Ktl-icon-tai-lieu

Một số tên của gốc Axit thường gặp

Được đăng lên bởi nokun000
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số tên của gốc Axit thường gặp
STT
1

CTHH
HCl

CTHH
-Cl

Tên gọi
Clorua

-Br

Bromua

I

-F

Florua

I

-I

Iotdua

I

127

-NO3
-NO2
=CO3

Nitrat
Nitrit
Cacbonat

I
I
II

62
46
60

=SO4
=SO3

Sunfat
Sunfit

II
II

96
80

PO4

Photphat

III

95

PO3

Photphit

III

79

12

=HPO4

II

96

13

-H2PO4

I

97

14

-HSO4

I

97

15

-HSO3

I

81

16

-HCO3

Hidro
photphat
Di hidro
photphat
Hidro
sunphat
Hidro
sunphit
Hidro
cacbonat
Sunfua

I

61

II

32

Silicat
Hidro
photphit
Di hidro
photphit

II
II

2

HBr

3

HF

4

HI

5
6
7

HNO3
HNO2
H2CO3

8
9

H2SO4
H2SO3

10

H3PO4

11

H3PO3

17

H2S

18
19

H2SiO3

20
21

Tên gọi
Kl (đvC)
Axit
36.5
clohidric
Axit
81
bromhidric
Axit
flohidric
Axit
128
iothidric
Axit nitric
Axit nitrit
Axit
cacbonic
Axit sufuric
Axit
sunfuro
Axit
photphoric
Axit
photphoro

Axit hidro
sunfua
Axit silicric

=S
=SiO3
=HPO3
-H2PO3

Hóa trị
I

I

Kl (đvC)
35.5
80

...
Một số tên của gốc Axit thường gặp
STT CTHH Tên gọi Kl (đvC) CTHH Tên gọi Hóa trị Kl (đvC)
1 HCl Axit
clohidric
36.5 -Cl Clorua I 35.5
2 HBr Axit
bromhidric
81 -Br Bromua I 80
3 HF Axit
flohidric
-F Florua I
4 HI Axit
iothidric
128 -I Iotdua I 127
5 HNO
3
Axit nitric -NO
3
Nitrat I 62
6 HNO
2
Axit nitrit -NO
2
Nitrit I 46
7 H
2
CO
3
Axit
cacbonic
=CO
3
Cacbonat II 60
8 H
2
SO
4
Axit sufuric =SO
4
Sunfat II 96
9 H
2
SO
3
Axit
sunfuro
=SO
3
Sunfit II 80
10 H
3
PO
4
Axit
photphoric
PO
4
Photphat III 95
11 H
3
PO
3
Axit
photphoro
PO
3
Photphit III 79
12 =HPO
4
Hidro
photphat
II 96
13 -H
2
PO
4
Di hidro
photphat
I 97
14 -HSO
4
Hidro
sunphat
I 97
15 -HSO
3
Hidro
sunphit
I 81
16 -HCO
3
Hidro
cacbonat
I 61
17 H
2
S Axit hidro
sunfua
=S Sunfua II 32
18 H
2
SiO
3
Axit silicric =SiO
3
Silicat II
19 =HPO
3
Hidro
photphit
II
20 -H
2
PO
3
Di hidro
photphit
I
21
Một số tên của gốc Axit thường gặp - Người đăng: nokun000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Một số tên của gốc Axit thường gặp 9 10 513