Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 10 ( tham khảo)

Được đăng lên bởi thaodt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân Hàng Câu Hỏi Hóa Học Lớp 10
Câu 1: Có những pứ hoá học:
Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2 (1)
Br2 + 2NaI 2NaBr + I2 (2). Từ 2 pứ này rút ra nhận xét
A. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn brom
B. Brom có tính oxi hoá mạnh hơn iot
C. Iot có tính oxi hoá mạnh hơn brom,brom có tính oxi hoá mạnh hơn clo
D. Cả A , B
Câu 2: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí clo trong công nghiệp ?
A.PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2 + H2O
B. 2NaCl + 2H2O

2NaOH + Cl2 + H2

C. MnO2 + 4HCl(đ) MnCl2+ Cl2 +2H2O
D. NaF + Cl2  F2+2NaCl
Câu 3:Cho phản ứng: H2SO4(đ) + 8HI  4I2 +H2S + H2O . Câu nào diễn tả không đúng tính chất các chất?
A. H2SO4 là chất oxi hoá , HI là chất khử
B. HI bị oxi hoá thành I2 , H2SO4 bị khử thành H2S
C. H2SO4oxi hoá HI thành I2 và nó bị khử thành H2S
D. I2 oxi hoá H2S thành H2SO4 và nó bị khử thành HI
Câu 4:Thủy ngân (Hg ) trong nhiệt kế là chất rất độc. Để xử lí thủy ngân(Hg) khi bị rơi vãi, người ta
dùng chất gì sau đây:
A. Bột S
B.Dung dịch NaOH
C. Nước Cl2D. Bột Al
Câu 5:Cho các chất sau :H2S, S, SO2, H2SO4. Số chất vừa có tính khử,vừa có tính oxi hóa là:
A.1 chất
B. 2 chấtC. 3 chất
D. 4 chất
Câu 6:Kim loại nào sau đây không tác dụng với H2SO4 đặc nguội :
A. Mg
B. Zn
C. Cu
D. Fe
Câu 7:Cho phản ứng H2S +4Cl2 + 4H2OH2SO4 +8HCl
Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng:
A. H2S là chất oxi hóa ,Cl2 là chất khử
B.H2S là chất khử ,Cl2 là chất oxi hóa
C.H2O là chất oxi hóa ,Cl2 là chất khử
D.H2S là chất bị khử ,Cl2 là chất khử
Câu 8:Cho phản ứng :Fe +H2SO4đặc nóng  sản phẩm . Sản phẩm gồm:
A.FeSO4, H2B. Fe2(SO4)3, H2O
C. Fe2(SO4)3, SO2, H2OD. FeSO4, SO2, H2O
Câu 9: Khi cho khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2. Hiện tượng gì xuất hiện là:
A. Xuất hiện kết tủa trắng
B.Có khí thoát ra
C. Xuất hiện kết tủa màu đen
D. Dung dịch chuyển sang màu xanh
Câu 10:Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H2S2O7 là:
A. +2
B. +4
C. +6
D. +8
Câu 11:Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl 2 cho cùng loại
muối clorua kim loại?
A. Fe
B. Ag
C. ZnD. Cu
Câu 12: Lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ) là hai dạng thù hình của nhau có:
A.Cùng tính chất vật lí,cùng tính chất hóa học
B. Khác tính chất vật lí, cùng tính chất hóa học

C.Cùng tính chất vật lí,khác tính chất hóa học
D. Khác tính chất vật lí,khác tính chất hóa học
Câu 13:Nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron lớp ngoài
cùng là:
A. ns2np3nd2
B. ns2np3
2
3
3
C.ns np nd
D. ns2np5
Câu 14:Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O ...
Ngân Hàng Câu Hỏi Hóa Học Lớp 10
Câu 1: Có những pứ hoá học:
Cl
2
+ 2NaBr 2NaCl + Br
2
(1)
Br
2
+ 2NaI 2NaBr + I
2
(2). Từ 2 pứ này rút ra nhận xét
A. Clo có tính oxi hoá mạnh hơn brom
B. Brom có tính oxi hoá mạnh hơn iot
C. Iot có tính oxi hoá mạnh hơn brom,brom có tính oxi hoá mạnh hơn clo
D. Cả A , B
Câu 2: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí clo trong công nghiệp ?
A.PbO
2
+ HCl PbCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O
B. 2NaCl + 2H
2
O 2NaOH + Cl
2
+ H
2
C. MnO
2
+ 4HCl
(đ)
MnCl
2
+ Cl
2
+2H
2
O
D. NaF + Cl
2
F
2
+2NaCl
Câu 3:Cho phản ứng: H
2
SO
4(đ)
+ 8HI 4I
2
+H
2
S + H
2
O . Câu nào diễn tả không đúng tính chất các chất?
A. H
2
SO
4
là chất oxi hoá , HI là chất khử
B. HI bị oxi hoá thành I
2
, H
2
SO
4
bị khử thành H
2
S
C. H
2
SO
4
oxi hoá HI thành I
2
và nó bị khử thành H
2
S
D. I
2
oxi hoá H
2
S thành H
2
SO
4
và nó bị khử thành HI
Câu 4:Thủy ngân (Hg ) trong nhiệt kế là chất rất độc. Để xử thủy ngân(Hg) khi bị rơi i, người ta
dùng chất gì sau đây:
A. Bột S B.Dung dịch NaOH
C. Nước Cl
2
D. Bột Al
Câu 5:Cho các chất sau :H
2
S, S, SO
2
, H
2
SO
4
. Số chất vừa có tính khử,vừa có tính oxi hóa là:
A.1 chất B. 2 chấtC. 3 chất D. 4 chất
Câu 6:Kim loại nào sau đây không tác dụng với H
2
SO
4
đặc nguội :
A. Mg B. Zn C. Cu D. Fe
Câu 7:Cho phản ứng H
2
S +4Cl
2
+ 4H
2
OH
2
SO
4
+8HCl
Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng:
A. H
2
S là chất oxi hóa ,Cl
2
là chất khử
B.H
2
S là chất khử ,Cl
2
là chất oxi hóa
C.H
2
O là chất oxi hóa ,Cl
2
là chất khử
D.H
2
S là chất bị khử ,Cl
2
là chất khử
Câu 8:Cho phản ứng :Fe +H
2
SO
4đặc nóng
sản phẩm . Sản phẩm gồm:
A.FeSO
4
, H
2
B. Fe
2
(SO
4
)
3
, H
2
O
C. Fe
2
(SO
4
)
3
, SO
2
, H
2
OD. FeSO
4
, SO
2
, H
2
O
Câu 9: Khi cho khí H
2
S vào dung dịch Pb(NO
3
)
2
. Hiện tượng gì xuất hiện là:
A. Xuất hiện kết tủa trắng B.Có khí thoát ra
C. Xuất hiện kết tủa màu đen D. Dung dịch chuyển sang màu xanh
Câu 10:Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H
2
S
2
O
7
là:
A. +2 B. +4 C. +6 D. +8
Câu 11:Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng tác dụng với khí Cl
2
cho cùng loại
muối clorua kim loại?
A. Fe B. Ag C. ZnD. Cu
Câu 12: Lưu huỳnh tà phương (S
α
) và lưu huỳnh đơn tà (S
β
) là hai dạng thù hình của nhau có:
A.Cùng tính chất vật lí,cùng tính chất hóa học
B. Khác tính chất vật lí, cùng tính chất hóa học
Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 10 ( tham khảo) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 10 ( tham khảo) - Người đăng: thaodt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 10 ( tham khảo) 9 10 448