Ktl-icon-tai-lieu

Ngành nấm bất toàn

Được đăng lên bởi chanbong-org-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m10070

1

Ngành phụ Nấm Bất Toàn
(Deuteromycotina = lớp
Deuteromycetes)∗
Nguyễn Văn Bá
This work is produced by Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam and licensed under the
Creative Commons Attribution License †

Tóm tắt nội dung
Đây là tài liệu về ngành phụ nấm bất toàn

1 Giới thiệu chung
Ngành phụ Deuteromycotina gồm một hệ thống các nhóm nấm bị thiếu hoặc không phát hiện được những
đặc điểm của nấm hoàn chỉnh (tiếp hợp, nang hoặc đảm); những nấm này không mang bào tử tiếp hợp
(zygospore), bào tử nang (ascospore), hoặc bào tử đảm (bào tử đính thứ sinh - basidiospore). Nấm này
thiếu giai đoạn sinh sản hữu tính trong vòng đời nên người ta gọi chung là nấm không hoàn chỉnh hay “Nấm
bất toàn” (Imperfect fungi). Các cá thể chỉ sinh sản bằng hình thức vô tính, chủ yếu là bằng bào tử đính
(conidia) phát triển trên cuống bào tử đính (conidiophores).
Sutton (1973) đề nghị Deuteromycotina như "là một tập hợp các kiểu nấm sinh sản bằng bào tử với dạng
không hợp nhân bởi sự giảm nhiễm"
1.1 Đặc điểm chung
- Deuteromycotina được mô tả bởi trên 15.000 loài (Ainsworth, 1973) phần lớn sống trên cạn; Một số lớn
nấm bất toàn thuỷ sinh (Alatospora, Tricladium, Pyricularia) tìm thấy trong cả môi trường biển và nước
ngọt, đa số các cá thể hoại sinh hoặc ký sinh, là nguyên nhân gây một số bệnh trên thực vật và động vật.
- Ngoại trừ dạng đơn bào giống như nấm men của Blastomycetes, hầu hết tất cả Deuteromycotina còn
lại đều có hệ khuẩn ty (mycelium) thật, gồm có sự phát triển sợi, phân nhánh và vách ngăn sợi nấm (hypha)
- Hệ sợi nấm thường có gian bào hoặc nội bào và mỗi tế bào chứa nhiều nhân.
- Vách ngăn trên tất cả các loài được khảo sát hầu như giống với Ascomycotina,có một lỗ thông giữa mỗi
vách.
- Hoàn toàn không có sinh sản hữu tính, sinh sản chủ yếu bằng dạng bào tử đặc biệt là bào tử đính
(conidia); Bào tử là bào tử đính bất động, phát triển bên ngoài cuống bào tử đính, về phần này thì
Deuteromycotina giống như Ascomycotina. Bào tử đính có hình dạng, kích thước, màu sắc thay đổi. . . nó
có thể trong suốt hoặc có màu sắc thay đổi, đơn nhân hoặc đa nhân, có vách ngăn ngang, dọc hoặc không;
∗ Version

1.2: Dec 27, 2011 5:40 pm GMT+7

† Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m10070

2

Nó có thể có hình trứng (oval), thuôn dài, hình cầu, dạng sao, dạng hơi cong, dạng sợi, hình đĩa, dạng cuộn
xoắn hay những dạng khác.
- Bào tử đính được sinh trực tiếp từ cuốn...
Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam module: m10070 1
Ngành phụ Nấm Bất Toàn
(Deuteromycotina = lớp
Deuteromycetes)
Nguyễn Văn
This work is produced by Thu vien Hoc Lieu Mo Viet Nam and licensed under the
Creative Commons Attribution License
Tóm tắt nội dung
Đây tài liệu về ngành ph nấm bất toàn
1 Giới thiệu chung
Ngành ph Deuteromycotina gồm một hệ thống các nhóm nấm bị thiếu hoặc không phát hiện được những
đặc điểm của nấm hoàn chỉnh (tiếp hợp, nang hoặc đảm); những nấm này không mang bào tử tiếp hợp
(zygospore), bào tử nang (ascospore), hoặc bào tử đảm (bào tử đính thứ sinh - basidiospore). Nấm y
thiếu giai đoạn sinh sản hữu tính trong vòng đời nên người ta gọi chung nấm không hoàn chỉnh hay “Nấm
bất toàn” (Imperfect fungi). Các thể chỉ sinh sản bằng hình thức vô tính, chủ yếu bằng bào tử đính
(conidia) phát triển trên cuống bào tử đính (conidiophores).
Sutton (1973) đề nghị Deuteromycotina như "là một tập hợp các kiểu nấm sinh sản bằng bào tử với dạng
không hợp nhân bởi sự giảm nhiễm"
1.1 Đặc điểm chung
- Deuteromycotina được tả bởi trên 15.000 loài (Ainsworth, 1973) phần lớn sống trên cạn; Một số lớn
nấm bất toàn thuỷ sinh (Alatospora, Tricladium, Pyricularia) tìm thấy trong cả môi trường biển và nước
ngọt, đa số các thể hoại sinh hoặc sinh, nguyên nhân gây một số bệnh trên thực vật và động vật.
- Ngoại trừ dạng đơn bào giống như nấm men của Blastomycetes, hầu hết tất cả Deuteromycotina còn
lại đều hệ khuẩn ty (mycelium) thật, gồm sự phát triển sợi, phân nhánh và vách ngăn sợi nấm (hypha)
- Hệ sợi nấm thường gian bào hoặc nội bào và mỗi tế bào chứa nhiều nhân.
- Vách ngăn trên tất cả các loài được khảo sát hầu như giống với Ascomycotina,có một lỗ thông giữa mỗi
vách.
- Hoàn toàn không sinh sản hữu tính, sinh sản ch yếu bằng dạng bào tử đặc biệt bào tử đính
(conidia); Bào tử là bào tử đính bất động, phát triển bên ngoài cuống bào tử đính, về phần này thì
Deuteromycotina giống như Ascomycotina. Bào tử đính hình dạng, kích thước, màu sắc thay đổi. . .
thể trong suốt hoặc màu sắc thay đổi, đơn nhân hoặc đa nhân, vách ngăn ngang, dọc hoặc không;
Version 1.2: Dec 27, 2011 5:40 pm GMT+7
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://voer.edu.vn/content/m10070/1.2/
Ngành nấm bất toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngành nấm bất toàn - Người đăng: chanbong-org-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ngành nấm bất toàn 9 10 37