Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thi - Vật lý kiến thức

Được đăng lên bởi son-bui
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu ĐT03/NHCH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trỡnh đào tạo 150 TC)

Tờn học phần: VẬT Lí KIẾN TRÚC
Mó số học phần:FIM317
Số tớn chỉ:02
Dạy cho ngành, khối ngành: XÂY DỰNG
Khoa:XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG

THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Page 1 of 8

Mẫu ĐT03/NHCH

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần:
Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đó thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu
hỏi cơ bản thuộc nội dung của học phần đó học.
2. Phương pháp đánh giá: (Thi vấn đáp, thi viết hay thi trắc nghiệm, thời gian làm bài thi.)
- Thi viết
- Thời gian làm bài thi:
60 phỳt
- Tỷ trọng điểm thành phần thi là 50%.
3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi:
- Các câu hỏi trong đề thi được tổ hợp từ ngõn hàng cõu hỏi của học phần
- Số câu hỏi trong một đề thi là 2 cõu, nội dung cõu hỏi khụng trùng lặp với câu
hỏi đó kiểm tra giữa kỳ.
- Trong một cõu hỏi cú thể gồm nhiều ý nhỏ
4. Ngõn hàng cõu hỏi:
- Tất cả các chương của học phần đều phải nêu ra được các câu hỏi.
- Trong một chương có n câu hỏi loại 1 điểm; m câu hỏi loại 2 điểm; v.v...
- Quy định số câu hỏi cho mỗi học phần: không dưới 15 câu/1TC
- Các câu hỏi được mó hiệu theo cấu trỳc phần chữ và số
Giải thớch:

LT 2.3.2 ; BT 3.4.2 ;

- LT là cõu hỏi lý thuyết
- BT là cõu hỏi bài tập
- Chữ số thứ nhất: chỉ câu hỏi thuộc chương số mấy (nếu cõu hỏi gồm nhiều ý
nhỏ phõn tỏn ở nhiều chương khác nhau thỡ chỉ số chương lấy theo chương cao
nhất)
- Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của câu hỏi
Page 2 of 8

Mẫu ĐT03/NHCH

- Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự câu hỏi của chương đó

Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI
CHƯƠNG 1
LT 1. Cõu hỏi lý thuyết:
LT 1.4.1 Mô tả chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời?
LT 1.4.2 Mô tả chuyển động biểu kiến của Mặt Trời quay quanh Trái Đất? Cách

xác định vị trớ mặt trời?
LT 1.4.3 Giải thích hiện tượng ngưng tụ hơi nước trên bề mặt kết cấu. Hãy nêu

một số mẫu nền nhà chống “nồm”?
BT 1. Bài tập: (khụng cú)
CHƯƠNG 2
LT 2. Cõu hỏi lý thuyết:
LT 2.4.1 Các phương thức truyền nhiệt cơ bản gồm những dạng nào? Hãy trình

bày một phương thức truyền nhiệt mà em biết.
LT 2.4.2 Nước ta được phân thành mấy vùng khí hậu xây dựng? So sánh đặc

điểm khí hậu miền Bắc và khí hậu miền Nam.
LT 2.4.3. Truyền nhiệt ổn định qua kết cấu bao che? Trình bày công thức tính
truyền nhiệt ổn định qua kết cấu phằng 1 lớp?
LT 2.4.4 Nêu rõ cách xác định các thông số

αT ,α N

, R của kết cấu.

LT 2.4.5 Truyền nhiệt dao động? Viết công thức tính nhiệt độ tổng ttg?
...
Mẫu ĐT03/NHCH
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
(Theo chương trỡnh đào tạo 150 TC)
Tờn học phần: VẬT Lí KIẾN TRÚC
Mó số học phần:FIM317
Số tớn chỉ:02
Dạy cho ngành, khối ngành: XÂY DỰNG
Khoa:XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG
THÁI NGUYÊN - NĂM 2011
Page 1 of 8
Ngân hàng câu hỏi thi - Vật lý kiến thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi thi - Vật lý kiến thức - Người đăng: son-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thi - Vật lý kiến thức 9 10 337