Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 11 ( tham khảo)

Được đăng lên bởi thaodt
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ngân Hàng Câu Hỏi Hóa Học Lớp 11
Câu 1: Chọn khái niệm đúng về hóa hữu cơ. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên
nghiên cứu:
A. Các hợp chất của Cácbon
B. Các hợp chất của Hidro
C. Các hợp chất của Cácbon trừ CO, CO2, muối Cacbonat, xianua, cacbua
D. Các hợp chất của Cácbon, Hidro, Oxi
Câu 2: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?
A. C2H5OH
B. Na2CO3
C. CH4 D. CH3Cl
Câu 3: Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với Hidrô bằng
31. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?
A. CH3O
B. C2H6O2
C. C2H6O
D. C3H9O3
Câu 4: Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3. Vậy khối lượng mol phân tử của chất
A là:
A. 87
B. 88
C. 86
D. 85
Câu 5: Chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn?
A. CH4
B. C2H4
C. C6H6
D. CH3COOH
Câu 6: Chất nào sau đây là Hidrocacbon?
A. CH2O
B. C2H2O2
C. C6H6
D. C6H5Br
Câu 7: Chất nào sau đây là dẫn xuất Hidrocacbon?
A. CH4 B. C2H2
C. C6H6
D. C6H5Br
Câu 8: Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản
nhất của X?
A. C3H5O2
B. C6H10O4
C. C3H10O2
D. C12H22O8
Câu 9:Khi đốt cháy hoàn toàn một Ankan bất kì thì tạo ra:
A. Số mol H2O lớn hơn số mol CO2
B. Số mol CO2 lớn hơn số mol H2O
C. Số mol CO2 bằng số mol H2O
D. Số mol CO2 lớn hay nhỏ hơn số mol H2O tùy thuộc vào từng Ankan cụ thể
Câu 10: Khicho CH3COOH phản ứng với CaCO3,tạo ra khí:
A. CO2.
B. Etan.
C. Metan.
D. Etilen.
Câu 11:Có bao nhiêu đồng phân Ankan có cùng công thức phân tử C3H8:
A. 1
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 12: Hidrocacbon có công thức phân tử C4H8 có số đồng phân:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 13: Trong phản ứng cộng Hidro vào Ankin ( ở nhiệt độ thích hợp):
A. Dùng xúc tác Ni tạo ra ankan, dùng xúc tác Pd/PbCO3 tạo ra anken
B. Dùng xúc tác Ni tạo ra anken, dùng xúc tác Pd/PbCO3 tạo ra ankan
C. Dùng xúc tác Ni hay Pd/PbCO3 tạo ra ankan
D. Dùng xúc tác Ni hay Pd/PbCO3 tạo ra anken
Câu 14: Đất đèn có tên gọi khác là:A. Silic đioxit
B. Canxicacbua
C. Sắt oxit
D. Canxi oxit
Câu 15: Khi đun nóng C2H5OH với H2SO4 đặc làm chất xúc tác ở nhiệt độ 1700C, thu được
sản phẩm chính là:
A. Etylhiđrosunfat
B. Đietylete.
C. Etilen
D. Đietylsunfat.
Câu 16: Lựa chọn nhận định đúng về 2 chất CH3OCH3 và C2H5OH. Hai chất:
A. Là hai dẫn xuất hidrocacbon
B. Là hai đồng phân của nhau
C. Có tính chất vật lý và hóa học giống nhau
D. Cả A và B đều đúng
Câu 17: Cho các chất sau:
CH4 (1)
C2H2 (2)
C5H12 (3)
C4H10 (4) C3H6 (5)
Những chất nào là đồng đẳng của nhau:
A. (1), (2), (4), (5)
B. (1), ...
Ngân Hàng Câu Hỏi Hóa Học Lớp 11
Câu 1: Chọn khái niệm đúng về hóa hữu cơ. Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên
nghiên cứu:
A. Các hợp chất của Cácbon
B. Các hợp chất của Hidro
C. Các hợp chất của Cácbon trừ CO, CO
2
, muối Cacbonat, xianua, cacbua
D. Các hợp chất của Cácbon, Hidro, Oxi
Câu 2: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ?
A. C
2
H
5
OH B. Na
2
CO
3
C. CH
4
D. CH
3
Cl
Câu 3: Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH
3
O và có tỉ khối hơi so với Hidrô bằng
31. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?
A. CH
3
O B. C
2
H
6
O
2
C. C
2
H
6
O D. C
3
H
9
O
3
Câu 4: Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3. Vậy khối lượng mol phân tử của chất
A là:
A. 87 B. 88 C. 86 D. 85
Câu 5: Chất nào sau đây chỉ có liên kết đơn?
A. CH
4
B. C
2
H
4
C. C
6
H
6
D. CH
3
COOH
Câu 6: Chất nào sau đây là Hidrocacbon?
A. CH
2
O B. C
2
H
2
O
2
C. C
6
H
6
D. C
6
H
5
Br
Câu 7: Chất nào sau đây là dẫn xuất Hidrocacbon?
A. CH
4
B. C
2
H
2
C. C
6
H
6
D. C
6
H
5
Br
Câu 8: Chất X có công thức phân tử C
6
H
10
O
4
. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản
nhất của X?
A. C
3
H
5
O
2
B. C
6
H
10
O
4
C. C
3
H
10
O
2
D. C
12
H
22
O
8
Câu 9:
Khi đốt cháy hoàn toàn một Ankan bất kì thì tạo ra:
A. Số mol H
2
O lớn hơn số mol CO
2
B. Số mol CO
2
lớn hơn số mol H
2
O
C. Số mol CO
2
bằng số mol H
2
O
D. Số mol CO
2
lớn hay nhỏ hơn số mol H
2
O tùy thuộc vào từng Ankan cụ thể
Câu 10:
Khicho CH
3
COOH phản ứng với CaCO
3
,
tạo ra khí:
A.
CO
2
.
B.
Etan.
C.
Metan.
D.
Etilen.
Câu 11:Có bao nhiêu đồng phân Ankan có cùng công thức phân tử C
3
H
8
:
A. 1 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 12: Hidrocacbon có công thức phân tử C
4
H
8
có số đồng phân:
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 13: Trong phản ứng cộng Hidro vào Ankin ( ở nhiệt độ thích hợp):
A. Dùng xúc tác Ni tạo ra ankan, dùng xúc tác Pd/PbCO
3
tạo ra anken
B. Dùng xúc tác Ni tạo ra anken, dùng xúc tác Pd/PbCO
3
tạo ra ankan
C. Dùng xúc tác Ni hay Pd/PbCO
3
tạo ra ankan
D. Dùng xúc tác Ni hay Pd/PbCO
3
tạo ra anken
Câu 14: Đất đèn có tên gọi khác là:
www.hoahoc.org/forum/f97-0976050970
Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 11 ( tham khảo) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 11 ( tham khảo) - Người đăng: thaodt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi hóa học lớp 11 ( tham khảo) 9 10 426