Ktl-icon-tai-lieu

Một số vấn đề kiểm tra tính đại diện của mẫu nghiên cứu

Được đăng lên bởi lamtoi-yhdp0814
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
KIỂM TRA TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA MẪU
Phạm Sơn
Viện Khoa học Thống kê
Hiện nay trong công tác thống kê phương pháp điều tra chọn mẫu đang được áp dụng khá phổ
biến và đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách cũng
như các cơ quan nghiên cứu. Tuy nhiên một vấn đề bức xúc đặt ra là: mẫu được chọn có tính đại
diện đến đâu. Thường câu hỏi này sau khi kết thúc điều tra mới được công bố, thậm chí nhiều cuộc
điều tra do ngành Thống kê tiến hành cũng không đánh giá phạm vi sai số. Do vậy một vấn đề đặt
ra là bằng cách nào để trả lời hay nói một cách khác chúng ta khẳng định với các đơn vị tiến hành
điều tra chọn mẫu rằng “Mẫu được chọn có khả năng đáp ứng được yêu cầu đặt ra”. Với mục đích
đó, bài viết sẽ trình bầy một số suy nghĩ về kiểm tra tính đại diện trong quá trình xây dựng mẫu.
I. Những vấn đề chọn mẫu cần quán triệt trong điều tra chọn mẫu
1. Xác định cỡ mẫu
Trong lý thuyết điều tra chọn mẫu đã định ra nhiều công thức xác định cỡ mẫu cho các hình thức tổ
chức chọn mẫu khác nhau như: chọn giản đơn không hoàn lại, chọn giản đơn có hoàn lại, chọn xác
suất đều, chọn xác suất không đều, chọn hệ thống, chọn phân tổ, chọn cả khối… Dù chọn theo
hình thức nào, thì cỡ mẫu (n) đều phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Lược đồ chọn (ký hiệu là P)
- Quy mô của tổng thể (ký hiệu là N) và người ta cũng chứng minh được rằng cỡ mẫu tỷ lệ thuận
với quy mô tổng thể.
- Mức độ phức tạp của hiện tượng nghiên cứu được đo bằng độ lệch chuẩn (s) hoặc phương sai (
 ) của chỉ tiêu dùng làm căn cứ xác định cỡ mẫu.
- Mức độ sai số cho phép (ký hiệu là  ).
- Xác suất tin cậy (hệ số tin cậy - ký hiệu là t).
Một cách tổng quát, cỡ mẫu được xác định theo công thức:
n = f(P, N,  ,  , t)
(1)
Trong các giáo trình lý thuyết thống kê, hoặc lý thuyết điều tra chọn mẫu đã đưa ra nhiều công thức
tính cỡ mẫu cụ thể (xem [1], [2], [3]) để cho cán bộ thực hành nghiên cứu ứng dụng. Ở đây, sẽ
phân tích kỹ về bản chất của cỡ mẫu (n) được xác định theo công thức (1).
a. Khối lượng mẫu chỉ là một ước lượng
Chóng ta biết rằng, để xác định cỡ mẫu cho một cuộc điều tra chọn mẫu cụ thể cần phải có thông
tin tiên nghiệm về 5 yếu tố trên, trong đó chỉ có lược đồ chọn là tương đối ổn định và tuỳ thuộc vào
người thiết kế mẫu, 4 yếu tố còn lại suy cho cùng chỉ là những ước lượng.
Trước hết, độ lệch chuẩn hay phương sai của tổng thể hầu như không có và phần nhiều "vay
mượn" của cuộc điều tra trước hoặc các cuộc điều tra tương tự. Trong trường hợp không có
những phương...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
KIỂM TRA TÍNH ĐẠI DIỆN CỦA MẪU
Phạm Sơn
Viện Khoa học Thống kê
Hiện nay trong công tác thống phương pháp điều tra chọn mẫu đang được áp dụng khá phổ
biến và đã đáp ứng được phần nào nhu cầu của các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách cũng
như các quan nghiên cứu. Tuy nhiên một vấn đề bức xúc đặt ra là: mẫu được chọn tính đại
diện đến đâu. Thường câu hỏi này sau khi kết thúc điều tra mới được công bố, thậm chí nhiều cuộc
điều tra do ngành Thống kê tiến hành cũng không đánh giá phạm vi sai số. Do vậy một vấn đề đặt
ra là bằng cách nào để trả lời hay nói một cách khác chúng ta khẳng định với các đơn vị tiến hành
điều tra chọn mẫu rằng “Mẫu được chọn có khả năng đáp ứng được yêu cầu đặt ra”. Với mục đích
đó, bài viết sẽ trình bầy một số suy nghĩ về kiểm tra tính đại diện trong quá trình xây dựng mẫu.
