Ktl-icon-tai-lieu

Một số thủ thuật Tiếng anh chi tiết máy

Được đăng lên bởi Toan Ngo Cong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ADPCM
AD
AM
AMI
ARPA
ATM
AU
B-ISDN

Adaptive Diferential PCM
Analog/Digital Converter
Amplitude Modulation
Alternate Mark Inversion
Advanced Research Projects Agency
Asynchronous Transfer Mode
Administrative Unit
Broadband ISDN

B8ZS

Bipolar with 8 Zero Substitution

BBN
BER
BSN
BT
CAS
CCC
CCI-S
CCR
CCS
CODEC
CMI
CPU
CRC
CSM
DCE
DDS
DF
DPCM
DOV
DS1
DSL
DSP
DST
DSU
DSX

Bolt Beranek and Newman
Bit Error Rate
Backward Sequence. Number
Bridged Tap
Channel Associated Signaling
Clear Channel Capability
Common Channel Interexchange Sibnaling
Customer Controlled Reconfiguration
Common Channel Signaling
Code and Decode
Code Mark Inversion
Cyclic Redundancy Check
Call Supervision Message
Call Supervision Message
Data Circuit Equitment
Digital Data System
Data Flag
Differential PCM
Data Over Voice
Digital Signal 1
Digital Subscriber Line
Digital Signal Processor.
Digital Synchronous Terminal
Data Service Unit
Digital Signal Cross-connect

DTDM

Dynamic TDM

DTE
DUP
ECH
EMD
ESS
FAM
FDM
FSM
FEXT
FIB

Data Terminal Equipment
Data User Part
Echo Cancellation Hybrid
Edelmetall Motor Drehvaler
Electronic Switching System
Forward Address Message
Frequency Division Multiplex
Forward Setup Message
Far End Crosstalk
Forward Indicator Bit

PCM dạng vi phân thích ứng.
Chuyển đổi tương tự/số.
Điều chế biên độ.
Mã đảo dấu luân phiên.
Tổ chức các dự án nghiên cứu tiên tiến.
Chế độ truyền không đồng bộ.
Đơn vị quản lý.
Mạng đa dịch vụ bǎng rộng.
Phương pháp mã hoá lưỡng cực thay thế 8
số 0.
Ngưỡng Be ranek và Newman.
Tỷ lệ bit lỗi.
Số thứ tự tín hiệu hướng về.
Cửa trung chuyển.
Báo hiệu liền kênh.
Dung lượng kênh trống.
Báo hiệu liên đài kênh chung.
Tái định hình theo yêu cầu khách hàng.
Báo hiệu kênh chung.
Mã hoá và giải mã.
Mã đảo dấu.
Đơn vị điều khiển trung tâm.
Kiểm tra chồng chập theo chu kỳ.
Bản tin giám sát cuộc gọi.
Thiết bị truyền số liệu.
Hệ thống dữ liệu số.
Cờ số liệu.
Điều xung mã vi phân.
Dữ liệu tiếng nói.
Báo hiệu số 1.
Đường thuê bao số.
Bộ xử lý tín hiệu số.
Đầu cuối số đồng bộ.
Đơn vị dịch vụ số liệu.
Nối chéo tín hiệu số.
Kỹ thuật dồn kênh phân chia khe thời gian
động.
Thiết bị đầu cuối số liệu.
Dữ liệu người sử dụng.
Sai động triệt tiếng dội.
Edelmetall Motor Drechvaler.
Hệ thống chuyển mạch điện tử.
Thông tin địa chỉ hướng đi.
Ghép kênh phân chia tần số.
Bản tin thiết lập hướng đi.
Xuyên âm đầu xa.
Bít chỉ thị hướng đi.

FSN
FLSU
GND

Forward Sequence Number
Fill in Signal Unit
Ground

Số thứ tự hướng đi.
Đơn vị chèn tín hiệu.
Tiếp đất.

HDB3

High Density...
ADPCM Adaptive Diferential PCM
PCM dng vi phân thích ng.
AD Analog/Digital Converter
Chuyn đổi tương t/s.
AM Amplitude Modulation
Điu chế biên độ.
AMI Alternate Mark Inversion
đảo du luân phiên.
ARPA Advanced Research Projects Agency
T chc các d án nghiên cu tiên tiến.
ATM Asynchronous Transfer Mode
Chế độ truyn không đồng b.
AU Administrative Unit
Đơn v qun lý.
B-ISDN Broadband ISDN
Mng đa dch v bǎng rng.
B8ZS Bipolar with 8 Zero Substitution
Phương pháp mã hoá lưỡng cc thay thế 8
s 0.
BBN Bolt Beranek and Newman
Ngưỡng Be ranek và Newman.
BER Bit Error Rate
T l bit li.
BSN Backward Sequence. Number
S th t tín hiu hướng v.
BT Bridged Tap
Ca trung chuyn.
CAS Channel Associated Signaling
Báo hiu lin kênh.
CCC Clear Channel Capability
Dung lượng kênh trng.
CCI-S Common Channel Interexchange Sibnaling
Báo hiu liên đài kênh chung.
CCR Customer Controlled Reconfiguration
Tái định hình theo yêu cu khách hàng.
CCS Common Channel Signaling
Báo hiu kênh chung.
CODEC Code and Decode
Mã hoá và gii mã.
CMI Code Mark Inversion
đảo du.
CPU Cyclic Redundancy Check
Đơn v điu khin trung tâm.
CRC Call Supervision Message
Kim tra chng chp theo chu k.
CSM Call Supervision Message
Bn tin giám sát cuc gi.
DCE Data Circuit Equitment
Thiết b truyn s liu.
DDS Digital Data System
H thng d liu s.
DF Data Flag
C s liu.
DPCM Differential PCM
Điu xung mã vi phân.
DOV Data Over Voice
D liu tiếng nói.
DS1 Digital Signal 1
Báo hiu s 1.
DSL Digital Subscriber Line
Đường thuê bao s.
DSP Digital Signal Processor.
B x lý tín hiu s.
DST Digital Synchronous Terminal
Đầu cui s đồng b.
DSU Data Service Unit
Đơn v dch v s liu.
DSX Digital Signal Cross-connect
Ni chéo tín hiu s.
DTDM Dynamic TDM
K thut dn kênh phân chia khe thi gian
động.
DTE Data Terminal Equipment
Thiết b đầu cui s liu.
DUP Data User Part
D liu người s dng.
ECH Echo Cancellation Hybrid
Sai động trit tiếng di.
EMD Edelmetall Motor Drehvaler
Edelmetall Motor Drechvaler.
ESS Electronic Switching System
H thng chuyn mch đin t.
FAM Forward Address Message
Thông tin địa ch hướng đi.
FDM Frequency Division Multiplex
Ghép kênh phân chia tn s.
FSM Forward Setup Message
Bn tin thiết lp hướng đi.
FEXT Far End Crosstalk
Xuyên âm đầu xa.
FIB Forward Indicator Bit
Bít ch th hướng đi.
Một số thủ thuật Tiếng anh chi tiết máy - Trang 2
Một số thủ thuật Tiếng anh chi tiết máy - Người đăng: Toan Ngo Cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số thủ thuật Tiếng anh chi tiết máy 9 10 570