Ktl-icon-tai-lieu

một số vấn đề vệ bảo vệ,kiểm dịch thực vật

Được đăng lên bởi cuongvmc91
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thông tin chuyên đề

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ, KIỂM DỊCH
THỰC VẬT

Hà Nội, tháng 5 năm 2013
0

MỤC LỤC
Trang

LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………...…………………………………………….…………………………2
I - VẤN ĐỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT Ở VIỆT NAM
1.1. Một vài nét về kiểm dịch thực vật ở Việt Nam..........................................................................................3
1.2. Thực trạng công tác kiểm dịch thực vật của Việt Nam....................................................................3
2. Một số kiến nghị.............................................................................................................................................................................10
II – VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở VIỆT NAM
2.1. Một vài nét về quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật................................................................12

2.2. Thực trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật.....................................................................................................13
2.3. Kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật........................ 21
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN TRONG DỰ THẢO LUẬT
3.1. Về các quy định thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT...................24
3.2. Về quy định về hệ thống cơ quan BV&KDTV .....................................................................................25
3.3. Về kiểm dịch thực vật...................................................................................... ...................................................................25
KẾT LUẬN................................................................................................................................................................................................26

1

MỞ ĐẦU
Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông
qua ngày 08/8/2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2001. Kể từ khi có hiệu lực
thi hành đến nay, Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật thực sự góp phần quan trọng,
là cơ sở pháp lý trong việc phòng trừ sâu bệnh, ngăn chặn kịp thời dịch hại, bảo vệ an
toàn sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy xuất khẩu nông sản thực phẩm, tăng cường hiệu lực
quản lý nhà nước về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật; góp phần ổn định và phát
triển sản xuất nông nghiệp an toàn.
Những kết quả rất đáng ghi nhận mà ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được
trong thời gian qua khẳng định...
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thông tin chuyên đề
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ, KIỂM DỊCH
THỰC VẬT
Hà Nội, tháng 5 năm 2013
0
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
một số vấn đề vệ bảo vệ,kiểm dịch thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số vấn đề vệ bảo vệ,kiểm dịch thực vật - Người đăng: cuongvmc91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
một số vấn đề vệ bảo vệ,kiểm dịch thực vật 9 10 645