Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề cơ sở trong giải tích PAdic

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1651 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

CAO NGỌC DIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ SỞ TRONG
GIẢI TÍCH P −ADIC

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Chuyên ngành :

PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP

Mã số : 60 46 40

Giáo viên hướng dẫn:
TS. HÀ TRẦN PHƯƠNG

THÁI NGUYÊN, 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMục lục
Mở đầu

3

1 Trường các số p−adic
1.1

1.2

5

Không gian siêu metric và bổ sung đủ . . . . . . . . . . . .

5

1.1.1

Không gian siêu metric . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1.2

Bổ sung đủ của không gian siêu metric . . . . . . . .

9

Trường các số p−adic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.1

Một số khái niệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.2

Số p−adic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Hàm xác định bởi chuỗi lũy thừa

21

2.1

Chuỗi lũy thừa p−adic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.2

Định lý biểu diễn Weierstrass . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3

Đa giác Newton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Kết luận

48

Tài liệu tham khảo

49

2

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMở đầu
Ta biết trường các số hữu tỷ Q đóng kín với các phép toán cộng, trừ,
nhân, chia, tức là Q đóng kín đối với các phép toán số học. Tuy nhiên,
trường Q không đầy đủ vì có những dãy Cauchy không hội tụ trong Q.
Điều này làm cho việc thực hiện các phép toán về giới hạn trên Q sẽ gặp
nhiều khó khăn. Do đó chúng ta cần phải mở rộng trường các số hữu tỷ
Q.
Khi mở rộng Q theo metric tự nhiên ta sẽ được tập số thực R. Khi đó R
là một trường số đầy đủ, tức là mọi dãy Cauchy của R đều hội tụ trong R.
Ta gọi việc mở rộng này là mở rộng theo phép toán giải tích. Tuy nhiên, R
không đóng đại số vì đa thức bất khả quy x2 + 1 không có nghiệm trong
R. Trong thực tế, ta tiếp tục mở rộng R thành trường số C sao cho đa
thức x2 + 1 luôn có nghiệm. Việc mở rộng đơn giản nhất từ R thành C
nhờ vào việc đưa thêm một đại lượng số ảo i : i2 = −1. Ta biết C đóng
với mọi phép toán số học, đầy đủ và đóng đại số.
Một vấn đề tự nhiên được đặt ra là việc mở rộng này có là duy nhất
hay không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ xem xét lại quá trình mở
rộng trên. Việc mở rộng Q theo phép toán giải tích được tiến hành như
sau: Đầu tiên, chúng ta trang bị cho Q một chuẩn, chính là chuẩn giá trị
tuyệt đối thông thường, khi đó metric ρ(x, y) = |x − y| sinh ra trên Q một
tôpô và Q không đầy đủ với tôpô này. Bổ sung đủ của Q theo tôpô cảm
sinh bởi chuẩn ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
CAO NGỌC DIỆP
MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỞ TRONG
GIẢI TÍCH P ADIC
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Chuyên ngành : PHƯƠNG PHÁP TOÁN CẤP
số : 60 46 40
Giáo viên hướng dẫn:
TS. TRẦN PHƯƠNG
THÁI NGUYÊN, 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Một số vấn đề cơ sở trong giải tích PAdic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số vấn đề cơ sở trong giải tích PAdic - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Một số vấn đề cơ sở trong giải tích PAdic 9 10 275