Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM BẨN VỈA SẢN PHẨM TẠI BỒN TRŨNG CỬU LONG DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHÊNH ÁP VÀ ĐỘ THẤM

Được đăng lên bởi Bảo Ngọc Là EM
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM BẨN VỈA SẢN
PHẨM TẠI BỒN TRŨNG CỬU LONG DO ẢNH HƯỞNG
CỦA SỰ CHÊNH ÁP VÀ ĐỘ THẤM
THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION DAMAGE IN
CUU LONG BASIN DUE TO THE PRESSURE GRADIENT AND
PERMEABILITY
Đỗ Văn Khạnh, Lê Đắc Hoá *, Lê Phước Hảo**
* Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu Khí Việt (PVD), Việt Nam
** Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí, Đại Học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TÓM TẮT
Ở Việt Nam, công nghệ khoan trên cân bằng được sử dụng ở hầu hết các giếng khoan dầu khí.
Trong quá trình khoan, dung dịch khoan xâm nhập làm nhiễm bẩn vỉa sản phẩm. Mức độ nhiễm bẩn
vỉa sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng dung dịch khoan, mức chênh áp và độ thấm của vỉa.
Báo cáo trình bày một số kết quả thực nghiệm mô phỏng sự tác động của dung dịch khoan Sildril lên
mẫu lõi đá có dải độ thấm đặc trưng cho tầng Mioxen thuộc bồn trũng Cửu Long. Các kết quả nghiên
cứu sẽ làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp hoàn thiện công nghệ khoan mở vỉa sản phẩm cho
bồn trũng Cửu Long trong thời gian tới.
ABSTRACT
In Viet Nam, almost wells have performed by overbalanced drilling. In drilling operation,
reservoirs are continuously affected by the drilling fluid invasion, which causes substantial formation
damage. This phenomenon largely depends on differential pressure and permeability of reservoir. The
laboratory tests have performed on Sildril mud system to evaluate rate of the formation damage. On
the base these results to tend solutions for improve the drilling operations in Cuu Long basin in the
coming time.
1. SỰ NHIỄM BẨN THÀNH HỆ TRONG
QUÁ TRÌNH KHOAN
Trong quá trình khoan thông thường, dung
dịch khoan gây nhiễm bẩn thành hệ do hiệu ứng
thấm lọc theo các cơ chế sau:
ƒ

Dung dịch khoan thấm sâu vào thành hệ.

ƒ

Sự xâm nhập các phần tử rắn trong dung
dịch khoan cũng như mùn khoan làm bít
nhét các lỗ hổng và khe nứt trong thành hệ.

Mức độ nhiễm bẩn thành hệ sẽ tăng nếu dung
dịch khoan ít phù hợp với tính chất của đất đá

tầng chứa và chất lưu vỉa, đặc biệt khi thành hệ
có độ thấm cao và mức chênh áp giữa cột dung
dịch khoan và vỉa càng cao.
Thể tích xâm nhập của dung dịch khoan vào
thành hệ tăng theo thời gian. Ngoài ra, muốn
giảm thiểu khả năng xâm nhập của dung dịch
vào thành hệ, người ta sử dụng mức chênh áp
(tĩnh và động) là tối thiểu đủ đảm bảo sự kiểm
soát giếng an toàn.
2. HỆ SỐ PHỤC HỒI ĐỘ THẤM
Có nhiều cách xác...
NGHIÊN CU THC NGHIM MC ĐỘ NHIM BN VA SN
PHM TI BN TRŨNG CU LONG DO NH HƯỞNG
CA S CHÊNH ÁP VÀ ĐỘ THM
THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE FORMATION DAMAGE IN
CUU LONG BASIN DUE TO THE PRESSURE GRADIENT AND
PERMEABILITY
Đỗ Văn Khnh, Lê Đắc Hoá *, Lê Phước Ho**
* Công ty Khoan và Dch v khoan du Khí Vit (PVD), Vit Nam
** Khoa K thut Địa cht & Du khí, Đại Hc Bách Khoa Tp. H Chí Minh, Vit Nam
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÓM TT
Vit Nam, công ngh khoan trên cân bng được s dng hu hết các giếng khoan du khí.
Trong quá trình khoan, dung dch khoan xâm nhp làm nhim bn va sn phm. Mc độ nhim bn
v
a sn phm ph thuc ch yếu vào cht lượng dung dch khoan, mc chênh áp và độ thm ca va.
Báo cáo trình bày mt s kết qu thc nghim mô phng s tác động ca dung dch khoan Sildril lên
mu lõi đá có di độ thm đặc trưng cho tng Mioxen thuc bn trũng Cu Long. Các kết qu nghiên
cu s làm cơ s cho vic đề xut nhng gii pháp hoàn thi
n công ngh khoan m va sn phm cho
bn trũng Cu Long trong thi gian ti.
ABSTRACT
In Viet Nam, almost wells have performed by overbalanced drilling. In drilling operation,
reservoirs are continuously affected by the drilling fluid invasion, which causes substantial formation
damage. This phenomenon largely depends on differential pressure and permeability of reservoir. The
laboratory tests have performed on Sildril mud system to evaluate rate of the formation damage. On
the base these results to tend solutions for improve the drilling operations in Cuu Long basin in the
coming time.
1. S NHIM BN THÀNH H TRONG
QUÁ TRÌNH KHOAN
Trong quá trình khoan thông thường, dung
dch khoan gây nhim bn thành h do hiu ng
thm lc theo các cơ chế sau:
Dung dch khoan thm sâu vào thành h.
S xâm nhp các phn t rn trong dung
dch khoan cũng như mùn khoan làm bít
nhét các l hng và khe nt trong thành h.
Mc độ nhim bn thành h s tăng nếu dung
dch khoan ít phù hp vi tính cht ca đất đá
tng cha và cht lưu va, đặc bit khi thành h
độ thm cao và mc chênh áp gia ct dung
dch khoan và va càng cao.
Th tích xâm nhp ca dung dch khoan vào
thành h tăng theo thi gian. Ngoài ra, mun
gim thiu kh năng xâm nh
p ca dung dch
vào thành h, người ta s dng mc chênh áp
(tĩnh và động) là ti thiu đủ đảm bo s kim
soát giếng an toàn.
2. H S PHC HI ĐỘ THM
Có nhiu cách xác định mc độ nhim bn
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM BẨN VỈA SẢN PHẨM TẠI BỒN TRŨNG CỬU LONG DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHÊNH ÁP VÀ ĐỘ THẤM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM BẨN VỈA SẢN PHẨM TẠI BỒN TRŨNG CỬU LONG DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHÊNH ÁP VÀ ĐỘ THẤM - Người đăng: Bảo Ngọc Là EM
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM BẨN VỈA SẢN PHẨM TẠI BỒN TRŨNG CỬU LONG DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CHÊNH ÁP VÀ ĐỘ THẤM 9 10 472