Ktl-icon-tai-lieu

NẤM TRICHODERMA – TÁC NHÂN PHÒNG TRỪ SINH HỌC

Được đăng lên bởi uylongthienvu147
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 11605 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Báo cáo môn học
PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH CÂY TRỒNG

Chủ đề:
NẤM TRICHODERMA – TÁC NHÂN
PHÒNG TRỪ SINH HỌC
GVHD: Nguyễn Thị Thu Nga

LỚP: NÔNG NGHIỆP SẠCH

Danh sách nhóm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trần Thanh Thuỳ
Phạm Thị Cẩm Giang
Lê Thị Ngọc Hân
Huỳnh Thanh Phong
Cao Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Trần Thị Thuỳ Trang
Danh Chươl

3093040
3093002
3093004
3093085
3097692
3093084
3097694
3092996

Nội dung báo cáo
1. Đặc điểm phân loại và hình thái học
2. Các cơ chế phòng trừ sinh học của nấm
Trichoderma đối với nấm bệnh
3. Khả năng kích thích sinh trưởng cây trồng
của nấm Trichoderma
4. Khả năng kích kháng và bảo vệ rễ
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và
hoạt động đối kháng của nấm Trichoderma
6. Quy trình sản xuất nấm Trichoderma
7. Ứng dụng của Trichoderma

1. Đặc điểm phân loại và hình thái
học của nấm Trichoderma
Trichoderma thuộc Ngành nấm Mycota, Lớp
nấm Bất Toàn (Deuteromycetes), Bộ nấm
Bông (Moniliales), Họ Moniliaceae, Chi
Trichoderma.

1. Đặc điểm phân loại và hình thái
học của nấm Trichoderma (tt)
• Nấm có khu vực phân bố rộng, hiện diện trên
nhiều loại đất (đất tự nhiên, đất canh tác nông
nghiệp, đất đồng cỏ,..) và các tàn dư thực vật.
• Nấm Trichoderma ở giai đoạn đầu của quá
trình nuôi cấy có màu trắng về sau chuyển dần
sang màu xanh

1. Đặc điểm phân loại và hình thái
học của nấm Trichoderma (tt)
• Nấm Trichorderma sinh sản vô tính bằng bào
tử, bào tử nấm có dạng hình trứng, màu xanh
lục đính trên những sợi nấm.

1. Đặc điểm phân loại và hình thái
học của nấm Trichoderma (tt)
Phân loại Trichoderma
+ Dựa trên sự khác biệt về hình thái, chủ yếu
là hình thành bào tử đơn tính.
+ Dựa trên tính đối kháng của Trichoderma
Hiện nay, có khoảng 33 loài. Trong đó có 11
loài có khả năg đối kháng cao: T.harzianum,
T.aureoviride,
T.atroviride,
T.koningii,
T.longibrachiatum, T.viride, T.pseudokoningii,
T.longipilis,
T.minutisporum,
T.hamatum,
T.seesei.

2. Các cơ chế phòng trừ sinh học của
nấm Trichoderma đối với nấm bệnh
2.1 Cơ chế kí sinh
Đặc trưng của nấm Trichoderma là sống hoại
sinh, đồng thời cũng sống kí sinh trên nấm gây
bệnh cây(Cook và Baker,1989).
Nấm Trichoderma có khả năng ký sinh trên
nhiều loại nấm bệnh quan trọng trên nhiều loại
cây trồng như Scerotium Rolfsii, Fusarium
Spp,
Pythium,
Macrophomina,
Botrytis
cenerea, Rhizoctonia solani…

Cơ chế kí sinh (tt)
• Sự ký sinh là 1 tiến trình phức tạp qua nhiều
giai đoạn:
- Đầu tiên là phát hiện ký chủ và tăng trưởng
nhanh về hướng ký chủ để tiếp xúc với ký chủ
- Sau đó quấn quanh hoặ...
Báo cáo môn học
PHÒNG TRỪ SINH HỌC BỆNH CÂY TRỒNG
Chủ đề:
NẤM TRICHODERMA – TÁC NHÂN
PHÒNG TRỪ SINH HỌC
LỚP: NÔNG NGHIỆP SẠCH
GVHD: Nguyễn Thị Thu Nga
NẤM TRICHODERMA – TÁC NHÂN PHÒNG TRỪ SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NẤM TRICHODERMA – TÁC NHÂN PHÒNG TRỪ SINH HỌC - Người đăng: uylongthienvu147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
NẤM TRICHODERMA – TÁC NHÂN PHÒNG TRỪ SINH HỌC 9 10 552