Ktl-icon-tai-lieu

nấm

Được đăng lên bởi Ngọc Mai
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
eminar: Dinh döôõng

Giaù trò dinh döôõng cuûa naám aên
MUÏC LUÏC

Trang

Phaàn I: TOÅNG QUAN
I.Vaøi neùt veà naám rôm............................................ .......................................2
I -1. Nguoàn goác .................................................. .......................................2
I -2. Ñaët ñieåm sinh vaät hoïc ................................ .......................................3
II. Vaøi neùt veà naám baøo ngö ................................. .......................................5
II -1. Phaân loaïi ................................................... .......................................5
II -2. Hình thaùi ................................................... .......................................6
II -3. Ñaëc tröng veà sinh saûn vaø chu kyø soáng...... .......................................7
II -4. Sinh döôõng cuûa naám baøo ngö ................... .......................................8
III. Vaøi neùt veà naám Linh Chi................................. .....................................11
III-1. Vaøi neùt veà heä thoáng hoïc hoï Ganadecomatceace Pork...................11
III-2. Giôùi thieäu sô löôït veà naám Linh Chi.......... .....................................12
III-3. Ñaëc ñieåm sinh thaùi vaø phaân boá Linh Chi ôû Vieät Nam ...................12
III-4. Lòch söû nghieân cöùu Linh Chi ôû Vieät Nam .....................................13
Phaàn II : THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA CAÙC LOAÏI NAÁM ...................14
I. Naám rôm ............................................................ .....................................14
II. Naám baøo ngö..................................................... .....................................16
III. Naám Linh Chi .................................................. .....................................18
IV. Naám ñoâng coâ ................................................... .....................................23
Phaàn III: SAÛN PHAÅM TÖØ NAÁM ............................. .....................................27
I. Moät soá cheá phaåm töø naám Linh Chi .................... .....................................28
II. Caùc cheá phaåm cheá bieán töø naám rôm................. .....................................29
III. Caùc saûn phaåm cheá bieán töø naám baøo ngö ......... .....................................30
IV. Moät soá moùn aên töø moùn ñoâng coâ ...................... .....................................32
So saùnh protein cuûa naám vaø protein cuûa thòt caù... ......
eminar: Dinh döôõng Giaù trò dinh döôõng cuûa naám aên
MUÏC LUÏC
Trang
Phaàn I: TOÅNG QUAN
I.Vaøi neùt veà naám rôm............................................ .......................................2
I -1. Nguoàn goác .................................................. .......................................2
I -2. Ñaët ñieåm sinh vaät hoïc ................................ .......................................3
II. Vaøi neùt veà naám baøo ngö ................................. .......................................5
II -1. Phaân loaïi................................................... .......................................5
II -2. Hình thaùi ................................................... .......................................6
II -3. Ñaëc tröng veà sinh saûn vaø chu kyø soáng...... .......................................7
II -4. Sinh döôõng cuûa naám baøo ngö ................... .......................................8
III. Vaøi neùt veà naám Linh Chi................................. .....................................11
III-1. Vaøi neùt veà heä thoáng hoïc hoï Ganadecomatceace Pork...................11
III-2. Giôùi thieäu sô löôït veà naám Linh Chi.......... .....................................12
III-3. Ñaëc ñieåm sinh thaùi vaø phaân boá Linh Chi ôû Vieät Nam ...................12
III-4. Lòch söû nghieân cöùu Linh Chi ôû Vieät Nam .....................................13
Phaàn II : THAØNH PHAÀN HOAÙ HOÏC CUÛA CAÙC LOAÏI NAÁM...................14
I. Naám rôm ............................................................ .....................................14
II. Naám baøo ngö..................................................... .....................................16
III. Naám Linh Chi.................................................. .....................................18
IV. Naám ñoâng coâ................................................... .....................................23
Phaàn III: SAÛN PHAÅM TÖØ NAÁM ............................. .....................................27
I. Moät soá cheá phaåm töø naám Linh Chi .................... .....................................28
II. Caùc cheá phaåm cheá bieán töø naám rôm................. .....................................29
III. Caùc saûn phaåm cheá bieán töø naám baøo ngö......... .....................................30
IV. Moät soá moùn aên töø moùn ñoâng coâ ...................... .....................................32
So saùnh protein cuûa naám vaø protein cuûa thòt caù... ......................................33
Lôøi khuyeân söû duïng naám....................................... ......................................33
Trang 1
nấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nấm - Người đăng: Ngọc Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
nấm 9 10 625