I. Những vấn đề chọn mẫu cần quán triệt trong điều tra chọn mẫu
1. Xác định cỡ mẫu
Trong lý thuyết điều tra chọn mẫu đã định ra nhiều công thức xác định cỡ mẫu cho các hình thức tổ
chức chọn mẫu khác nhau như: chọn giản đơn không hoàn lại, chọn giản đơn có hoàn lại, chọn xác
suất đều, chọn xác suất không đều, chọn hệ thống, chọn phân tổ, chọn cả khối… chọn theo
hình thức nào, thì cỡ mẫu (n) đều phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Lược đồ chọn (ký hiệu là P)
- Quy của tổng thể (ký hiệu N) người ta cũng chứng minh được rằng cỡ mẫu tỷ lệ thuận
với quy mô tổng thể.
- Mức đphức tạp của hiện tượng nghiên cứu được đo bằng độ lệch chuẩn (s) hoặc phương sai (
) của chỉ tiêu dùng làm căn cứ xác định cỡ mẫu.
- Mc đ sai s cho phép (ký hiệu là
).
- Xác suất tin cậy (hệ số tin cậy - ký hiệu là t).
Một cách tổng quát, cỡ mẫu được xác định theo công thức:
n = f(P, N,
,
, t) (1)
Trong các giáo trình lý thuyết thống kê, hoặc lý thuyết điều tra chọn mẫu đã đưa ra nhiều công thức
tính cỡ mẫu cụ thể (xem [1], [2], [3]) để cho cán bộ thực hành nghiên cứu ng dụng. đây, sẽ
phân tích kỹ về bản chất của cỡ mẫu (n) được xác định theo công thức (1).
a. Khối lượng mẫu chỉ là một ước lượng
Chóng ta biết rằng, để xác định cỡ mẫu cho một cuộc điều tra chọn mẫu cụ thể cần phải thông
tin tiên nghiệm về 5 yếu tố trên, trong đó chỉ có lược đồ chọn là tương đối ổn định và tuỳ thuộc vào
người thiết kế mẫu, 4 yếu tố còn lại suy cho cùng chỉ là những ước lượng.
Trước hết, độ lệch chuẩn hay phương sai của tổng thể hầu như không phần nhiều "vay
mượn" của cuộc điều tra trước hoặc các cuộc điều tra tương tự. Trong trường hp không
những phương sai sẵn, quan tiến hành thiết kế mẫu thường tổ chức điều tra nhỏ để ước
lượng phương sai (
). Tiếp đến, phạm vi sai số (
), ch đưa ra mức. Chẳng hạn, trong điều tra
năng suất lúa người ta quy định mức sai số khoảng 0,2 - 0,3 tấn/ha.
Yếu tố độ tin cậy (t), cũng được xác định tuỳ theo tính chất của từng cuộc điều tra và cuối cùng quy
của tổng thể càng khó xác định chính xác mà chỉ con số “ước lượng”. Do hầu hết “đầu o”
đưa vào công thức (1) đều ước lượng, nên đầu ra (cỡ mẫu n) cũng chỉ một ước lượng
thôi.
b. Cỡ mẫu xác định theo công thức trên mới phản ánh một phần cơ bản hiện tượng nghiên cứu
Chóng ta biÕt r»ng, để phản ánh các hiện tượng kinh tế hội cần một hệ thống chỉ tiêu, chẳng
hạn để đánh giá mức sống các tầng lớp dân số chỉ tiêu thống thường lên đến vài trăm.
Nhưng khi xác định cỡ mẫu theo công thức (1) chỉ dựa vào phương sai của một chỉ tiêu được gọi
bản, còn hầu hết các chỉ tiêu khác chưa được phản ánh vào mẫu nhiều do, cả vấn đề
học thuật lẫn thực tế. V học thuật, cho đến nay chúng ta mới cỡ mẫu tối ưu cho một chỉ tiêu,
còn tối ưu cho nhiều chỉ tiêu chưa được đầu tư nghiên cứu. Theo tài liệu Hội nghị chọn mẫu quốc
tế được t chức tại Vác-xô-vi tháng 8 năm 1968, mới khuyến cáo đây một hướng nghiên cứu
cần quan tâm. Song cho đến nay hầu như chưa công trình o nghiên cứu vấn đề này được
Một số vấn đề kiểm tra tính đại diện của mẫu nghiên cứu - Trang 2
Một số vấn đề kiểm tra tính đại diện của mẫu nghiên cứu - Người đăng: lamtoi-yhdp0814
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số vấn đề kiểm tra tính đại diện của mẫu nghiên cứu 9 10 965