Ktl-icon-tai-lieu

một số pp giải pt bậc cao một ẩn

Được đăng lên bởi viet-bkh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Một số phương pháp giải phương trình đa thức bậc cao một ẩn – Vũ Đình Dũng
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HS KHÁ , GIỎI MÔN TOÁN

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
ĐA THỨC BẬC CAO MỘT ẨN
Hơn bốn nghìn năm trước đây, người Hi Lạp đã biết cách giải các phương trình
bậc nhất và bậc hai
Phương trình bậc 3
- Năm 1526 nhà toán học I-ta-li-a là Phe-rô mới tìm được cách giải phương trình
bậc 3 dạng x3 + ax = b với a , b > 0
- Năm 1535 nhà toán học Tac-ta-li-a đã tìm được cách giải tổng quát phương trình
x3 + ax + b = 0 với mọi giá trị của a , b
- Năm 1545 nhà toán học Các-đa-nô đã công bố công thức tìm nghiệm của
phương trình bậc ba
Phương trình bậc 4
Năm 1545, nhà toán học I-ta-li-a là phe-ra-ri đã tìm ra cách giải tổng quát
phương trình bậc bốn
Phương trình bậc cao hơn 4
Trong các thế kỷ 17 và 18 các nhà toán học đã mất rất nhiều công sức để tìm cách
giải tổng quát phương trình bậc 5 , bậc 6 nhưng không thành công
Đến đầu thể kỷ 19 thì hai nhà toán học nguời Na-uy là A-ben và nhà toán học
nguời Pháp là Ga-loa đã giải quyết vấn đề có thể giải phương trình bậc cao hơn bốn
bằng căn thức hay không.
- A-ben đã chứng minh được rằng các phương trình bậc cao hơn bốn dưới dạng
tổng quát không thể giải được bằng căn thức . Tức là không thể biểu thị được các
nghiệm của phương trình đó bằng các phép toán : cộng , trừ , nhân , chia , luỹ
thừa và khai căn
- Còn Ga-loa chỉ ra được dấu hiệu nhận biết một phương trình bậc cao hơn bốn có
thể giải được bằng căn thức hay không , bằng một lý thuyết độc đáo mà sau
này mang tên ông : lý thuyết nhóm
1

Một số phương pháp giải phương trình đa thức bậc cao một ẩn – Vũ Đình Dũng
Vậy là các phương trình bậc cao hơn bốn dưới dạng tổng không thể giải được
bằng căn thức
Mặt khác đối với học sinh lớp 9 đã biết giải phương trình bậc nhất và bậc hai
dưới dạng tổng quát . Còn cách giải tổng quát của phuơng trình bậc ba và bậc bốn thì
phức tạp đối với học sinh phổ thông
Như vậy không có phương pháp chung để giải tất cả các phương trình bậc cao
mà phải căn cứ vào từng phương trình , để tìm các giải thích hợp
Sau đây xin đề cập đến một số phương pháp riêng để giải phương trình đa thức
bậc cao hơn 2, nhằm bồi dưỡng học sinh khá giỏi của lớp 9
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC BẬC
CAO
I.

Phương pháp biến đổi về phương trình tích.
Một trong các phương pháp riêng giải phương trình đa thức bậc cao là phân tích
đa thức thành nhân tử có bậc thấp hơn để đưa việc giải phương trình đã cho về giải
một phương trình tích
Ví dụ 1: Giải phương trình sau:

5x3...
Mt s phương pháp gii phương trình đa thc bc cao mt n – Vũ Đình Dũng
1
CHUYÊN ĐỀ BI DƯỠNG HS KHÁ , GII MÔN TOÁN
MT S PHƯƠNG PHÁP GII PHƯƠNG TRÌNH
ĐA THC BC CAO MT N
Hơn bn nghìn năm trước đây, người Hi Lp đã biết cách gii các phương trình
bc nht và bc hai
Phương trình bc 3
- Năm 1526 nhà toán hc I-ta-li-a là Phe-rô mi tìm được cách gii phương trình
bc 3 dng x
3
+ ax = b vi a , b > 0
- Năm 1535 nhà toán hc Tac-ta-li-a đã tìm được cách gii tng quát phương trình
x
3
+ ax + b = 0 vi mi giá tr ca a , b
- Năm 1545 nhà toán hc Các-đa-nô đã công b công thc tìm nghim ca
phương trình bc ba
Phương trình bc 4
Năm 1545, nhà toán hc I-ta-li-a là phe-ra-ri đã tìm ra cách gii tng quát
phương trình bc bn
Phương trình bc cao hơn 4
Trong các thế k 17 và 18 các nhà toán hc đã mt rt nhiu công sc để tìm cách
gii tng quát phương trình bc 5 , bc 6 nhưng không thành công
Đến đầu th k 19 thì hai nhà toán hc ngui Na-uy là A-ben và nhà toán hc
ngui Pháp là Ga-loa đã gii quyết vn đề có th gii phương trình bc cao hơn bn
bng căn thc hay không.
- A-ben đã chng minh được rng các phương trình bc cao hơn bn dưới dng
tng quát không th gii được bng căn thc . Tc là không th biu th được các
nghim ca phương trình đó bng các phép toán : cng , tr , nhân , chia , lu
tha và khai căn
- Còn Ga-loa ch ra được du hiu nhn biết mt phương trình bc cao hơn bn có
th gii được bng căn thc hay không , bng mt lý thuyết độc đáo mà sau
này mang tên ông : lý thuyết nhóm
một số pp giải pt bậc cao một ẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số pp giải pt bậc cao một ẩn - Người đăng: viet-bkh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
một số pp giải pt bậc cao một ẩn 9 10 953