Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí H2S cho các quá trình lọc dầu và chế biến khí

Được đăng lên bởi buingocthang0811
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 2408 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN HÓA HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIIC

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU XỬ LÝ KHÍ H2S
CHO CÁC QUÁ TRÌNH LỌC DẦU VÀ CHẾ BIẾN KHÍ
Đề tài cấp Bộ Công Thương -2010

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

8336
Hà Nội, 12/2010

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Cơ quan công tác

PGS.TS

Viện HHCN VN

1

Vũ Thị Thu Hà

2

Phạm Thị Nam Bình

ThS

Viện HHCN VN

3

Đỗ Thanh Hải

TS

Viện HHCN VN

4

Đỗ Mạnh Hùng

KS

Viện HHCN VN

5

Nguyễn Thị Phương Hòa

ThS

Viện HHCN VN

6

Gilbert SAPALY

KTV

IRCELyon

MỤC LỤC
TT

1.1.

Nội dung nghiên cứu

Trang

MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

3

Giới thiệu chung về H2S

3

1.1.1. Tính chất hóa lý

3

1.1.2. Tác động của H2S đến con người và môi trường

4

1.1.3. Ảnh hưởng của H2S tới các quá trình công nghiệp

5

1.1.4. Các nguồn phát sinh H2S

8

1.2.

Các phương pháp xử lý H2S

9

1.3.

Một số phương pháp loại bỏ H2S trong hỗn hợp khí ứng dụng
rộng rãi trên thế giới

12

1.4.

Vật liệu rắn xử lý khí H2S

20

1.4.1. Cấu trúc vật liệu

20

1.4.2. γ- Al2O3 với vai trò là chất mang và chất tạo khung đỡ

23

1.4.3. Tái sinh vật liệu đã qua sử dụng

26

Kết luận rút ra từ việc tổng quan tài liệu

30

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM

31

2.1.

Hóa chất, dụng cụ và thiết bị

31

2.2.

Thực nghiệm

33

1.5.

2.2.1. Tổng hợp chất mang oxit nhôm

33

2.2.2. Tổng hợp vật liệu CuO-ZnO/Al2O3

34

2.2.3. Nghiên cứu khả năng xử lý khí H2S của vật liệu tổng hợp được

36

2.3.

Các phương pháp đặc trưng vật liệu tổng hợp được

37

2.3.1. Nhiễu xạ tia X

37

2.3.2. Phân tích nhiệt trọng lượng - nhiệt vi phân

37

2.3.3.

Xác định diện tích bề mặt riêng, thể tích lỗ xốp và kích thước
mao quản theo phương pháp BET

2.3.4. Kính hiển vi điện tử truyền qua TEM

3.1.

37
37

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

39

TỔNG HỢP VẬT LIỆU XỬ LÝ LƯU HUỲNH

38

3.1.1. Tổng hợp chất mang oxit nhôm

38

3.1.2. Nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu muối kẽm và đồng

38

3.1.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ CuO/ZnO trong vật liệu

41

3.1.4.

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng của CuO + ZnO trong
vật liệu

42

3.1.5. Nghiên cứu quá trình xử lý nhiệt cho vật liệu

45

3.1.6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp điều chế

47

3.2.

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XỬ LÝ LƯU HUỲNH

55

3.2.1. Đánh giá độ ổn địnhcủa quy trình

55

3.2.2.

56

Các đặc trưng tính chất của sản phẩm

3.3.

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XỬ LÝ H2S CỦA VẬT LIỆU

58

3.3.1.

Nghiên ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng hấp thu lưu
huỳnh của vật liệu

59

3.3.2.

...
B CÔNG THƯƠNG
VIN HÓA HC CÔNG NGHIP VIT NAM
VIIC
NGHIÊN CU CH TO VT LIU X LÝ KHÍ H
2
S
CHO CÁC QUÁ TRÌNH LC DU VÀ CH BIN KHÍ
Đề tài cp B Công Thương -2010
Ch nhim đề tài: PGS.TS. Vũ Th Thu Hà
8336
Hà Ni, 12/2010
nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí H2S cho các quá trình lọc dầu và chế biến khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí H2S cho các quá trình lọc dầu và chế biến khí - Người đăng: buingocthang0811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí H2S cho các quá trình lọc dầu và chế biến khí 9 10 526