Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Anh Quang
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khái niệm QTGD
Quá trình GD là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức chặt chẽ của nhà GD với
người được GD thông qua con đường dạy học và các biện pháp GD chuyên biệt khác
nhằm hình thành và phát triển những quan điểm, thế giới quan khoa học, niềm tin, lý
tưởng, thái độ, phẩm chất kỹ năng, kỹ xảo và hành vi, thói quen đạo đức.
- Khi đi vào phân tích khái niệm QTGD, chúng ta phải chú ý tới tính 2 mặt của nó:
+ Mặt chủ đạo của nhà GD: Nhà GD thực hiện vai trò chủ đạo của mình thông qua
việc định hướng mục đích GD, lựa chọn ND, các PPGD, thống nhất các yếu tố của
QTGD.
+ Mặt chủ động, tự giác của người được GD: Người GD không tiếp nhận QTGD
một cách thụ động, máy móc, trái lại, họ đáp ứng các tác động GD thông qua hoạt
động tích cực của bản thân, chủ động chuyển hóa những yêu cầu GD thành những
năng lực và phẩm chất cá nhân.
Qua đó ta thấy rằng QTGD muốn đạt được hiệu quả thì phải có sự kết hợp, thống
nhất giữa 2 mặt hoạt động trên.
- QTGD được thực hiện ở gia đình, nhà trường và XH.
2. Cấu trúc của QTGD
- Mục đích GD
- Nhà GD
- Học sinh
- Nội dung GD
- Phương pháp GD
- Kết quả GD.
3. Bản chất của QTGD
- Nét bản chất của QTGD là một quá trình tổ chức cuộc sống, các loại hoạt động và
giao lưu phong phú, qua đó làm cho người được GD ý thức đúng đắn và sâu sắc về
nội dung chuẩn mực và ý nghĩa XH của việc thực hiện những chuẩn mực đó, giúp họ
tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn tích cực, có nhu cầu và thói quen hành động
đúng đắn trong các mối quan hệ XH, đồng thời giúp họ xây dựng ý thức và năng lực
xóa bỏ những tàn dư của các quan hệ cũ và khẳng định những quan hệ mới trong mọi
lĩnh vực của cuộc sống.
- QTGD nhất thiết phải chuyển hóa thành quá trình tự GD, có như vậy mới thể hiện
được đầy đủ sự tích cực của người được GD đối với những tác động của nhà GD.
4. Đặc điểm của QTGD
4.1. QTGD bao gồm tác động của rất nhiều nhân tố
Bao gồm cả nhân tố khách quan và chủ quan, bên ngoài và bên trong… Đó là ảnh
hưởng của các sự kiện kinh tế- chính trị, pháp chế- hành chính, tư tưởng- văn hóa,
tâm lý- tập quán… của XH, đoàn thể đang từng ngày từng giờ tác động đến sự hình
thành và phát triển nhân cách học sinh. Ngay trong nội bộ nhà trường cũng có rất
nhiều tác động ảnh hưởng đến tâm lý học sinh: Giáo viên, nhân viên, bạn bè, tập thể,
quy chế, cơ sở vật chất…
4.2. QTGD đòi hỏi thời gian lâu dài mới thu được kết quả
Sở dĩ như vậy vì đó là niềm tin, tình cảm, là thói quen, là động cơ, là hệ thống những
hành động và hành vi. Những phẩm chất nhân cách mới chỉ được hìn...
1. Khái niệm QTGD
Quá trình GD là quá trình tác động có mục đích, có tổ chức chặt chẽ của nhà GD với
người được GD thông qua con đường dạy học và các biện pháp GD chuyên biệt khác
nhằm hình thành và phát triển những quan điểm, thế giới quan khoa học, niềm tin, lý
tưởng, thái độ, phẩm chất kỹ năng, kỹ xảo và hành vi, thói quen đạo đức.
- Khi đi vào phân tích khái niệm QTGD, chúng ta phải chú ý tới tính 2 mặt của nó:
+ Mặt chủ đạo của nhà GD: Nhà GD thực hiện vai trò chủ đạo của mình thông qua
việc định hướng mục đích GD, lựa chọn ND, các PPGD, thống nhất các yếu tố của
QTGD.
+ Mặt chủ động, tự giác của người được GD: Người GD không tiếp nhận QTGD
một cách thụ động, máy móc, trái lại, họ đáp ứng các tác động GD thông qua hoạt
động tích cực của bản thân, chủ động chuyển hóa những yêu cầu GD thành những
năng lực và phẩm chất cá nhân.
Qua đó ta thấy rằng QTGD muốn đạt được hiệu quả thì phải có sự kết hợp, thống
nhất giữa 2 mặt hoạt động trên.
- QTGD được thực hiện ở gia đình, nhà trường và XH.
2. Cấu trúc của QTGD
- Mục đích GD
- Nhà GD
- Học sinh
- Nội dung GD
- Phương pháp GD
- Kết quả GD.
3. Bản chất của QTGD
- Nét bản chất của QTGD là một quá trình tổ chức cuộc sống, các loại hoạt động và
giao lưu phong phú, qua đó làm cho người được GD ý thức đúng đắn và sâu sắc về
nội dung chuẩn mực và ý nghĩa XH của việc thực hiện những chuẩn mực đó, giúp họ
tích lũy những kinh nghiệm thực tiễn tích cực, có nhu cầu và thói quen hành động
đúng đắn trong các mối quan hệ XH, đồng thời giúp họ xây dựng ý thức và năng lực
xóa bỏ những tàn dư của các quan hệ cũ và khẳng định những quan hệ mới trong mọi
lĩnh vực của cuộc sống.
- QTGD nhất thiết phải chuyển hóa thành quá trình tự GD, có như vậy mới thể hiện
được đầy đủ sự tích cực của người được GD đối với những tác động của nhà GD.
4. Đặc điểm của QTGD
4.1. QTGD bao gồm tác động của rất nhiều nhân tố
Bao gồm cả nhân tố khách quan và chủ quan, bên ngoài và bên trong… Đó là ảnh
hưởng của các sự kiện kinh tế- chính trị, pháp chế- hành chính, tư tưởng- văn hóa,
tâm lý- tập quán… của XH, đoàn thể đang từng ngày từng giờ tác động đến sự hình
thành và phát triển nhân cách học sinh. Ngay trong nội bộ nhà trường cũng có rất
nhiều tác động ảnh hưởng đến tâm lý học sinh: Giáo viên, nhân viên, bạn bè, tập thể,
quy chế, cơ sở vật chất…
4.2. QTGD đòi hỏi thời gian lâu dài mới thu được kết quả
Sở dĩ như vậy vì đó là niềm tin, tình cảm, là thói quen, là động cơ, là hệ thống những
hành động và hành vi. Những phẩm chất nhân cách mới chỉ được hình thành sau khi
người học đã trải qua một thời kỳ nhận thức, thể nghiệm, tập luyện và cả đấu tranh
trong cuộc sống nữa.
4.3. QTGD bao giờ cũng mang tính cụ thể, biến dạng theo từng cá nhân người được
GD và theo từng tình huống GD riêng biệt
Nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khoa học - Người đăng: Anh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học 9 10 177