Ktl-icon-tai-lieu

nanoparticles

Được đăng lên bởi vuquynh22
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu chế tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ
nhằm ứng dụng trong y – sinh
Nguyễn Thị Thùy
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Vật liệu và linh kiện Nano
(Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Hồng Nhung, TS. Nghiêm Thị Hà Liên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về các hạt đa chức năng; các phương pháp chế tạo silica SiO2
xốp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của hạt
nano và các ứng dụng của hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thực nghiệm:
Chế tạo lớp bọc SiO2 cho hạt nano từ để tạo hạt nano cấu trúc lõi vỏ và các phương
pháp khảo sát (Phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp từ
kế mẫu rung (VSM), phương pháp đo tán xạ ánh sáng động học (Dynamic Light
Scattering - DLS), phương pháp nhiễu xạ tia X, Hấp thụ hồng ngoại, phổ hấp thụ và
phổ huỳnh quang). Đưa ra kết quả và thảo luận: Hạt nano Fe3O4@SiO2; hạt nano
đa chức năng và hạt nano SiO2 phát quang.
Keywords. Linh kiện nano; Hạt nano; Cấu trúc lõi vỏ; Y sinh học

Content
MỞ ĐẦU
Các hạt nano Fe3O4 với nhiều đặc điểm lý thú, có rất nhiều ứng dụng trong đời sống
như: chất lỏng từ, chất bôi trơn, vật liệu hấp thụ sóng điện từ… (trong công nghiệp), xử lý
môi trường: lọc nước, thu hồi chất thải…và đặc biệt trong lĩnh vực Y-Sinh học. Hạt silica ổn
định về cấu trúc, không độc, có khả năng tương thích sinh học cao và nhất là bề mặt của
chúng dễ dàng được chức năng hóa bằng nhóm NH2 do đó có thể tạo được lớp điện môi Au
bằng liên kết cộng hóa trị. Với lớp Au bao phủ, hạt nanoshell dàng hoạt hóa để gắn kết với
các phân tử sinh học như amino acid, protein, enzyme, DNA và các phân tử thuốc thông qua
các chất có chứa nhóm –SH. Như vậy hạt nanoshell có thể thực hiện nhiều chức năng được sử
dụng trong cả chẩn đoán và cả điều trị. Vừa dẫn đường, vừa phát hiện và mang thuốc, vừa làm
giàu, phân tách và chọn lọc tế bào, vừa sử dụng phương pháp đốt nhiệt và quang nhiệt.
Vì vậy, mục tiêu chính của luận văn này là nghiên cứu và chế tạo hạt nanoshell
Fe3O4@SiO2@Au định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học. Trong luận văn này chúng
tôi trình bày các phương pháp chế tạo hạt nanoshell Fe3O4@SiO2 gồm phương pháp Micell
thuận, micell đảo và phương pháp Stober. Sau đó chức năng hóa bề mặt bằng cách sử dụng
APTES, rồi phủ lớp vàng lên.
Luận văn được bố cục như sau:
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Các phương pháp thực nghiệm

Chương 3: Kết quả và thảo luận
Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về các hạt nano cấu trúc lõi vỏ
1.1.1 Các hạt nano
Hạt n...
Nghiên cứu chế to ht nano cấu trúc lõi vỏ
nhm ng dng trong y sinh
Nguyn Th Thùy
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Vt liệu và linh kiện Nano
(Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Người hướng dn: PGS.TS. Trn Hồng Nhung, TS. Nghiêm Thị Hà Liên
Năm bảo v: 2012
Abstract. Tng quan v các hạt đa chức năng; các phương pháp chế to silica SiO2
xp bằng phương pháp sol-gel; hạt nanoshell Fe3O4@SiO2@Au; đặc trưng của ht
nano và các ứng dng ca hạt nanoshell. Nghiên cứu các phương pháp thc nghim:
Chế to lp bc SiO2 cho ht nano t để to ht nano cấu trúc lõi vỏ các phương
pháp khảo sát (Phương pháp kính hiển vi điện t truyền qua (TEM), phương pháp t
kế mẫu rung (VSM), phương pháp đo tán xạ ánh sáng động hc (Dynamic Light
Scattering - DLS), phương pháp nhiễu x tia X, Hp th hng ngoi, ph hp th
ph huỳnh quang). Đưa ra kết qu thảo lun: Ht nano Fe3O4@SiO2; ht nano
đa chức năng và hạt nano SiO2 phát quang.
Keywords. Linh kin nano; Ht nano; Cấu trúc lõi vỏ; Y sinh hc
Content
M ĐẦU
Các hạt nano Fe
3
O
4
với nhiều đặc điểm thú, rất nhiều ứng dụng trong đời sống
như: chất lỏng từ, chất bôi trơn, vật liệu hấp thụ sóng điện từ… (trong công nghiệp), xử
môi trường: lọc nước, thu hồi chất thải…và đặc biệt trong lĩnh vực Y-Sinh học. Hạt silica ổn
định về cấu trúc, không độc, khả ng tương thích sinh học cao nhất bmặt của
chúng dễ dàng được chức năng hóa bằng nhóm NH
2
do đó thể tạo được lớp điện môi Au
bằng liên kết cộng hóa trị. Với lớp Au bao phủ, hạt nanoshell dàng hoạt hóa để gắn kết với
các phân tử sinh học như amino acid, protein, enzyme, DNA các phân tử thuốc thông qua
các chất có chứa nhóm SH. Như vậy hạt nanoshell có thể thc hin nhiu chức năng được s
dng trong c chẩn đoán và cả điu tr. Va dn đường, vừa phát hiện mang thuốc, vừa làm
giàu, phânch chọn lc tế o, vừa s dụng phương pháp đt nhiệt quang nhiệt.
vậy, mục tiêu chính của luận văn y nghiên cứu chế tạo hạt nanoshell
Fe
3
O
4
@SiO
2
@Au định hướng ứng dụng trong lĩnh vực y sinh học. Trong luận văn này chúng
tôi trình bày các phương pháp chế tạo hạt nanoshell Fe
3
O
4
@SiO
2
gồm phương pháp Micell
thuận, micell đảo phương pháp Stober. Sau đó chức năng hóa bề mặt bằng cách sử dụng
APTES, rồi phủ lớp vàng lên.
Luận văn được bố cục như sau:
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Các phương pháp thực nghiệm
nanoparticles - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nanoparticles - Người đăng: vuquynh22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
nanoparticles 9 10 598