Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở Việt Nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1685 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

ĐẶT VẤN ĐỀ
Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh luôn là
mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Cho tới nay, đã có rất nhiều văn bản,
chỉ thị, quyết định do Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào
tạo ban hành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhằm tăng cường công tác y tế tại
các trường học [4], [5], [6], [7], [28], [47], [49], [51]. Cụng tác y tế trường
học đã và đang được các ngành các cấp, phụ huynh học sinh và nhân dân
quan tâm. Đặc biệt bên cạnh đó, nhiều tổ chức quan tâm đã và đang cú cỏc
chương trình dự án tài trợ nhằm nâng cao sức khỏe trường học như Quĩ Nhi
đồng liên hiệp quốc (UNICEF), Tổ chức y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế
giới (WB), tổ chức Plan tại Việt nam, Tổ chức mắt hột quốc tế v.v. [49]
Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư phát triển
giáo dục, coi “Giỏo dục là quốc sách hàng đầu’. Phát triển sự nghiệp giáo dục
là trách nhiệm không phải của riêng một cá nhân nào mà là của toàn xã hội.
Bên cạnh việc cải tiến các chương trình giáo dục, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
giáo viên, Nhà nước đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (trường lớp, bàn
ghế…), cung cấp trang thiết bị phù hợp theo lứa tuổi học sinh cho các trường
học. Tuy nhiên, cho đến nay y tế trường học còn nhiều vấn đề cần được quan
tâm [49], [51].
Theo báo cáo tổng hợp tình hình y tế trường học năm 2002 của Bộ Y tế,
chỉ có 44/61 tỉnh thành phố có báo cáo về y tế trường học, trong đó 40/61 tỉnh
thành có ban chỉ đạo cấp tỉnh theo hướng dẫn của liên Bộ Y Tế và Bộ Giáo
dục và Đào tạo, 30/61 tỉnh có văn bản liên ngành y tế – giáo dục hướng dẫn
các cấp thực hiện [51]. Chưa có tỉnh nào có đủ ban chỉ đạo y tế trường học
cấp huyện. Các hoạt động y tế trường học triển khai chưa nhiều, nơi có triển

2

khai cũng chỉ có một số nội dung như tạo phong trào xanh sạch đẹp, cung cấp
nước uống cho học sinh, các công trình vệ sinh có tiến bộ nhưng cũng chỉ đạt
khoảng 50% yêu cầu, công tác khám sức khoẻ định kỳ, quản lý hồ sơ sức
khoẻ hầu hết chưa thực hiện theo quy định. Toàn quốc chưa có số liệu chính
thức về các bệnh trường học như cận thị và cong vẹo cột sống ở học sinh [51]
Có nhiều khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện hoạt động YTTH chưa được
giải quyết như vấn đề đội ngũ cán bộ y tế trường học, kinh phí cho hoạt động
y tế trường học, trách nhiệm của mỗi ngành (Y tế và Giáo dục) chưa được
xác định rõ ràng, vấn đề bảo hiểm y tế học sinh chưa được cha mẹ học sinh và
các nhà trường quan tâm, cơ sở vật chất nhà trường nói chung và cơ sở vật
chất cho y t...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Công tác chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe cho học sinh luôn
mối quan tâm hàng đầu của toàn hội. Cho tới nay, đã có rất nhiều văn bản,
chỉ thị, quyết định do Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào
tạo ban hành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhằm tăng cường công tác y tế tại
các trường học [4], [5], [6], [7], [28], [47], [49], [51]. Cụng tác y tế trường
học đã đang được các ngành các cấp, phụ huynh học sinh nhân dân
quan tâm. Đặc biệt bên cạnh đó, nhiều tổ chức quan tâm đã đang cỏc
chương trình dự án tài trợ nhằm nâng cao sức khỏe trường học n Q Nhi
đồng liên hiệp quốc (UNICEF), Tổ chức y tế thế giới (WHO), Ngân hàng thế
giới (WB), tổ chức Plan tại Việt nam, Tổ chức mắt hột quốc tế v.v. [49]
Trong những năm qua Đảng N nước đã quan tâm đầu phát triển
giáo dục, coi “Giỏo dục là quốc sách hàng đầu’. Phát triển snghiệp giáo dục
trách nhiệm không phải của riêng một nhân nào mà là của toàn xã hội.
Bên cạnh việc cải tiến các chương trình giáo dục, đào tạo bồi ỡng đội ngũ
giáo viên, Nhà nước đã đầu xây dựng sở vật chất (trường lớp, bàn
ghế…), cung cấp trang thiết bị phù hợp theo lứa tuổi học sinh cho các trường
học. Tuy nhiên, cho đến nay y tế trường học còn nhiều vấn đề cần được quan
tâm [49], [51].
Theo báo cáo tổng hợp tình nh y tế trường học năm 2002 của Bộ Y tế,
chỉ có 44/61 tỉnh thành phố có báo cáo về y tế trường học, trong đó 40/61 tỉnh
thành ban chỉ đạo cấp tỉnh theo hướng dẫn của liên Bộ Y Tế BGiáo
dục Đào tạo, 30/61 tỉnh văn bản liên ngành y tế giáo dục ớng dẫn
các cấp thực hiện [51]. Chưa tỉnh nào đban chỉ đạo y tế trường học
cấp huyện. Các hoạt động y tế trường học triển khai chưa nhiều, nơi có triển
1
Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở Việt Nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở Việt Nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Nghiên cứu thực trạng công tác y tế trường học ở Việt Nam hiện nay và đề xuất mô hình quản lý 9 10 251