Ktl-icon-tai-lieu

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ 2

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4908 lần   |   Lượt tải: 10 lần
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ II
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ II
NĂM HỌC 2012- 2013
I. YÊU CẦU CÁC NỘI DUNG CẦN ĐÁNH GIÁ
1. LÝ THUYẾT: 50 câu
1.1. Lý thuyết Maxwell – Sóng điện từ
1.2. Quang học sóng
1.3. Thuyết tương đối
1.4. Lý thuyết lượng tử
1.5. Nguyên tử - Hạt nhân
1.6. Vật liệu – Công nghệ vật liệu
2. QUANG HỌC SÓNG: 50 câu
2.1. Giao thoa Yâng
- Tính khoảng vân
- Tính bước sóng
- Tính vị trí của vân sáng
- Tính vị trí của vân tối
- Tính độ dịch chuyển của hệ thống vân
- Tính chiết suất
2.2. Nêm – vân tròn Newtơn
- Tính bề dầy của nêm ứng với vân tối và vân sáng (Nêm không khí, nêm nước, thủy tinh...)
- Tính vị trí của vân sáng, vân tối
- Tính góc nghiêng của nêm
- Tính chiết suất của chất làm nêm
- Tính bán kính cong của thấu kính
- Tính bán kính của vân sáng và vân tối
- Tính bước sóng
2.3. Bản mỏng có bề dầy không đổi
- Tính bề dầy của bản mỏng đối với vân sáng và vân tối
- Tính chiết suất....
2.4. Hiện tượng nhiễu xạ
3. CƠ TƯƠNG ĐỐI - LƯỢNG TỬ: 30 câu
3.1. Cơ tương đối
3.2. Lượng tử
4. HIỆU ỨNG CÔMPTƠN: 30 câu
- Tính độ tăng bước sóng
- Tính góc tán xạ
- Tính động lượng của elêctron
- Tính động năng của elêctron
- Tính bước sóng, tần số, năng lượng của phôtôn tới
- Tính bước sóng, tần số, năng lượng của phôtôn tán xạ
- Tính góc bay ra của elêctron so với phương của phôtôn tới
5. HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN: 30 câu
- Điều kiện để xẩy ra hiệu ứng quang điện
- Tính công thoát của elêctron
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - KHOA KHCB - BỘ MÔN VẬT LÝ

1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ II
- Tính động năng ban đầu cực đại của elêctron
- Tính hiệu điện thế hãm
- Tínhvận tốc, động năng của elêctron khi đến Anốt.
- Hiệu điện thế giữa hai cực của tế bào quang điện.
- Tính tần số, bước sóng của phôtôn tới.
- Hiệu suất lượng tử.
6. Phân bố chương trình trong bài thi: Tổng 20 câu
- Lý thuyết 3 điểm: 6 câu, mỗi chương 1 câu
- Bài tập: - Quang học sóng: 3 câu
- Nhiễu xạ: 1 câu
- Tương đối- lượng tử: 3 câu
- Quang điện: 3 câu
- Cômptơn: 4 câu
II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ II
1. LÝ THUYẾT: 50 CÂU
1. Chọn câu định nghĩa đúng: về dòng điện dịch
A. Dòng điện dịch là dòng chuyển dịch của các hạt mang điện.
B. Dòng điện dịch là dòng điện tương đương với điện trường biến đổi theo thời gian về phương diện sinh
ra từ trường.
C. Dòng điện dịch là dòng chuyển dịch của các hạt mang điện qua tụ điện.
D. Dòng điện dịch là khái niệm chỉ sự biến đổi của điện trường giữa 2 bản tụ.
2. Chọn phương án đúng:
A. Điện trường xoáy là do từ trường biến thiên sinh ra.
B. Điện trường xoáy là do từ tr...
NGÂN HÀNG CÂU HI VT LÝ II
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGHIP - KHOA KHCB - B MÔN VT LÝ
1
NGÂN HÀNG CÂU HI VT LÝ II
NĂM HC 2012- 2013
I. YÊU CU CÁC NI DUNG CN ĐÁNH GIÁ
1. LÝ THUYT: 50 câu
1.1. Lý thuyết Maxwell – Sóng đin t
1.2. Quang hc sóng
1.3. Thuyết tương đối
1.4. Lý thuyết lượng t
1.5. Nguyên t - Ht nhân
1.6. Vt liu – Công ngh vt liu
2. QUANG HC SÓNG: 50 câu
2.1. Giao thoa Yâng
- Tính khong vân
- Tính bước sóng
- Tính v trí ca vân sáng
- Tính v trí ca vân ti
- Tính độ dch chuyn ca h thng vân
- Tính chiết sut
2.2. Nêm – vân tròn Newtơn
- Tính b dy ca nêm ng vi vân ti và vân sáng (Nêm không khí, nêm nước, thy tinh...)
- Tính v trí ca vân sáng, vân ti
- Tính góc nghiêng ca nêm
- Tính chiết sut ca cht làm nêm
- Tính bán kính cong ca thu kính
- Tính bán kính ca vân sáng và vân ti
- Tính bước sóng
2.3. Bn mng có b dy không đổi
- Tính b dy ca bn mng đối vi vân sáng và vân ti
- Tính chiết sut....
2.4. Hin tượng nhiu x
3. CƠ
TƯƠNG ĐỐI - LƯỢNG T: 30 câu
3.1. Cơ tương đối
3.2. Lượng t
4. HIU NG CÔMPTƠN: 30 câu
- Tính độ tăng bước sóng
- Tính góc tán x
- Tính động lượng ca elêctron
- Tính động năng ca elêctron
- Tính bước sóng, tn s, năng lượng ca phôtôn ti
- Tính bước sóng, tn s, năng lượng ca phôtôn tán x
- Tính góc bay ra ca elêctron so vi phương ca phôtôn ti
5. HIU NG QUANG ĐI
N: 30 câu
- Điu kin để xy ra hiu ng quang đin
- Tính công thoát ca elêctron
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ 2 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẬT LÝ 2 9 10 270