Ktl-icon-tai-lieu

một số phương trình lượng giác thường gặp

Được đăng lên bởi caothuongsky
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Vĩnh Định

Năm học 2014 - 2015

Tiết 13

§ 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
(Tiết 1)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Học sinh biết được:
+ Định nghĩa phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác;
+ Phương pháp giải các phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác;
+ Phương trình đưa về bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
2. Kĩ năng:
+ Giải một số phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hslg, ptlg thường gặp;
+ Biết biến đổi phương trình về phương trình bậc nhất, bậc hai để giải.
3. Thái độ:
Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cần cù, chịu khó.
II. Phương pháp
Vận dụng linh hoạt các PPDH nhằm giúp HS chủ động, tích cực trong phát hiện, chiếm lĩnh tri
thức, như: thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu và giải quyết vấn đề….
III. Chuẩn bị
+ Giáo viên: Giáo án, sgk, dụng cụ dạy học
+ Học sinh: Sgk, dụng cụ học tập
IV. Tiến trình của bài dạy
1. Kiểm tra bài cũ
H: Giải các phương trình sau:

3

a )sin  x   
b) 3 tan x - 1= 0
c)  cos x - 3  2cos x - 1  0
6
2

G: Kiểm tra, đánh giá bài làm của hs. Dẫn dắt vào bài mới:
2. Bài mới
Hoạt động 1. Phương trình bậc nhất đối với phương trình lượng giác
Hoạt động của giáo viên - học sinh
Nội dung kiến thức
G:
1. Phương trình bậc nhất đối với một HSLG
at  b  0, a  0 , t là một trong các hslg
Dạng:
+ Phương trình có dạng 3 tan x - 1= 0
như trên được gọi là PT bậc nhất đối với 1 Cách giải: at  b  0  t  b
a
hslg. Từ đó giáo viên cho học sinh nêu định
Ví dụ 1: Giải phương trình
nghĩa.
H: Nêu phương pháp giải. Làm ví dụ. Giải a ) 2sin 2 x  3  0
phương trình 2sin 2 x  3  0

 k 2


Học sinh thực hiện.
 2 x  3  k 2
 x 6 3


,k ¢
G: Giải phương trình 3 cot x  3  0


k
2

 2 x     k 2  x  
H: Nhận định và tìm cách giải phương trình:


3
3
3
Biến đổi và đưa về phương trình tích.
  k 2  k 2

sin2x=2sinx.cosx.
S  
; 
, k  ¢
H: Phương trình đưa về phương trình bậc
3 6
3
 3

nhất đối với một hàm số lượng giác.
b) 3 cot x  3  0  cot x  3
+ Phân tích bài toán, sử dụng cách công


thức lượng giác, biến đổi lượng giác để biến  x   k , k  ¢; S    k , k  ¢
6
 6

đổi đưa một số phương trình về phương
c
)
7
cos
x

2sin
2
x

0
trình bậc nhất.
+ Đưa về cùng một hslg.
 7 cosx  4sinxcosx  0  cosx  7  4sin x   0
H: Tiếp nhận kiến thức, làm ví dụ.

Giáo án 11 Cơ Bản
1

 cosx=0

 x   k , k  ¢
2
 7  4sin x  0  VN 



Giáo viên: Cao Thị Thương

Trường THPT V...
Trường THPT Vĩnh Định Năm học 2014 - 2015
§ 3. MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP
(Tiết 1)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Học sinh biết được:
+ Định nghĩa phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác;
+ Phương pháp giải các phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác;
+ Phương trình đưa về bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
2. Kĩ năng:
+ Giải một số phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hslg, ptlg thường gặp;
+ Biết biến đổi phương trình về phương trình bậc nhất, bậc hai để giải.
3. Thái độ:
Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cần cù, chịu khó.
II. Phương pháp
Vn dng linh hoạt các PPDH nhm giúp HS chủ đng, tích cc trong phát hin, chiếm lĩnh tri
thức, như: thuyết trình, ging giải, gi m vn đáp, u và gii quyết vn đ.
III. Chuẩn bị
+ Giáo viên: Giáo án, sgk, dụng cụ dạy học
+ Học sinh: Sgk, dụng cụ học tập
IV. Tiến trình của bài dạy
1. Kiểm tra bài cũ
H: Giải các phương trình sau:
3
)sin ) 3 tan x - 1= 0 c) cos x - 3 2cos x - 1 0
6 2
a x b
G: Kiểm tra, đánh giá bài làm của hs. Dẫn dắt vào bài mới:
2. Bài mới
Hoạt động 1. Phương trình bậc nhất đối với phương trình lượng giác
Hoạt động của giáo viên - học sinh Nội dung kiến thức
G:
+ Phương trình dạng
3 tan x - 1= 0
như trên được gọi PT bậc nhất đối với 1
hslg. Từ đó giáo viên cho học sinh nêu định
nghĩa.
H: Nêu phương pháp giải. Làm dụ. Giải
phương trình
2sin 2 3 0x
Học sinh thực hiện.
G: Giải phương trình
3 cot 3 0x
H: Nhận định và tìm cách giải phương trình:
Biến đổi đưa về phương trình tích.
sin2x=2sinx.cosx.
H: Pơng trình đưa về phương trình bậc
nhất đối với một hàm số lượng giác.
+ Pn tích bài toán, s dụng cách ng
thức lượng giác, biến đổi lượng giác để biến
đổi đưa một s phương trình về phương
trình bậc nhất.
+ Đưa về cùng một hslg.
H: Tiếp nhận kiến thức, làm ví dụ.
1. Phương trình bậc nhất đối với một HSLG
Dạng:
0, 0at b a
, t là một trong các hslg
Cách giải:
0
b
at b t
a
Ví dụ 1: Giải phương trình
)2sin 2 3 0
2
2 2
3 6 3
,
2
2 2
3 3 3
2 2
; ,
3 3 6 3
a x
k
x k x
k
k
x k x
k k
S k
¢
¢
b)
3 cot 3 0 cot 3x x
)7cos 2sin 2 x 0
7cosx 4sinxcosx 0 osx 7 4sin 0
c x
c x
cosx=0
,
7 4sin 0
2
x k k
x VN
¢
Giáo án 11 Cơ Bản Giáo viên: Cao Thị Thương
1
Tiết 13
một số phương trình lượng giác thường gặp - Trang 2
một số phương trình lượng giác thường gặp - Người đăng: caothuongsky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
một số phương trình lượng giác thường gặp 9 10 787