Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi thủy khí

Được đăng lên bởi phamnamtruc-gmail-com
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 3038 lần   |   Lượt tải: 11 lần
MÔN KỸ THUẬT THỦY KHÍ
Chương 1: Tính chất vật lý cơ bản. (40 câu)
tt
1

Câu hỏi và đáp án
Các nghiên cứu của môn kỹ thuật thuỷ khí được thực hiện cho:
a) Lưu chất trong điều kiện không bị nén.

Đáp án
(trọng số điểm)
D
(1)

b) Chất khí trong điều kiện không bị nén.
c) Chất lỏng.
d) Cả 3 đáp án kia đều đúng.
2

Trong thuỷ khí học người ta áp dụng các phương pháp nghiên cứu:
a) Mô hình hoá.

D
(1)

b) Dùng các đại lượng trung bình.
c) Dùng các đại lượng vô cùng nhỏ.
d) Các đáp án kia đều đúng.
3

Câu nào sau đây sai:
a) Chất lỏng mang hình dạng bình chứa nó

C
(1)

b) Chất lỏng bị biến dạng khi chịu lực kéo
c) Môđun đàn hồi thể tích của không khí lớn hơn của nước
d) Hệ số nén của không khí lớn hơn của nước
4

Trọng lượng riêng của chất lỏng là:
a) Trọng lượng của một đơn vị khối lượng chất lỏng.

C
(1)

b) Khối lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng.
c) Trọng lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
d) Khối lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
5

Khối lượng riêng của chất lỏng là:
a) Khối lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.

A
(1)

b) Khối lượng của một đơn vị khối lượng chất lỏng.
c) Khối lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng.
d) Trọng lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
6

Tỷ trọng của một loại chất lỏng là:
a) Tỷ số giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng của chất lỏng đó.

B
(1)

b) Tỷ số giữa trọng lượng riêng của chất lỏng đó và trọng lượng riêng
của nước ở 40C
c) Tỷ số giữa trọng lượng riêng của nước ở 40C và trọng lượng riêng của
chất lỏng đó
1

d) Chưa có đáp án chính xác.
7

Một loại dầu có tỉ trọng ρ = 0,75 thì khối lượng riêng bằng:
a) 750 N/m3

B
(1)

b) 750 kg/m3
c) 750. 9,81 N/m3
d) 750. 9,81 kg/m3
8

Mô đun đàn hồi thể tích K của chất lỏng:
a) Là nghịch đảo của hệ số nén.

D
(1)

b) Có trị số nhỏ khi chất lỏng dễ nén.
c) Có đơn vị là N/m2
d) Cả 3 câu kia đều đúng
9

Hệ số nén  p của chất lỏng được tính theo công thức:
a) β p 
b) β p 

dV 1
V0 dp

c) β p 
d) β p 

dV 1
V0 dp

V
dp
dV0

V 1
dV0 dp

10 Hệ số dãn nở  T của chất lỏng được tính theo công thức:
a) β T 
b) β T 

dV 1
V0 dT

B
(1)

dV 1
V0 dT

c) β T 
d) β T 

A
(1)

V
dT
dV0

V 1
dV0 dT

11 Hệ số nén của một chất lỏng thể hiện:
a) Tính thay đổi thể tích theo nhiệt độ của chất lỏng.

B
(1)

b) Biến thiên của thể tích tương đối khi biến thiên áp suất bằng 1.
c) Công sinh ra khi biến thiên tương đối của thể tích bằng 1.
d) Cả 3 đáp án kia đều đúng.
12 Tính giãn nở của chất lỏng:
a) Tính thay đổi thể tích tương đối của chất lỏng.

B
(1)

b) Tính t...
MÔN KỸ THUẬT THỦY KHÍ
Chương 1: Tính chất vật lý cơ bản. (40 câu)
tt Câu hỏi và đáp án Đáp án
(trọng số điểm)
1
Các nghiên cứu của môn kỹ thuật thuỷ khí được thực hiện cho:
a) Lưu chất trong điều kiện không bị nén.
b) Chất khí trong điều kiện không bị nén.
c) Chất lỏng.
d) Cả 3 đáp án kia đều đúng.
D
(1)
2
Trong thuỷ khí học người ta áp dụng các phương pháp nghiên cứu:
a) Mô hình hoá.
b) Dùng các đại lượng trung bình.
c) Dùng các đại lượng vô cùng nhỏ.
d) Các đáp án kia đều đúng.
D
(1)
3
Câu nào sau đây sai:
a) Chất lỏng mang hình dạng bình chứa nó
b) Chất lỏng bị biến dạng khi chịu lực kéo
c) Môđun đàn hồi thể tích của không khí lớn hơn của nước
d) Hệ số nén của không khí lớn hơn của nước
C
(1)
4
Trọng lượng riêng của chất lỏng là:
a) Trọng lượng của một đơn vị khối lượng chất lỏng.
b) Khối lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng.
c) Trọng lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
d) Khối lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
C
(1)
5
Khối lượng riêng của chất lỏng là:
a) Khối lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
b) Khối lượng của một đơn vị khối lượng chất lỏng.
c) Khối lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng.
d) Trọng lượng của một đơn vị thể tích chất lỏng.
A
(1)
6
Tỷ trọng của một loại chất lỏng là:
a) Tỷ số giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng của chất lỏng đó.
b) Tỷ số giữa trọng lượng riêng của chất lỏng đó và trọng lượng riêng
của nước ở 4
0
C
c) Tỷ số giữa trọng lượng riêng của nước ở 4
0
C và trọng lượng riêng của
chất lỏng đó
B
(1)
1
Ngân hàng câu hỏi thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi thủy khí - Người đăng: phamnamtruc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi thủy khí 9 10 231