a g(x)  f(x)  g(x) .
+ Với a  1 : loga f(x)  loga g(x)  f(x)  g(x)  0 và a f (x)  a g(x)  f(x)  g(x) .
+ Với 0  a  1 : loga f(x)  loga g(x)  f(x)  g(x)  0 và a f (x)  a g(x)  f(x)  g(x) .
2. Ví dụ:
Ví dụ 1. Giải phương trình: ( 5  2)x

2

x

 ( 5  2)3x 5 (1).

Hướng dẫn (HD). Ta thấy: ( 5  2)( 5  2)  1  5  2  ( 5  2) 1 . Do đó:
(1)  ( 5  2)x

2

x

 x 1
.
 x  5

 ( 5  2)3x 5  x 2  4x  5  0  

Ví dụ 2. Giải bất phương trình: log 2

3

x 2  3x  2  log 2 

3

x  2  log 7 4 3 (x  5) (2).

HD. Điều kiện: x  5 (*).
Ta thấy: 2  3  (2  3)1,7  4 3  (2  3)2 . Do đó:
(2)  log 2 

3

x 2  3x  2  log 2 

3

1
x  2  log 2  3 (x  5)  log 2 
2

3

x  1  log 2 

3

x 5

 x  1  x  5  0.x  4 vô nghiệm. Vậy (2) vô nghiệm.
Nhận xét: Ta thường sử dụng phương pháp này đối với các phương trình, bất phương trình
mũ và lôgarit mà các cơ số của nó có thể đưa về cùng một cơ số với số mũ nguyên.
II. Phương pháp mũ hóa và lôgarit hóa.
1. Cơ sở lý thuyết:
a. Lôgarit hóa: Với 0  a  1 vµ b,c  0 , ta có:
+ b f (x)  cg(x)  loga b f (x)  loga c g(x)  f(x).log a b  g(x).log a c .
+b

f (x)

c

g(x)

 loga b f (x)  loga c g(x)  f(x).loga b  g(x).log a c nÕu a > 1



f (x)
g(x)
 loga b  loga c  f(x).log a b  g(x).log a c nÕu 0 < a <1

1

.

b. Mũ hóa: Với 0  a  1 vµ b,c  0 , ta có:
+ log a f(x)  g(x)  f(x)  a g(x) .
 f(x)  a g(x) nÕu a > 1

+ log a f(x)  g(x)  

g(x)
nÕu 0 < a < 1
 0  f(x)  a

.

g(x)
nÕu a > 1
 0  f(x)  a
+ log a f(x)  g(x)  
.
g(x)
nÕu 0 < a < 1
 f(x)  a

2. Ví dụ:
x

Ví dụ 3. Giải bất phươgn trình: 345  2010 (3).
5x

x

HD. Ta có: (3)  log3 34  log3 2010  4 5  log 3 2010  0  5x  log 4 (log 3 2010)  0
 x  log 5 (log 4 (log3 2010)).
2

3

Ví dụ 4. Giải phương trình: 7x.3x .5x  1 (4).
2

 x0

3

x x
x
2
HD. (4)  log 5 (7 .3 .5 )  0  x(x  x.log 5 3  log 5 7)  0  

2
 x  x.log 5 3  log 5 7  0 (*)

.

Vì (*) vô nghiệm nên (4) có nghiệm duy nhất là x = 0.
Nhận xét: Ta thường sử dụng phương pháp lôgarit hóa cho những phương trình, bất
phương trình mũ có dạng lũy thừa tầng hoặc tích các lũy thừa có cơ số khác nhau.
Ví dụ 5. Giải bất phương trình: log3 (3x 1  2)  2x (5).
HD. Ta có: (5)  3.3x  2  32x ...
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT
-----
I. Phương pháp đưa về cùng cơ số.
1. Cơ sở lý thuyết: Sử dụng các kết quả sau:
+ Với
0 a 1
:
a a
log f(x) log g(x) f(x) g(x) 0
f (x) g(x )
a a f(x) g(x)
.
+ Với
a 1
:
a a
log f(x) log g(x) f(x) g(x) 0
f (x) g(x)
a a f(x) g(x)
.
+ Với
0 a 1
:
a a
log f(x) log g(x) f(x) g(x) 0
f (x) g(x)
a a f(x) g(x)
.
2. Ví dụ:
Ví dụ 1. Giải phương trình:
2
x x 3x 5
( 5 2) ( 5 2)
(1).
Hướng dẫn (HD). Ta thấy:
1
( 5 2)( 5 2) 1 5 2 ( 5 2)
. Do đó:
2
x x 3x 5 2
x 1
(1) ( 5 2) ( 5 2) x 4x 5 0
x 5
 
.
Ví dụ 2. Giải bất phương trình:
(2).
HD. Điều kiện:
x 5
(*).
Ta thấy:
1 2
2 3 (2 3) ,7 4 3 (2 3)
. Do đó:
2
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
1
(2) log x 3x 2 log x 2 log (x 5) log x 1 log x 5
2
x 1 x 5 0.x 4
vô nghiệm. Vậy (2) vô nghiệm.
Nhận xét: Ta thường sử dụng phương pháp này đối với các phương trình, bất phương trình
mũ và lôgarit mà các cơ số của nó có thể đưa về cùng một cơ số với số mũ nguyên.
II. Phương pháp mũ hóa và lôgarit hóa.
1. Cơ sở lý thuyết:
a. Lôgarit hóa: Với
0 a 1 vµ b,c 0
, ta có:
+
f (x) g(x) f(x) g(x)
a a a a
b c log b log c f(x).log b g(x).log c
.
+
f (x) g(x)
a a a a
f (x) g(x)
f (x) g(x)
a a a a
log b log c f(x).log b g(x).log c nÕu a > 1
b c
log b log c f(x).log b g(x).log c nÕu 0 < a <1
.
1
Một số phương pháp giải PT, BPT mũ và lôgarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số phương pháp giải PT, BPT mũ và lôgarit - Người đăng: huyenlgng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số phương pháp giải PT, BPT mũ và lôgarit 9 10 494