Ktl-icon-tai-lieu

Ngân Hàng Đề Thi Học Phần Giải Tích 1

Được đăng lên bởi hoangtanptit-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI MÔN HỌC, HỌC PHẦN

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: GIẢI TÍCH 1

Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày /04/2006
DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THỜI GIAN : 120 phút
MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1,

một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)

A. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I)

1. Tìm miền xác định và vẽ đồ thị hàm số f ( x)  2 

x
.
x

2. Tính đạo hàm của hàm số y  (sin x  x)(x3  ln x) .
3. Tính đạo hàm của hàm số y  sin( x3  x 2 ) .

 x2 
4. Tính đạo hàm của hàm số y  ln 
 .
 x2
5. Tính đạo hàm của hàm số y  sin  ln(cos x )  .





6. Tính đạo hàm của hàm số y  ln esin x  x .





7. Tính đạo hàm của hàm số y  ln x  x 2  1 .





8. Tính đạo hàm của hàm số y  arctg x 2  e x .
9. Cho hàm số y  f ( x )  2 x  1 , tính đạo hàm f '(5) .
10. Tính tích phân sau

I 

cotg x
dx .
sin x

11. Tính tích phân sau

I 

1  sin 2 x
dx .
sin 2 x

1

tg x
dx .
cos x

I 

12. Tính tích phân sau

3

I

13. Tính tích phân sau

 x arctg xdx .
0
x

e2

I 

14. Tính tích phân sau

16  e

x

dx .

ln 2

I

15. Tính tích phân sau

e x  1dx .


0
e

I 

16. Tính tích phân sau

1

ln x
dx .
x 1  ln x
1  earctg x
dx .
1  x2

17. Tính tích phân sau

I 

18. Tính tích phân sau

I   xe  x dx .

19. Tính

d cos x sin x
dx
dt 1
x2

2

t

e2

20. Tính tích phân sau

dx

 x ln x
e

B. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II)
1. Tìm giới hạn

L  lim( x  2) cotg 3( x  2) .

2. Tìm giới hạn

L  lim

3. Tìm giới hạn

x 2

ln x
.
x 1 x  x  2
2

L  lim 1  cos x 

tg x

.

x 0

4. Tìm giới hạn

L  lim
x 0

5. Tìm giới hạn



1
2x x
xe
.



1 
 1
L  lim   4 x  .
x 0  4 x e  1 

2

x3
x 0 x  sin x

6. Tìm giới hạn

L  lim

7. Tìm giới hạn

1 
 1
L  lim 
 
x 0  sin 3x 3x 
3

1  x 2  4 1  2x
.
x  x2

8. Tìm giới hạn sau

lim

9. Tìm giới hạn sau

1
sin
lim( x  cos x ) 2 x
x 0

x 0

10. Tìm giới hạn sau lim

x 0

11. Cho hàm số

.

cos x  3 cos x
.
sin 2 x

 ln( x  1)  ln(1  x )

f ( x)  
x

a

khi x  1, x  0
khi x  0

Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại x  0 .
 e ax  ebx

f ( x)  
x
c


12. Cho hàm số

khi x  0
khi x  0

Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 .

1
 2
 x sin
13. Cho hàm số f ( x )  
x
 0
tìm f '(0) .

khi x  0

. Hàm số có khả vi...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG RA ĐỀ THI MÔN HỌC, HỌC PHẦN
Độc lập - Tự doHạnh phúc
NGÂN HÀNG Đ THI
n: GIICH 1
Ban hành kèm theo Quyết định s: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc
Học vin Công nghệ Bưu chính vin thông ký ny /04/2006
DÙNG CHO ĐÀO TO HĐI HỌC T XA NGÀNH ĐIN TỬ VIN TNG CÔNG NGH THÔNG TIN
THI GIAN : 120 phút
MỖI Đ 4 CÂU
( mt câu loại 1, mt câu loại 2, mt câu loi 3 và mt câu loi 4)
A. CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I)
1. Tìm miền xác định và vẽ đồ thị hàm số
( ) 2
x
f x
x
.
2. Tính đạo hàm của hàm số
3
(sin )( ln )
y x x x x
.
3. Tính đạo hàm của hàm số
3 2
sin( )
y x x
.
4. Tính đạo hàm của hàm số
2
ln
x
y
x
.
5. Tính đạo hàm của hàm số
sin ln(cos )
y x
.
6. Tính đạo hàm của hàm số
sin
ln
x
y e x
.
7. Tính đạo hàm của hàm số
2
ln 1
y x x
.
8. Tính đạo hàm của hàm số
2
arctg
x
y x e
.
9. Cho hàm số
( ) 2 1
y f x x
, tính đạo hàm
'(5)
f
.
10. Tính tích phân sau
cotg
sin
x
I dx
x
.
11. Tính tích phân sau
2
1 sin 2
sin
x
I dx
x
.
Ngân Hàng Đề Thi Học Phần Giải Tích 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân Hàng Đề Thi Học Phần Giải Tích 1 - Người đăng: hoangtanptit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngân Hàng Đề Thi Học Phần Giải Tích 1 9 10 531