Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN

Được đăng lên bởi Dương Anh Đào
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU
VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN
ThS Bùi Văn Chanh, KS Đặng Thanh Bình
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thủy triều đại dương được tạo thành do sự kết hợp lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời
theo định luật gia tốc trọng trường của Newton. Lực ở tâm là kết quả của sự truyền lực của hệ
thống lực tác động giữa trái đất với mặt trăng và trái đất với mặt trời. Kết quả tổng hợp của các
lực tạo sự cân bằng lực của toàn bộ trái đất giữa các lực tác động với nhau.
Thủy triều có tác động lớn đến hoạt động kinh tế xã hội vùng cửa sông ven biển. Hiện
tượng thủy triều ảnh hưởng đến quá trình thoát lũ, xâm nhập mặn vùng cửa sông, tác động đến
các công trình cửa sông ven biển. Nắm bắt được diễn biến thủy triều giúp nhân dân chủ động
trong sản xuất muỗi, nuôi trồng thủy hải sản, giao thông. Ngoài ra dữ liệu thủy triều còn là cơ sở
để nghiên cứu, tính toán các đặc trưng về sóng, nước dâng, bồi lắng vùng cửa sông ve biển phục
vụ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
Ninh Thuận là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với 105 km bở biển, các hoạt động
diêm nghiệp, đánh bắt nôi trồng thủy hải sản phát triển, các công trình cửa sông ven biển lớn và
có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch khu vực ven bờ. Do đó nghiên cứu đặc điểm thủy triều
tỉnh Ninh Thuận có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hôi của tỉnh. Trong bài báo
này chúng tôi trình bày một số kết quả bước đầu về: “Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán
thủy triều vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận”.
2. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ TRIỀU CỦA MIKE 21
2.1. Cơ sở lý thuyết
MIKE 21 là mô hình 2 chiều dựa trên hệ phương trình với độ sâu trung bình, mô tả
chuyển động của mực nước s và vận tốc theo 2 chiều (vận tốc U và V) trên hệ tọa độ Decac.
Phương trình liên tục:

s 

 Uh  Vh  Fs
t x
y

(1)

Phương trình chuyển động theo 2 hướng:

s
U
U
s
g

U

U
U
V
 g  2 U U 2  V 2  ( K xx
)  ( K yy
)  FsU s
t
x
y
x C d
x
x
y
y

(2)

s
V
V
s
g

V

V
U
V
 g  2 V U 2  V 2  ( K xx
)  ( K yy
)  FsVs
t
x
y
x C d
x
x
y
y

(3)

trong đó: s là mực nước lên xuống;
h là tổng độ sâu mực nước;
C là hệ số Chezy;
Kxx và Kyy là hệ số xoáy nhớt;
Fs là nguồn;
Vs và Us là vận tốc ban đầu.
Kết quả của hệ phương trình trên có được từ một dạng khác của hệ phương trình sử dụng
ô lưới C so le và thuật toán hai bước với ẩn không hoàn toàn được gọi là ADI (Alternating
Direction Implicit). Bằng việc viết lại giới hạn đối lưu và ma sá...
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU
VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN
ThS Bùi Văn Chanh, KS Đặng Thanh Bình
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thủy triều đại dương được tạo thành do sự kết hợp lực hấp dẫn của mặt trăng và mặt trời
theo định luật gia tốc trọng trường của Newton. Lực tâm là kết quả của sự truyền lực của hệ
thống lực tác động giữa trái đất với mặt trăng trái đất với mặt trời. Kết quả tổng hợp của các
lực tạo sự cân bằng lực của toàn bộ trái đất giữa các lực tác động với nhau.
Thủy triều tác động lớn đến hoạt động kinh tế hội vùng cửa sông ven biển. Hiện
tượng thủy triều ảnh hưởng đến quá trình thoát lũ, xâm nhập mặn vùng cửa sông, c động đến
các công trình ca sông ven biển. Nắm bắt được diễn biến thủy triều giúp nhân dân chủ động
trong sản xuất muỗi, nuôi trồng thủy hải sản, giao thông. Ngoài ra dữ liệu thủy triều còn là cơ sở
để nghiên cứu, tính toán các đặc trưng về sóng, nước dâng, bồi lắng vùng cửa sông ve biển phục
vụ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
Ninh Thuận một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với 105 km bở biển, các hoạt động
diêm nghiệp, đánh bắt nôi trồng thủy hải sản phát triển, các công trình cửa sông ven biển lớn
điều kiện thuận lợi phát triển du lịch khu vực ven bờ. Do đó nghiên cứu đặc điểm thủy triều
tỉnh Ninh Thuận có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hôi của tỉnh. Trong bài báo
này chúng tôi trình bày một skết quả bước đầu về: “Nghiên cứu ứng dụng hình tính toán
thủy triều vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận”.
2. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ TRIỀU CỦA MIKE 21
2.1. Cơ sở lý thuyết
MIKE 21 hình 2 chiều dựa trên hệ phương trình với độ sâu trung bình, tả
chuyển động của mực nước s và vận tốc theo 2 chiều (vận tốc U và V) trên hệ tọa độ Decac.
Phương trình liên tục:
s
FVh
y
Uh
xt
s
(1)
Phương trình chuyển động theo 2 hướng:
ssyyxx
UF
y
U
K
yx
U
K
x
VUU
dC
g
x
s
g
y
U
V
x
U
U
t
s
)()(
22
2
(2)
ssyyxx
VF
y
V
K
yx
V
K
x
VUV
dC
g
x
s
g
y
V
V
x
V
U
t
s
)()(
22
2
(3)
trong đó: s là mực nước lên xuống;
h là tổng độ sâu mực nước;
C là hệ số Chezy;
Kxx và Kyy là hệ số xoáy nhớt;
Fs là nguồn;
Vs và Us là vận tốc ban đầu.
Kết quả của hệ phương trình trên có được từ một dạng khác của hệ phương trình sử dụng
ô lưới C so le thuật toán hai bước với ẩn không hoàn toàn được gọi ADI (Alternating
Direction Implicit). Bằng việc viết lại giới hạn đối lưu ma sát, một kết quả thuyết phục hơn
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN - Trang 2
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN - Người đăng: Dương Anh Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN THỦY TRIỀU VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN 9 10 764