Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHỦ YẾU KHI PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ Ở VÙNG BỜ BIỂN

Được đăng lên bởi mhcorby
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHỦ YẾU
KHI PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ Ở VÙNG BỜ BIỂN
Trần Đình Lân, Karl Bruckmeier

MỞ ĐẦU
Nhu cầu phát triển điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác ngày càng trở lên cấp thiết
không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các quốc gia khác trong quá trình chuyển đối hệ thống năng
lượng quốc gia theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội và thân thiện môi trường. Trong chiến lược phát
triển năng lượng quốc gia của Việt Nam, mục tiêu phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo được
đặt ra là “Phấn đấu tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng mới và tái tạo lên khoảng 3% tổng năng lượng
thương mại sơ cấp vào năm 2010; khoảng 5% vào năm 2020, và khoảng 11% vào năm 2050” (Quyết
định 1855/QĐ-TTg năm 2007). Để đạt được mục tiêu này, một số hoạt động triển khai điều tra, nghiên
cứu tiền năng các nguồn năng lượng mới, tái tạo, trong đó có điện gió đã được thực hiện (Vũ Mạnh Hà
2007, Trần Hữu Quốc và nnk, 2007, Phạm anh Tuấn, 2007) đồng thời các thử nghiệm về năng lượng
gió để phát điện cũng đã được triển khai ở vùng bờ biển và một số đảo của Việt Nam, tính đến
4/11/2011, đã có 27 dự án điện gió triển khai ở các qui mô khác nhau, tập trung chủ yếu ở vùng bờ và
đảo của nước ta, các thỏa thuận hợp tác quốc tế để phát triển điện gió cũng được xúc tiến
(). Vùng bờ biển có nhiều tiềm năng để phát triển điện gió do điều kiện tự nhiên về
gió thuận lợi (tần xuất, tốc độ và cường độ gió), đồng thời việc đặt các tua-bin gió cũng dễ dàng hơn
(trên đất liền, đảo hoặc trên biển) và có thể phát triển thành những “công viên” tua - bin gió trên biển.
Phát triển điện gió mang lại nhiều lợi ích về năng lượng bền vững cho kinh tế và xã hội, tuy nhiên cũng
có những ảnh hưởng môi trường đáng chú ý mà trong quá trình xây dựng các qui hoạch, kế hoạch cũng
như triển khai các dự án điện gió ở vùng bờ biển không thể bỏ qua. Kết quả điều tra ban đầu gần đây
bằng bộ câu hỏi đối với hầu hết các trọng điểm nghiên cứu (bảng 1) của một số nước châu Âu và châu
Á trong khuôn khổ dự án “Giải pháp xung đột môi trường vùng bờ biển – SECOA” do Ủy ban châu Âu
(EC) tài trợ chính cho thấy những ảnh hưởng môi trường cần được đánh giá trong quá trình phát triển
điện gió ở vùng bờ biển, đặc biệt trong điều kiện của Việt Nam khi phát triển điện gió ngày càng được
chú trọng.
Bảng 1. Các trọng điểm nghiên cứu của các nước tham gia dự án SECOA
Nước
Bỉ
Ấn Độ
Israel
Italy
Bồ Đào
Nha
Thụy Điển
Anh
Việt Nam

Trọng điểm nghiên cứu
Vùng Oostende và (Zee-)Brugge
Mumbai và Chennai
Tel Aviv v...
1
MT S VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CH YU
KHI PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ VÙNG B BIN
Trần Đình Lân, Karl Bruckmeier
M ĐẦU
Nhu cu phát triển điện gió các nguồn năng lượng tái to khác ngày ng tr lên cp thiết
không ch Vit Nam còn hu hết các quc gia khác trong quá trình chuyển đối h thng năng
lượng quc gia theo hướng bn vng v kinh tế, xã hi và thân thiện môi trường. Trong chiến lược phát
triển năng lượng quc gia ca Vit Nam, mc tiêu phát trin các nguồn năng lượng mi và tái tạo đưc
đặt ra là Phấn đấu tăng t l các nguồn năng ng mi tái to lên khong 3% tổng năng lượng
thương mại cấp vào năm 2010; khoảng 5% o năm 2020, khoảng 11% vào năm 2050 (Quyết
định 1855/QĐ-TTg năm 2007). Để đt đưc mc tiêu này, mt s hoạt động triển khai điều tra, nghiên
cu tiền năng các nguồn năng lưng mi, tái tạo, trong đó có điện gió đã được thc hin (Vũ Mnh Hà
2007, Trn Hu Quc nnk, 2007, Phm anh Tun, 2007) đồng thi các th nghim vnăng lượng
gió để phát điện cũng đã được trin khai vùng b bin mt s đảo ca Vit Nam, tính đến
4/11/2011, đã 27 dán đin gió trin khai c qui khác nhau, tp trung ch yếu vùng b
đảo của nước ta, c tha thun hp tác quc tế để phát triển đin gió cũng được xúc tiến
(http://vnexpress.net). Vùng b bin nhiu tiềm năng để phát triển điện gió do điu kin t nhiên v
gió thun li (tn xut, tốc độ cường độ gió), đồng thi việc đặt các tua-bin gió cũng dễ dàng n
(trên đt liền, đo hoc trên bin) và th phát trin thành nhng công viêntua - bin gió trên bin.
Phát triển điện gió mang li nhiu li ích vnăng lượng bn vng cho kinh tế và xã hi, tuy nhiên cũng
nhng ảnh hưởng môi trường đáng chú ý mà trong quá trình xây dng các qui hoch, kế hoch cũng
như trin khai các dán đin gió vùng b bin không th b qua. Kết qu điu tra ban đầu gần đây
bng b câu hi đối vi hu hết các trọng điểm nghiên cu (bng 1) ca mt s nước châu Âu và châu
Á trong khuôn kh d án “Giải pháp xung đột môi trường vùng b bin – SECOA” do y ban châu Âu
(EC) tài tr chính cho thy nhng ảnh hưởng môi trường cần được đánh giá trong quá trình phát trin
điện gió vùng b biển, đc bit trong điều kin ca Vit Nam khi phát triển điện gió ngày càng được
chú trng.
Bng 1. Các trọng điểm nghiên cu của các nước tham gia d án SECOA
Nước Trọng điểm nghiên cu
B Vùng Oostende và (Zee-)Brugge
Ấn Độ Mumbai và Chennai
Israel Tel Aviv và Haifa
Italy Rome và Chieti-Pescara
BĐào
Nha
Lisbon, Algarve và
Funchal (Madeira island)
Thụy Điển Gothenburg và Malmö
Anh Thames Gateway và Portsmouth
Vit Nam Hi Phòng và Nha Trang
1. LI ÍCH CA PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHỦ YẾU KHI PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ Ở VÙNG BỜ BIỂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHỦ YẾU KHI PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ Ở VÙNG BỜ BIỂN - Người đăng: mhcorby
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHỦ YẾU KHI PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ Ở VÙNG BỜ BIỂN 9 10 893