Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu áp dụng hệ thống mô hình 3D MM5CMAQ đánh giá ảnh hưởng

Được đăng lên bởi Lê Trà
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2353 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LOGO

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG
HỆ THỐNG MÔ HÌNH 3D MM5-CMAQ
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIẾM
KHÔNG KHÍ ĐẾN SỨC KHỎE
KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GVHD: TS.Lê Hoàng Nghiêm
SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang 90702554
Lê Nguyễn Thanh Trà
Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường

90702567
1

NỘI DUNG ĐỀ TÀI

1

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3

ÁP DỤNG MÔ HÌNH

4

KẾT QUẢ

5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường

2

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Áp dụng công cụ mô
hình đánh giá tình
trạng ô nhiễm không
khí xung quanh ở khu
vực thành phố Hồ
Chí Minh từ đó đánh
giá mức độ ảnh
hưởng của không khí ô
nhiễm đến sức khỏe
người dân tại khu vực
này.

PHẠM VI ĐỀ TÀI
- Khu vực nghiên cứu: Thành
phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng nghiên cứu:
ozone quang hóa, CO, NOx,
SO2
- Công cụ: mô hình khí tượng
MM5 và mô hình chất lượng
không khí CMAQ
- Khoảng thời gian mô hình
hóa: TP HCM ô nhiễm nặng
khói quang hóa vào mùa khô
từ 03/01 đến 12/01 năm 2006.

Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường

PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

- Phương pháp thu
thập và chuẩn bị số
liệu
- Phương pháp mô
hình hóa
- Phương pháp tổng
hợp, phân tích và đánh
giá

3

GIÓ

O3

SO2

MƯA
HIỆN TƯỢNG ĐẢO NHIỆT

CÁC CHẤT Ô NHIỄM
KHÔNG KHÍ TRONG
NGHIÊN CỨU

ĐỊA HÌNH
CÂY XANH

Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường

NOX

CO

 Click to edit Master text styles
 Second level
 Third level
• Fourth MÔ
level HÌNH
– Fifth
level
được
áp dụng

Mô hình khí tượng

Mô hình chất lượng

MM5 mô phỏng các

không khí CMAQ
mô phỏng, dự báo các
quá trình biến đổi hóa
học, lan truyền và lắng
đọng của các chất ô
nhiễm trong khí quyển

quá trình vật lý của khí
quyển

Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường

5

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ AQI
Dưa theo Quyết định số 878 /QĐ-TCMT và QCVN
05:2009/BTNMT tiến hành tính AQI như sau:
 AQI theo giờ: AQIh = max(AQIhx)

 AQI theo ngày: AQId = max(AQIdx)

Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường

6

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ AQI
Khoảng giá
trị AQI
0 – 50
51 – 100
101 – 200

Chất
lượng
Click
không khí

to edit Ảnh
Master
text
hưởng sức
khỏestyles
 Second Không
levelảnh hưởng đến sức khỏe
Tốt

 Third level
Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên

Trung bình • Fourth level
ngoài
– Fifth level
Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở bên
Kém
ngoài

201 – 300

Xấu

Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người
khác hạn chế ở bên ngoài

Trên 300

Nguy hại

Mọi người nên ở trong nhà

Màu
Xanh
Vàng
Da cam
Đỏ
Nâu

(Nguồn : Quyết định số 878 /QĐ-TCMT)
Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường

7

Chuẩn bị
-

Khu vực mô hình

Thỏa mãn điều kiện biên

-

Thời gi...
LOGO
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG
HỆ THỐNG MÔ HÌNH 3D MM5-CMAQ
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA Ô NHIẾM
KHÔNG KHÍ ĐẾN SỨC KHỎE
KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành Quản Lý Môi Trường 1
GVHD: TS.Lê Hoàng Nghiêm
SVTH: Nguyễn Thị Thùy Trang 90702554
Lê Nguyễn Thanh T 90702567
Nghiên cứu áp dụng hệ thống mô hình 3D MM5CMAQ đánh giá ảnh hưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu áp dụng hệ thống mô hình 3D MM5CMAQ đánh giá ảnh hưởng - Người đăng: Lê Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nghiên cứu áp dụng hệ thống mô hình 3D MM5CMAQ đánh giá ảnh hưởng 9 10 179